Nová slo­ven­ská vzde­lá­va­cia plat­forma Abi­li­tio: Online kurzy a lek­tori na pár kli­kov

Tatiana Blazseková / 28. januára 2016 / Rozhovory

Abi­li­tio je uni­kátny slo­ven­ský pro­jekt, ktorý ti umož­ňuje zúčast­ňo­vať sa kur­zov naživo. Ak máš nejakú vedo­mosť či schop­nosť, môžeš sa stať lek­to­rom a vyskú­šať si viesť vlastný works­hop. S Mare­kom Galo­vi­čom som sa poroz­prá­vala o novej vzde­lá­va­cej plat­forme, o jej jedi­neč­nosti a cie­ľoch Abi­li­tia.

Čo je to Abi­li­tio?

Abi­li­tio je jed­no­du­chý spô­sob, ako ponúk­nuť rôzne works­hopy či kurzy. Ponú­kame rôzne kate­gó­rie kur­zov od vare­nia, foto­gra­fo­va­nia po prog­ra­mo­va­nie či cudzie jazyky. Kurzy pre­bie­hajú osobne a sú určené pre rôzne vekové kate­gó­rie, stačí si len nájsť to svoje. Ponúk­nuť kurz je rov­nako jed­no­du­ché. Ak má nie­kto nejaké zna­losti alebo zruč­nosti, môže si otvo­riť kurz u nás a nepot­re­buje žiadnu ďal­šiu stránku na pred­sta­ve­nie svojho port­fó­lia works­ho­pov. Chceme ľudom spro­stred­ko­vať mož­nosť stret­núť sa so zau­jí­ma­vými ľuďmi, ktorí ich môžu nie­čomu novému naučiť. Veď vždy je dobré naučiť sa niečo nové.

me

Ako sa môžem pri­hlá­siť na kurz?

Prvým kro­kom je vytvo­re­nie si účtu alebo pri­hlá­se­nie sa pomo­cou Face­bo­oku. Spo­me­dzi kate­gó­rii si vybe­riete kurz, ktorý hľa­dáte, zaklik­nete objed­na­nie a ste v kurze. Po zapla­tení obdr­žíte email s potvr­de­ním o zapla­tení, ktorý si buď vytla­číte alebo pri­ne­siete na kurz v digi­tál­nej podobe. Sna­žili sme sa to uro­biť čo naj­jed­no­duch­šie.

Ako sa môžem stať lek­to­rom aj ja?

Ak máš pre­mys­lený nejaký kva­litný works­hop, môžeš. Najprv sa však musíš zare­gis­tro­vať. Emai­lová adresa musí byť rov­naká ako na tvo­jom Pay­Pal účte. Štan­dardná výška tvo­jej výplaty je 80% z ceny kurzu. Mini­málna čias­tka je 10 dolá­rov za kurz. Po regis­trá­cii môžeš pri­dať svoj kurz, kde vypl­níš všetky infor­má­cie o kurze, ktoré by mohli tvo­jich budú­cich štu­den­tov zau­jí­mať. Od tohto momentu si lek­torka.

apple-1034305_960_720

Lek­to­rom teda môžem byť ja ako jed­not­li­vec ale aj nejaká spo­loč­nosť?

Presne tak. V pro­file je tiež mož­nosť regis­tro­vať sa ako „Spo­loč­nosť“. Spo­loč­nosti tak majú mož­nosť ponú­kať aj kurzy mimo svo­jej stránky. Chceme uká­zať, že orga­ni­zo­vať kurzy s nami je sku­točne výhodné. Majú vyrie­šení social media mar­ke­ting, SEO, je to ďalší zdroj ako sa o nich ľudia dozve­dia a ako si ich všimnú noví kli­enti. Dokonca aj školy sa môžu zare­gis­tro­vať ako spo­loč­nosť a ponúk­nuť kurzy.

Čo ak budem s kur­zom nespo­kojná?

Chceli sme vymys­lieť sys­tém, ktorý bude bez­pečný pre uží­va­te­ľov ale i lek­to­rov. Pra­vi­delne kon­tro­lu­jeme všet­kých našich lek­to­rov. Lek­to­rovi tak­tiež platbu nepo­sie­lame vopred, ale až po ukon­čení kurzu. Ak by ľudia prišli na ter­mín a uká­zalo by sa, že lek­tor nič nevie alebo to bol nejaký pod­vod, stop­neme pre­vod peňazí lek­to­rovi.

screen2wefawef

Je možné lek­to­rov ohod­no­tiť?

