Nová appka Let­ter­space ti zor­ga­ni­zuje poznámky vďaka hash­ta­gom

Michal Sorkovský / 1. február 2015 / Business

Dnes, keď má člo­vek k dis­po­zí­cií viac note taking apli­ká­cií ako je schopný vypro­du­ko­vať pozná­mok som našiel jednu, ktorá stojí za spo­me­nu­tie. Let­ter­space je nová apli­ká­cia pre iOS a Mac, ktorá využíva známe #hash­tagy, aby uro­bila poria­dok vo vašich poznám­kach.

Každý, kto si poznámky zapi­suje do mobilu či note­bo­oku asi pozná ten pocit, keď sa v nich začne strá­cať a nedo­káže nájsť potrebný text, ktorý si dáv­nej­šie zapí­sal. Poria­dok do tohto cha­otic­kého sveta novo­do­bých zápis­ní­kov pri­náša apli­ká­cia Let­ter­space. Tá totiž využíva hash­tagy, ktoré všetci veľmi dobre poznáme zo sociál­nych sietí na to, aby sa pou­ží­va­teľ doká­zal zorien­to­vať vo vlast­ných poznám­kach.

Je to úplne jed­no­du­ché. Stačí pou­žiť hash­tag priamo pred key words pri písaní poznámky, čo uľahčí jej vyhľa­dá­va­nie neskôr, keď ju budete znova potre­bo­vať . Okrem kľú­čo­vých výra­zov môžete tiež spo­me­núť nie­koho s kým poznámka súvisí a to rov­nako tým istým spô­so­bom, aký je známy zo sociál­nych sietí (@meno). Let­ter­space okrem toho pri­náša aj pekný dizajn, ktorý oživí pro­stre­die vašich pozná­mok. 

Appka pre iOS tiež pri­náša šikovnú pomôcku v podobe swipe baru pod tex­tom poznámky, ktorý umož­ňuje pohy­bo­vať tex­to­vým kur­zo­rom. Stačí potiah­nuť prst sme­rom, kto­rým chcete, aby sa kur­zor hýbal.

zdroj: programmerbird.com/letterspace/

Pridať komentár (0)