Nová stredná škola na Slo­ven­sku: Volk­swa­gen, Mata­dor a Sie­mens vytvo­ria špe­ciálny pro­jekt!

Martin Bohunický / 20. februára 2016 / Business

To, že je Slo­ven­sko auto­mo­bi­lo­vou veľ­mo­cou síce nie je kaž­dému po chuti, no keď už to tak je, je škoda, že neza­me­ria­vame výučbu viac práve na tvorbu ľudí schop­ných v tomto seg­mente sa pohy­bo­vať.

Možno aj to bolo moti­vá­ciou naj­väč­šieho výrobcu auto­mo­bi­lov u nás — Volk­swa­gen, slo­ven­skej firmy Mata­dor a nemec­kej spo­loč­nosti Sie­mens vytvo­riť v budove býva­lej SOŠ Auto­mo­bi­lo­vej v Devín­skej Novej Vsi úplne novú súkromnú školu, ktorá bude súčas­ťou Duál­nej aka­dé­mie.

Do tejto budovy by mali spo­loč­nosti podľa infor­má­cii etrend.sk pre­in­ves­to­vať až 9 mili­ó­nov eur a zámer je ponúk­nuť naozaj kva­litné vzde­la­nie, na míle vzdia­lené od rea­lity mno­hých stred­ných odbor­ných škôl. Až 2/3 vyučo­va­nia by mali byť prak­tic­kého cha­rak­teru a to práve vo fab­ri­kách Volk­swa­genu či Mata­doru. 

csm_Na%20prehliadke%20Volkswagenu_jpg_4c244e6776

foto: slovakia.travel

Napriek tomu, že je škola súkromná, štú­dium bude bez­platné. Štu­denti navyše dostanú prís­pe­vok na uby­to­va­nie či dopravu, medzi­ná­rodne platný cer­ti­fi­kát, pod­ni­kové šti­pen­dium a garan­to­vané pra­covné miesto. 

Pri­pra­vo­vať si zamest­nan­cov podľa Nemec­kého modelu je výborná stra­té­gia, nad kto­rou by podľa nás jed­no­značne malo uva­žo­vať viac firiem. Keďže je prob­lém nájsť dnes kva­lit­ného zamest­nanca, je logic­kým kro­kom, že si ich spo­loč­nosti budú sami vycho­vá­vať.

zdroj: etrend.sk, titulná foto: tnuni.sk

Pridať komentár (0)