Nová slo­ven­ská vzde­lá­va­cia plat­for­ma Abi­li­tio: Onli­ne kur­zy a lek­to­ri na pár kli­kov

Tatiana Blazseková / 28. januára 2016 / Lifehacking

Abi­li­tio je uni­kát­ny slo­ven­ský pro­jekt, kto­rý ti umož­ňu­je zúčast­ňo­vať sa kur­zov naži­vo. Ak máš neja­kú vedo­mosť či schop­nosť, môžeš sa stať lek­to­rom a vyskú­šať si viesť vlast­ný works­hop. S Mare­kom Galo­vi­čom som sa poroz­prá­va­la o novej vzde­lá­va­cej plat­for­me, o jej jedi­neč­nos­ti a cie­ľoch Abi­li­tia.

Čo je to Abi­li­tio?

Abi­li­tio je jed­no­du­chý spô­sob, ako ponúk­nuť rôz­ne works­ho­py či kur­zy. Ponú­ka­me rôz­ne kate­gó­rie kur­zov od vare­nia, foto­gra­fo­va­nia po prog­ra­mo­va­nie či cudzie jazy­ky. Kur­zy pre­bie­ha­jú osob­ne a sú urče­né pre rôz­ne veko­vé kate­gó­rie, sta­čí si len nájsť to svo­je. Ponúk­nuť kurz je rov­na­ko jed­no­du­ché. Ak má nie­kto neja­ké zna­los­ti ale­bo zruč­nos­ti, môže si otvo­riť kurz u nás a nepot­re­bu­je žiad­nu ďal­šiu strán­ku na pred­sta­ve­nie svoj­ho port­fó­lia works­ho­pov. Chce­me ľudom spro­stred­ko­vať mož­nosť stret­núť sa so zau­jí­ma­vý­mi ľuď­mi, kto­rí ich môžu nie­čo­mu nové­mu naučiť. Veď vždy je dob­ré naučiť sa nie­čo nové.

me

Ako sa môžem pri­hlá­siť na kurz?

Prvým kro­kom je vytvo­re­nie si účtu ale­bo pri­hlá­se­nie sa pomo­cou Face­bo­oku. Spo­me­dzi kate­gó­rii si vybe­rie­te kurz, kto­rý hľa­dá­te, zaklik­ne­te objed­na­nie a ste v kur­ze. Po zapla­te­ní obdr­ží­te email s potvr­de­ním o zapla­te­ní, kto­rý si buď vytla­čí­te ale­bo pri­ne­sie­te na kurz v digi­tál­nej podo­be. Sna­ži­li sme sa to uro­biť čo naj­jed­no­duch­šie.

Ako sa môžem stať lek­to­rom aj ja?

Ak máš pre­mys­le­ný neja­ký kva­lit­ný works­hop, môžeš. Najprv sa však musíš zare­gis­tro­vať. Emai­lo­vá adre­sa musí byť rov­na­ká ako na tvo­jom Pay­Pal účte. Štan­dard­ná výš­ka tvo­jej výpla­ty je 80% z ceny kur­zu. Mini­mál­na čias­t­ka je 10 dolá­rov za kurz. Po regis­trá­cii môžeš pri­dať svoj kurz, kde vypl­níš všet­ky infor­má­cie o kur­ze, kto­ré by moh­li tvo­jich budú­cich štu­den­tov zau­jí­mať. Od toh­to momen­tu si lek­tor­ka.

apple-1034305_960_720

Lek­to­rom teda môžem byť ja ako jed­not­li­vec ale aj neja­ká spo­loč­nosť?

Pres­ne tak. V pro­fi­le je tiež mož­nosť regis­tro­vať sa ako „Spo­loč­nosť“. Spo­loč­nos­ti tak majú mož­nosť ponú­kať aj kur­zy mimo svo­jej strán­ky. Chce­me uká­zať, že orga­ni­zo­vať kur­zy s nami je sku­toč­ne výhod­né. Majú vyrie­še­ní social media mar­ke­ting, SEO, je to ďal­ší zdroj ako sa o nich ľudia dozve­dia a ako si ich všim­nú noví kli­en­ti. Dokon­ca aj ško­ly sa môžu zare­gis­tro­vať ako spo­loč­nosť a ponúk­nuť kur­zy.

Čo ak budem s kur­zom nespo­koj­ná?

Chce­li sme vymys­lieť sys­tém, kto­rý bude bez­peč­ný pre uží­va­te­ľov ale i lek­to­rov. Pra­vi­del­ne kon­tro­lu­je­me všet­kých našich lek­to­rov. Lek­to­ro­vi tak­tiež plat­bu nepo­sie­la­me vopred, ale až po ukon­če­ní kur­zu. Ak by ľudia priš­li na ter­mín a uká­za­lo by sa, že lek­tor nič nevie ale­bo to bol neja­ký pod­vod, stop­ne­me pre­vod peňa­zí lek­to­ro­vi.

screen2wefawef

Je mož­né lek­to­rov ohod­no­tiť?

