Nové 4K zábery budú­cej Apple cen­trály sú sku­točne dych­be­rúce

Michaela Líšková / 4. apríla 2016 / Tech a inovácie

Apple sa teraz fakt vyšvi­hol. Ich nová cen­trála vyzerá ako UFO.

Nová cen­trála spo­loč­nosti Apple nie je žiadna jed­no­du­chá budova. Veru nie. Zábery z dronu dokonca uka­zujú, že sku­točne vyzerá ako ves­mírna loď. A cena stavby sa šplhá na asi 5 milárd ame­ric­kých dolá­rov. Cel­kom prek­va­pivé je to, že toto UFO by malo byť dokon­čené ku koncu roka 2016 alebo začiat­kom 2017.

foto: macrumors.com
Ešte pred pár mesiacmi to vyze­ralo, že je budova iba v zákla­doch a tak skoro sa nič veľké ohľa­dom stavby neudeje. Teraz nám naj­nov­šie zábery z drona uka­zujú kam­pus z kali­forn­ského Cuper­tina, kde môžeš sám vidieť, že sklo a solárne panely si už našli svoje miesto a budova stojí. K dis­po­zí­cií máš aj náhľad na veľkú halu, kde sa budú prav­de­po­dobne konať aj nad­chá­dza­júce uda­losti spo­loč­nosti Apple. Hovor o Apple čo chceš, ale musíš uznať, že keď sa táto budova dokončí, bude to vážne niečo.

Zdroj: theverge.com, zdroj titul­nej foto­gra­fie: businessinsider.com

Pridať komentár (0)