Nos­tal­gia. Vyskú­šaj Win­dows 95 vo svo­jom pre­hlia­dači!

Dárius Polák / 1. februára 2016 / Tech a inovácie

Andrea Faulds, 19-ročný deve­lo­per v Škót­sku, doká­zal dostať plne fun­gu­júci Win­dows 95 do pre­hlia­dača, bez plu­gi­nov.

Je to sku­točne neuve­ri­teľný pohľad - vidieť 20 ročný ope­račný sys­tém plne funkčný čisto iba v JavaSc­ripte - môžeš si zahrať Fre­e­cell, pokli­kať si v sys­téme DOS, alebo si len uží­vať nos­tal­giu. Pro­jekt využíva emsc­rip­ten, emu­lá­tor, ktorý pre­kladá C++ kód na JavaSc­ript za behu, takže si môžeš vychut­nať naplno retro záži­tok bez nut­nosti inšta­lo­vať plu­gin alebo nasta­viť Win­dows 95 od nuly.

Míny

foto: win95.ajf.me

Emu­lá­tor nie je doko­nalý (v Inter­net Explo­reri dôjde často k chybe v emu­lá­tore), ale je to pôso­bivé demo, ktoré pou­ka­zuje na to ako ďaleko sme sa dostali a vyvo­láva poriadnu nos­tal­giu.

Pri­po­me­núť si ju môžeš tu.

Windows 95 desktop

foto: win95.ajf.me

Zdroj: thenextweb.com, zdroj titul­nej foto­gra­fie: imgur.com

Pridať komentár (0)