Note­book s tromi moni­tormi od Razeru ukradli z výsta­viska CES! Výrobca za dola­pe­nie zlo­deja ponúka slušnú odmenu

Dávid Igaz / 10. január 2017 / Tech a inovácie

Toh­to­ročný veľ­trh CES 2017 v Las Vegas pri­nie­sol významné novinky aj v seg­mente her­ných note­bo­okov. Svoje ino­va­tívne nápady nám uká­zali giganti ako Dell či Acer, no zďa­leka naj­viac zau­jal „Pro­ject Vale­rie“ od Razeru.

O čo sa vlastne jedná? Známy gigant z her­ného prie­myslu svetu uká­zal budúc­nosť her­ných note­bo­okov. Naj­väč­šou ino­vá­ciou sú tri 4K moni­tory, ktoré sa auto­ma­ticky vysunú z kon­štruk­cie a vytvá­rajú dote­raz neví­daný záži­tok. Využi­tie nájde ako pri pra­cov­ných situ­áciách, tak aj pri hraní tých naj­nov­ších a naj­ná­roč­nej­ších her­ných titu­lov. Bohu­žiaľ, cham­ti­vosť a vyna­lie­za­vosť ľudí nepozná hra­nice. CEO Razeru, Min-Liang Ta, ozná­mil na Face­bo­oku, že dva pro­to­typy tohto note­bo­oku boli ukrad­nuté priamo z výsta­viska.

project-valerie-razer-nahladzdroj foto­gra­fií: Razer

Krá­dež sa podľa prvých infor­má­cií stala okolo 16:00 v nedeľu 8. janu­ára. Spo­loč­nosť sa vše­možne snaží svoju novú ikonu nájsť a popri spo­lu­práci s lokál­nou polí­ciou žiada o pomoc aj fanú­ši­kov. Za poskyt­nu­tie akej­koľ­vek infor­má­cie, ktorá pomôže k dola­pe­niu zlo­činca, ponúka Razer slušnú odmenu vo výške tak­mer 24 000 €. Veľ­kosť výsled­nej odmeny však bude závi­sieť aj od dôle­ži­tosti danej infor­má­cie a ako veľmi pomôže pri prí­pad­nom dola­pení zlo­činca. V prí­pade akých­koľ­vek infor­má­cií určite kon­tak­tuj spo­loč­nosť na e-mail legal@razerzone.com. Ďal­šou smut­nou sprá­vou je ale to, že ešte v roku 2011 čelil Razer veľmi podob­nej situ­ácii, keď im v San Fran­ciscu ukradli pro­to­typy lap­to­pov Razer Blade.

fony_banner

zdroj: fonyzciny.startitup.sk, zdroj titul­nej foto: Engad­get, Razer

Pridať komentár (0)