Nové fotky Tesla Model 3 sú dôka­zom, že na tento elek­tro­mo­bil sa čakať oplatí

Martin Bohunický / 2. mája 2016 / Business

Mesiac po pred­sta­vení Tesla Model 3 dostal por­tál motortrend.com ako prvý prí­le­ži­tosť nafo­tiť si nové auto — a to priamo v Giga­fac­tory!

Bolo to poriadne náročné, keďže Tesla si svoje auto poriadne stráži a prak­ticky nie je ešte úplne dokon­čené. Okolo Modelu 3 je napriek pred­sta­ve­niu stále mnoho taj­ností, to však neod­ra­dilo už 400 000 ľudí od pre­dob­jed­návky.

Po dobe váha­nia napo­kon v Tesle pri­stú­pili a auto­mo­bi­lový maga­zín tak dostal prí­le­ži­tosť byť prvým, kto Model 3 nafo­til priamo v Giga­fac­tory a kto vôbec dostal prí­le­ži­tosť dostať sa k nemu tak blízko. Síce blízko, no naprí­klad inte­riér mala redak­cia fotiť zaká­zaný. Zrejme preto, že inte­riér čakajú v blíz­kej dobe dra­ma­tické zmeny (keďže bol snáď jedi­nou kri­ti­zo­va­nou čas­ťou nového auta).

No nád­herné fotky z Nevad­skej púšte len doka­zujú, aký skvosť doká­zala Tesla vyro­biť. Model 3 je jedno atrak­tívne a sexy auto, ktoré si našlo len na Slo­ven­sku tisíce fanú­ši­kov. Sme veľmi zve­daví, ako často ju na našich ces­tách uvi­díme.

Screen Shot 2016-05-02 at 07.39.57Screen Shot 2016-05-02 at 07.40.22Screen Shot 2016-05-02 at 07.40.13Screen Shot 2016-05-02 at 07.42.08Screen Shot 2016-05-02 at 07.40.31Screen Shot 2016-05-02 at 07.40.05Screen Shot 2016-05-02 at 07.41.31Screen Shot 2016-05-02 at 07.41.42Screen Shot 2016-05-02 at 07.41.57Screen Shot 2016-05-02 at 07.42.28

zdroj foto­gra­fií: motortrend.com

Pridať komentár (0)