Nová fun­kcia Face­bo­oku – boost­ni­te sami seba!

Lenka Lauková / 1. decembra 2014 / Business

Face­bo­ok v nedáv­nom obdo­bí spus­til v USA novú fun­kciu – Pro­mo­ted Posts pre bež­ných uží­va­te­ľov. Nie­koľ­ko mesia­cov po tom, ako spus­ti­li túto fun­kciu pod náz­vom High­light na Novom Zélan­de, pokra­ču­jú s expe­ri­men­to­va­ním aj v USA. 

Fun­kcia fun­gu­je rov­na­ko ako pla­te­né prís­pev­ky pre strán­ky iba s jed­ným zásad­ným roz­die­lom. Pro­mo­ted Posts na strán­kach sa pla­tia ako kla­sic­ká rekla­ma, zatiaľ čo pre bež­ných uží­va­te­ľov v USA je cena nasta­ve­ná na 7 dolá­rov. Pri spúš­ťa­ní fun­kcie na Novom Zélan­de uží­va­teľ zapla­til za taký­to prís­pe­vok 2 novo­zé­land­ské dolá­re (čo je v pre­poč­te oko­lo 1,5 USD), ale údaj­ne cena pre USA ešte nie je koneč­ná – zatiaľ sa sna­žia cenu otes­to­vať, aby dosiah­li čo najop­ti­mál­nej­ší dopyt a zisk. Cena za Pro­mo­ted Post sa teda môže ešte nie­koľ­ko krát zme­niť. Okrem Nové­ho Zélan­du a USA Face­bo­ok tes­to­val túto fun­kciu už v 20 iných kra­ji­nách.

Tak čo povie­te, využi­li by ste ju? Vaše prís­pev­ky sa totiž ani zďa­le­ka nezob­ra­zu­jú všet­kým vašim pria­te­ľom. V prie­me­re, len oko­lo 12% vašich pria­te­ľov uvi­dí váš nový sta­tus. Okrem toho, Pro­mo­ted Posts sú cie­le­né nie­len na vašich pria­te­ľov ale aj fol­lo­we­rov, kto­rí vás sle­du­jú pomo­cou fun­kcie Sub­sc­ri­be. Pod­ľa dote­raj­ších výsled­kov ju ľudia naj­čas­tej­šie pou­ží­va­jú na ozná­me­nie dôle­ži­tej uda­los­ti, akou je naprí­klad zasnú­be­nie, svad­ba či naro­de­nie die­ťa­ťa, ale­bo aj na hľa­da­nie spo­lu­bý­va­jú­cich či tipov na prá­cu. Fun­kciu môžu zatiaľ využiť iba uží­va­te­lia, kto­rí majú doko­py menej ako 5,000 pria­te­ľov a odo­be­ra­te­ľov.

Spor­ným ale ostá­va, že samot­ný Face­bo­ok dáva ľuďom mož­nosť pou­ží­vať nástroj na komerč­né využi­tie ich súkrom­ných pro­fi­lov, čo v pod­sta­te sám v svo­jich pra­vid­lách zaka­zu­je. A ako by to asi tak vyze­ra­lo u nie­kto­rých pre­mo­ti­vo­va­ných ľudí, kto­rí by vám v momen­te zaspa­mo­va­li news feeds svo­ji­mi sel­fie pre­to­že si „poži­ča­li“ mami­nu kre­dit­ku? 

Pridať komentár (0)