Noč­ná mora star­tu­pu — zamest­na­nec zma­zal celú data­bá­zu

Filip Mosnár / 25. marca 2016 / Business

Glif­fy, popu­lár­na app­ka pre onli­ne dia­gra­my, zaži­la ten­to víkend noč­nú moru kaž­dé­ho star­tu­pu. Jeden z čle­nov tímu omy­lom vyma­zal celú data­bá­zu pro­duk­cie. Celé zle.

Zača­lo to úpl­ne nevin­ne, tím našiel prob­lém v jed­nom z bac­kup sys­té­mov a pozna­či­li si task, že ho tre­ba vyrie­šiť. Keď admin začal pra­co­vať na prob­lé­me, nech­tiac vyma­zal celú data­bá­zu pro­duk­cie spo­loč­nos­ti, kto­rá bola pilie­rom sys­té­mu. Zne­funkč­nil tým celú služ­bu a uži­va­te­lia nedos­tá­va­li ich dáta ani gra­fy.

Toto už sa sta­lo asi kaž­dé­mu, kto pra­cu­je ako deve­lo­per, ale­bo soft­vé­ro­vý inži­nier, ale asi nie až v takej­to mie­re.

twitter

foto: twitter.com

Našťas­tie mala spo­loč­nosť bac­ku­py celej tej­to data­bá­zy. Sna­ži­li sa o res­to­re dát hneď, ako zis­ti­li prob­lém. Išlo ale o obrov­ské množ­stvo dát, kto­ré potre­bo­va­li naho­diť. Celá táto situ­ácia sa zača­la 21 Mar­ca a skon­či­la sa pri­bliž­ne pred jed­ným dňom. Naj­väč­ším prob­lé­mom na tom­to celom bolo, že dáta a gra­fy ich kli­en­tov ukla­da­li ako cloud. Keď to pad­lo, nikto sa k nim neve­del tri dni dostať.

screen

foto: twitter.com

Toto je jed­na z nástrah pre star­tu­py, o kto­rej síce kaž­dý z čle­nov tímu vie, ale nikto si ju nepri­púš­ťa. Nápra­va kata­stro­fy, akou bolo pos­ti­hnu­té Glif­fy potom trvá nie­koľ­ko­ná­sob­ne dlh­šie, ako keby sa vyhra­dil neja­ký čas na príp­ra­vu na situ­áciu “kto­rá sa nám urči­te nesta­ne”. Ide o to, aby sys­tém nevy­pa­dol na nie­koľ­ko dní.

Toto je život­ná šan­ca pre kaž­dé­ho, kto rie­ši svoj biz­nis, svo­ju app­ku, aby sa mu nesta­la podob­ná chy­ba. Vždy musíš mať pri­pra­ve­ný plán B, aj C. Pre­to­že, aj keď Glif­fy ďako­val svo­jím zákaz­ní­kom za ich sup­port a pod­po­ru, asi mu zákaz­ní­kov skôr ubud­lo. Pre­to­že tri dni sú skrát­ka prí­liš veľa na to, aby si bol mimo svo­jich dát.

code-820275_960_720

Zdroj: thenextweb.com zdroj foto­gra­fie: pixabay.com, zdroj titul­nej foto­gra­fie: pixabay.com

Pridať komentár (0)