Ľudia majú mož­nosť zane­chať svoj komen­tár a tak­tiež kaž­dý kurz je mož­né „ohviez­dič­ko­vať“ Čím spo­koj­nej­ší zákaz­ní­ci, tým lep­šie hod­no­te­nie. Ľudia si tak môžu pre­čí­tať odpo­rú­ča­nia od iných účast­ní­kov kur­zu. Lek­tor je tak tiež moti­vo­va­ní podať čo naj­lep­ší výkon. Verím, že náj­de­me kva­lit­ných ľudí, kto­rí majú chuť ponú­kať svo­je skú­se­nos­ti ďalej.

Takých­to vzde­lá­va­cích plat­fo­riem je veľa. V čom spo­čí­va Vaša jedi­neč­nosť?

Väč­ši­na plat­fo­riem, kto­ré fun­gu­jú, sú onli­ne. Kurz nepre­bie­ha teda osob­ne s lek­to­rom, ale pro­stred­níc­tvom inte­rak­tív­ne­ho uče­nia ale­bo videa. Väč­ši­na kur­zov, kto­ré ľudia vyhľa­dá­va­jú a kto­ré pat­ria medzi tie naj­zná­mej­šie pre­bie­ha­jú na inter­ne­te. Naším špe­ci­fi­kom je, že kur­zy pre­bie­ha­jú v reále, teda naži­vo. Chce­li sme dať ľuďom mož­nosť stret­núť sa so svo­jim lek­to­rom osob­ne. Kurz je tak sku­toč­ne inte­rak­tív­ny, môžu sa pre­be­rať rôz­ne témy, pýtať sa kon­krét­ne otáz­ky a rie­šiť kon­krét­ne potre­by a požia­dav­ky kaž­dé­ho účast­ní­ka kur­zu. Veľ­kou výho­dou je, že člo­vek kto­rý ponú­ka pove­dz­me neja­ké foto­gra­fic­ké works­ho­py nepot­re­bu­je rie­šiť vlast­nú strán­ku, plat­by a podob­né zále­ži­tos­ti. Všet­ko má vyrie­še­né cez nás.

S aký­mi oča­ká­va­nia­mi ste do pro­jek­tu išli a čo sa zme­ni­lo pri rea­li­zá­cii pro­jek­tu?

Prvým oča­ká­va­ním bolo dokon­čiť strán­ku, čo nám trva­lo dlh­šie ako sme plá­no­va­li. Ak sa však pozriem do svo­jich pozná­mok, kto­ré som si písal na začiat­ku vytvá­ra­nia Abi­li­tia, veľa sa nezme­ni­lo. Základ­ný kon­cept sme neme­ni­li, od začiat­ku sme si dali jas­né cie­le a sna­ži­li sa ich spl­niť. Pozme­ni­li sme však nie­koľ­ko vecí v rám­ci booking flow. Zapra­co­vať sme muse­li aj na bez­peč­nos­ti, aby bol ošet­re­ný aj objed­ná­va­jú­ci, aj lek­tor.

S kým si na pro­jek­te spo­lu­pra­co­val?

Zakla­da­te­lia sme v pod­sta­te dva­ja. Ja som prog­ra­má­tor, tak­že som to sám vyvi­nul. Spo­lu­žiak je gra­fik, a tak mal pod pal­com dizajn stán­ky. Cítim však, že mojou sla­bou strán­kou je mar­ke­ting ako taký, tak­že časom by som chcel nájsť člo­ve­ka, kto­rý by pra­co­val na kam­pa­niach. Pomá­ha­li nám však aj ďal­ší ľudia, kto­rí nám uka­zo­va­li čo je na strán­ke intu­itív­ne a kde môže nastať nepo­cho­pe­nie. Tak­tiež sme sa veľa roz­prá­va­li o tom, ako spra­viť strán­ku tak, aby ponú­ka­la kva­lit­nú služ­bu pre jed­not­liv­cov ale aj pre celé spo­loč­nos­ti, kto­ré ponú­ka­jú kur­zy.

Aké sú vaše cie­le do budúc­nos­ti?

Kaž­dým dňom pri­chá­dza­me s nápad­mi, ako by sme pro­jekt zdo­ko­na­li­li. V prvom rade potre­bu­je­me zís­kať obsah. Radi by sme zís­ka­li par­tner­stvá s nový­mi ľuď­mi, spo­loč­nos­ťa­mi a priš­li tak so skve­lý­mi a jedi­neč­ný­mi kur­za­mi. Mojím osob­ným cie­ľom je ponúk­nuť služ­bu Abi­li­tia aspoň pia­tim spo­loč­nos­tiam či jed­not­liv­com za deň. V budúc­nos­ti by sme chce­li vytvo­riť vnú­tor­nú komu­ni­ká­ciu pre ľudí v rám­ci kur­zu. Radi by sme časom oslo­vi­li rôz­ne cowor­kin­go­vé cen­trá a zabez­pe­či­li tak pries­tor pre kona­nie kur­zu. Plá­nov je veľa.

screen3wefw

Zdroj: abilitio.com

Pridať komentár (0)