Nové 4K zábe­ry budú­cej App­le cen­trá­ly sú sku­toč­ne dych­be­rú­ce

Michaela Líšková / 4. apríla 2016 / Tech a inovácie

App­le sa teraz fakt vyšvi­hol. Ich nová cen­trá­la vyze­rá ako UFO.

Nová cen­trá­la spo­loč­nos­ti App­le nie je žiad­na jed­no­du­chá budo­va. Veru nie. Zábe­ry z dro­nu dokon­ca uka­zu­jú, že sku­toč­ne vyze­rá ako ves­mír­na loď. A cena stav­by sa špl­há na asi 5 milárd ame­ric­kých dolá­rov. Cel­kom prek­va­pi­vé je to, že toto UFO by malo byť dokon­če­né ku kon­cu roka 2016 ale­bo začiat­kom 2017.

foto: macrumors.com
Ešte pred pár mesiac­mi to vyze­ra­lo, že je budo­va iba v zákla­doch a tak sko­ro sa nič veľ­ké ohľa­dom stav­by neude­je. Teraz nám naj­nov­šie zábe­ry z dro­na uka­zu­jú kam­pus z kali­forn­ské­ho Cuper­ti­na, kde môžeš sám vidieť, že sklo a solár­ne pane­ly si už našli svo­je mies­to a budo­va sto­jí. K dis­po­zí­cií máš aj náhľad na veľ­kú halu, kde sa budú prav­de­po­dob­ne konať aj nad­chá­dza­jú­ce uda­los­ti spo­loč­nos­ti App­le. Hovor o App­le čo chceš, ale musíš uznať, že keď sa táto budo­va dokon­čí, bude to váž­ne nie­čo.

Zdroj: theverge.com, zdroj titul­nej foto­gra­fie: businessinsider.com

Pridať komentár (0)