Nočná mora star­tupu — zamest­na­nec zma­zal celú data­bázu

Filip Mosnár / 25. marca 2016 / Business

Gliffy, popu­lárna appka pre online dia­gramy, zažila tento víkend nočnú moru kaž­dého star­tupu. Jeden z čle­nov tímu omy­lom vyma­zal celú data­bázu pro­duk­cie. Celé zle.

Začalo to úplne nevinne, tím našiel prob­lém v jed­nom z bac­kup sys­té­mov a pozna­čili si task, že ho treba vyrie­šiť. Keď admin začal pra­co­vať na prob­léme, nech­tiac vyma­zal celú data­bázu pro­duk­cie spo­loč­nosti, ktorá bola pilie­rom sys­tému. Zne­funkč­nil tým celú službu a uži­va­te­lia nedos­tá­vali ich dáta ani grafy.

Toto už sa stalo asi kaž­dému, kto pra­cuje ako deve­lo­per, alebo soft­vé­rový inži­nier, ale asi nie až v takejto miere.

twitter

foto: twitter.com

Našťas­tie mala spo­loč­nosť bac­kupy celej tejto data­bázy. Sna­žili sa o res­tore dát hneď, ako zis­tili prob­lém. Išlo ale o obrov­ské množ­stvo dát, ktoré potre­bo­vali naho­diť. Celá táto situ­ácia sa začala 21 Marca a skon­čila sa pri­bližne pred jed­ným dňom. Naj­väč­ším prob­lé­mom na tomto celom bolo, že dáta a grafy ich kli­en­tov ukla­dali ako cloud. Keď to padlo, nikto sa k nim neve­del tri dni dostať.

screen

foto: twitter.com

Toto je jedna z nástrah pre star­tupy, o kto­rej síce každý z čle­nov tímu vie, ale nikto si ju nepri­púšťa. Náprava kata­strofy, akou bolo pos­ti­hnuté Gliffy potom trvá nie­koľ­ko­ná­sobne dlh­šie, ako keby sa vyhra­dil nejaký čas na príp­ravu na situ­áciu “ktorá sa nám určite nestane”. Ide o to, aby sys­tém nevy­pa­dol na nie­koľko dní.

Toto je životná šanca pre kaž­dého, kto rieši svoj biz­nis, svoju appku, aby sa mu nestala podobná chyba. Vždy musíš mať pri­pra­vený plán B, aj C. Pre­tože, aj keď Gliffy ďako­val svo­jím zákaz­ní­kom za ich sup­port a pod­poru, asi mu zákaz­ní­kov skôr ubudlo. Pre­tože tri dni sú skrátka prí­liš veľa na to, aby si bol mimo svo­jich dát.

code-820275_960_720

Zdroj: thenextweb.com zdroj foto­gra­fie: pixabay.com, zdroj titul­nej foto­gra­fie: pixabay.com

Pridať komentár (0)