Nová fun­kcia Face­bo­oku – boost­nite sami seba!

Lenka Lauková / 1. decembra 2014 / Business

Face­book v nedáv­nom období spus­til v USA novú fun­kciu – Pro­mo­ted Posts pre bež­ných uží­va­te­ľov. Nie­koľko mesia­cov po tom, ako spus­tili túto fun­kciu pod náz­vom High­light na Novom Zélande, pokra­čujú s expe­ri­men­to­va­ním aj v USA. 

Fun­kcia fun­guje rov­nako ako pla­tené prís­pevky pre stránky iba s jed­ným zásad­ným roz­die­lom. Pro­mo­ted Posts na strán­kach sa pla­tia ako kla­sická reklama, zatiaľ čo pre bež­ných uží­va­te­ľov v USA je cena nasta­vená na 7 dolá­rov. Pri spúš­ťaní fun­kcie na Novom Zélande uží­va­teľ zapla­til za takýto prís­pe­vok 2 novo­zé­land­ské doláre (čo je v pre­počte okolo 1,5 USD), ale údajne cena pre USA ešte nie je konečná – zatiaľ sa sna­žia cenu otes­to­vať, aby dosiahli čo najop­ti­mál­nejší dopyt a zisk. Cena za Pro­mo­ted Post sa teda môže ešte nie­koľko krát zme­niť. Okrem Nového Zélandu a USA Face­book tes­to­val túto fun­kciu už v 20 iných kra­ji­nách.

Tak čo poviete, využili by ste ju? Vaše prís­pevky sa totiž ani zďa­leka nezob­ra­zujú všet­kým vašim pria­te­ľom. V prie­mere, len okolo 12% vašich pria­te­ľov uvidí váš nový sta­tus. Okrem toho, Pro­mo­ted Posts sú cie­lené nie­len na vašich pria­te­ľov ale aj fol­lo­we­rov, ktorí vás sle­dujú pomo­cou fun­kcie Sub­sc­ribe. Podľa dote­raj­ších výsled­kov ju ľudia naj­čas­tej­šie pou­ží­vajú na ozná­me­nie dôle­ži­tej uda­losti, akou je naprí­klad zasnú­be­nie, svadba či naro­de­nie die­ťaťa, alebo aj na hľa­da­nie spo­lu­bý­va­jú­cich či tipov na prácu. Fun­kciu môžu zatiaľ využiť iba uží­va­te­lia, ktorí majú dokopy menej ako 5,000 pria­te­ľov a odo­be­ra­te­ľov.

Spor­ným ale ostáva, že samotný Face­book dáva ľuďom mož­nosť pou­ží­vať nástroj na komerčné využi­tie ich súkrom­ných pro­fi­lov, čo v pod­state sám v svo­jich pra­vid­lách zaka­zuje. A ako by to asi tak vyze­ralo u nie­kto­rých pre­mo­ti­vo­va­ných ľudí, ktorí by vám v momente zaspa­mo­vali news feeds svo­jimi sel­fie pre­tože si „poži­čali“ maminu kre­ditku? 

Pridať komentár (0)