Ľudia majú mož­nosť zane­chať svoj komen­tár a tak­tiež každý kurz je možné „ohviez­dič­ko­vať“ Čím spo­koj­nejší zákaz­níci, tým lep­šie hod­no­te­nie. Ľudia si tak môžu pre­čí­tať odpo­rú­ča­nia od iných účast­ní­kov kurzu. Lek­tor je tak tiež moti­vo­vaní podať čo naj­lepší výkon. Verím, že náj­deme kva­lit­ných ľudí, ktorí majú chuť ponú­kať svoje skú­se­nosti ďalej.

Takýchto vzde­lá­va­cích plat­fo­riem je veľa. V čom spo­číva Vaša jedi­neč­nosť?

Väč­šina plat­fo­riem, ktoré fun­gujú, sú online. Kurz nepre­bieha teda osobne s lek­to­rom, ale pro­stred­níc­tvom inte­rak­tív­neho uče­nia alebo videa. Väč­šina kur­zov, ktoré ľudia vyhľa­dá­vajú a ktoré pat­ria medzi tie naj­zná­mej­šie pre­bie­hajú na inter­nete. Naším špe­ci­fi­kom je, že kurzy pre­bie­hajú v reále, teda naživo. Chceli sme dať ľuďom mož­nosť stret­núť sa so svo­jim lek­to­rom osobne. Kurz je tak sku­točne inte­rak­tívny, môžu sa pre­be­rať rôzne témy, pýtať sa kon­krétne otázky a rie­šiť kon­krétne potreby a požia­davky kaž­dého účast­níka kurzu. Veľ­kou výho­dou je, že člo­vek ktorý ponúka pove­dzme nejaké foto­gra­fické works­hopy nepot­re­buje rie­šiť vlastnú stránku, platby a podobné zále­ži­tosti. Všetko má vyrie­šené cez nás.

S akými oča­ká­va­niami ste do pro­jektu išli a čo sa zme­nilo pri rea­li­zá­cii pro­jektu?

Prvým oča­ká­va­ním bolo dokon­čiť stránku, čo nám trvalo dlh­šie ako sme plá­no­vali. Ak sa však pozriem do svo­jich pozná­mok, ktoré som si písal na začiatku vytvá­ra­nia Abi­li­tia, veľa sa nezme­nilo. Základný kon­cept sme neme­nili, od začiatku sme si dali jasné ciele a sna­žili sa ich spl­niť. Pozme­nili sme však nie­koľko vecí v rámci booking flow. Zapra­co­vať sme museli aj na bez­peč­nosti, aby bol ošet­rený aj objed­ná­va­júci, aj lek­tor.

S kým si na pro­jekte spo­lu­pra­co­val?

Zakla­da­te­lia sme v pod­state dvaja. Ja som prog­ra­má­tor, takže som to sám vyvi­nul. Spo­lu­žiak je gra­fik, a tak mal pod pal­com dizajn stánky. Cítim však, že mojou sla­bou strán­kou je mar­ke­ting ako taký, takže časom by som chcel nájsť člo­veka, ktorý by pra­co­val na kam­pa­niach. Pomá­hali nám však aj ďalší ľudia, ktorí nám uka­zo­vali čo je na stránke intu­itívne a kde môže nastať nepo­cho­pe­nie. Tak­tiež sme sa veľa roz­prá­vali o tom, ako spra­viť stránku tak, aby ponú­kala kva­litnú službu pre jed­not­liv­cov ale aj pre celé spo­loč­nosti, ktoré ponú­kajú kurzy.

Aké sú vaše ciele do budúc­nosti?

Kaž­dým dňom pri­chá­dzame s nápadmi, ako by sme pro­jekt zdo­ko­na­lili. V prvom rade potre­bu­jeme zís­kať obsah. Radi by sme zís­kali par­tner­stvá s novými ľuďmi, spo­loč­nos­ťami a prišli tak so skve­lými a jedi­neč­nými kur­zami. Mojím osob­ným cie­ľom je ponúk­nuť službu Abi­li­tia aspoň pia­tim spo­loč­nos­tiam či jed­not­liv­com za deň. V budúc­nosti by sme chceli vytvo­riť vnú­tornú komu­ni­ká­ciu pre ľudí v rámci kurzu. Radi by sme časom oslo­vili rôzne cowor­kin­gové cen­trá a zabez­pe­čili tak pries­tor pre kona­nie kurzu. Plá­nov je veľa.

screen3wefw

Zdroj: abilitio.com

Pridať komentár (0)