Nové fot­ky Tes­la Model 3 sú dôka­zom, že na ten­to elek­tro­mo­bil sa čakať opla­tí

Martin Bohunický / 2. mája 2016 / Business

Mesiac po pred­sta­ve­ní Tes­la Model 3 dostal por­tál motortrend.com ako prvý prí­le­ži­tosť nafo­tiť si nové auto — a to pria­mo v Giga­fac­to­ry!

Bolo to poriad­ne nároč­né, keď­že Tes­la si svo­je auto poriad­ne strá­ži a prak­tic­ky nie je ešte úpl­ne dokon­če­né. Oko­lo Mode­lu 3 je napriek pred­sta­ve­niu stá­le mno­ho taj­nos­tí, to však neod­ra­di­lo už 400 000 ľudí od pre­dob­jed­náv­ky.

Po dobe váha­nia napo­kon v Tes­le pri­stú­pi­li a auto­mo­bi­lo­vý maga­zín tak dostal prí­le­ži­tosť byť prvým, kto Model 3 nafo­til pria­mo v Giga­fac­to­ry a kto vôbec dostal prí­le­ži­tosť dostať sa k nemu tak blíz­ko. Síce blíz­ko, no naprí­klad inte­ri­ér mala redak­cia fotiť zaká­za­ný. Zrej­me pre­to, že inte­ri­ér čaka­jú v blíz­kej dobe dra­ma­tic­ké zme­ny (keď­že bol snáď jedi­nou kri­ti­zo­va­nou čas­ťou nové­ho auta).

No nád­her­né fot­ky z Nevad­skej púš­te len doka­zu­jú, aký skvosť doká­za­la Tes­la vyro­biť. Model 3 je jed­no atrak­tív­ne a sexy auto, kto­ré si našlo len na Slo­ven­sku tisí­ce fanú­ši­kov. Sme veľ­mi zve­da­ví, ako čas­to ju na našich ces­tách uvi­dí­me.

Screen Shot 2016-05-02 at 07.39.57Screen Shot 2016-05-02 at 07.40.22Screen Shot 2016-05-02 at 07.40.13Screen Shot 2016-05-02 at 07.42.08Screen Shot 2016-05-02 at 07.40.31Screen Shot 2016-05-02 at 07.40.05Screen Shot 2016-05-02 at 07.41.31Screen Shot 2016-05-02 at 07.41.42Screen Shot 2016-05-02 at 07.41.57Screen Shot 2016-05-02 at 07.42.28

zdroj foto­gra­fií: motortrend.com

Pridať komentár (0)