Nová stred­ná ško­la na Slo­ven­sku: Volk­swa­gen, Mata­dor a Sie­mens vytvo­ria špe­ciál­ny pro­jekt!

Martin Bohunický / 20. februára 2016 / Business

To, že je Slo­ven­sko auto­mo­bi­lo­vou veľ­mo­cou síce nie je kaž­dé­mu po chu­ti, no keď už to tak je, je ško­da, že neza­me­ria­va­me výuč­bu viac prá­ve na tvor­bu ľudí schop­ných v tom­to seg­men­te sa pohy­bo­vať.

Mož­no aj to bolo moti­vá­ci­ou naj­väč­šie­ho výrob­cu auto­mo­bi­lov u nás — Volk­swa­gen, slo­ven­skej fir­my Mata­dor a nemec­kej spo­loč­nos­ti Sie­mens vytvo­riť v budo­ve býva­lej SOŠ Auto­mo­bi­lo­vej v Devín­skej Novej Vsi úpl­ne novú súkrom­nú ško­lu, kto­rá bude súčas­ťou Duál­nej aka­dé­mie.

Do tej­to budo­vy by mali spo­loč­nos­ti pod­ľa infor­má­cii etrend.sk pre­in­ves­to­vať až 9 mili­ó­nov eur a zámer je ponúk­nuť naozaj kva­lit­né vzde­la­nie, na míle vzdia­le­né od rea­li­ty mno­hých stred­ných odbor­ných škôl. Až 2/3 vyučo­va­nia by mali byť prak­tic­ké­ho cha­rak­te­ru a to prá­ve vo fab­ri­kách Volk­swa­ge­nu či Mata­do­ru. 

csm_Na%20prehliadke%20Volkswagenu_jpg_4c244e6776

foto: slovakia.travel

Napriek tomu, že je ško­la súkrom­ná, štú­dium bude bez­plat­né. Štu­den­ti navy­še dosta­nú prís­pe­vok na uby­to­va­nie či dopra­vu, medzi­ná­rod­ne plat­ný cer­ti­fi­kát, pod­ni­ko­vé šti­pen­dium a garan­to­va­né pra­cov­né mies­to. 

Pri­pra­vo­vať si zamest­nan­cov pod­ľa Nemec­ké­ho mode­lu je výbor­ná stra­té­gia, nad kto­rou by pod­ľa nás jed­no­znač­ne malo uva­žo­vať viac firiem. Keď­že je prob­lém nájsť dnes kva­lit­né­ho zamest­nan­ca, je logic­kým kro­kom, že si ich spo­loč­nos­ti budú sami vycho­vá­vať.

zdroj: etrend.sk, titul­ná foto: tnuni.sk

Pridať komentár (0)