Nové Goog­le Glass majú byť zachrá­nou sko­ro už mrtvé­ho pro­jek­tu

Martin Kráľ / 1. decembra 2014 / Tech a inovácie

Pod­ľa den­ní­ka The Wall Stre­et Jour­nal dora­zí ďal­šia gene­rá­cia Goog­le Glass v roku 2015 a bude vyba­ve­ná pro­ce­so­rom od Inte­lu. Tiež má pre­dĺžiť výdrž baté­rie, kto­rá je zatiaľ roz­hod­ne naj­väč­šou sla­bi­nou pro­duk­tu brá­nia­ca v jeho roz­ší­re­ní.


Goog­le bude spo­loč­ne s Inte­lom pra­co­vať na ďal­šom sme­re vývo­ja smart oku­lia­rov Glass. Nový model má vraj dora­ziť v budú­com roku a dostať sa koneč­ne tiež medzi bež­ných ľudí, nie­len medzi vývo­já­rov. Môže­me sa údaj­ne tešiť na nový dizajn (zrej­me aby oku­lia­re vyze­ra­li viac ako bež­né oku­lia­re a nie ako zbraň ter­mi­ná­to­ra”), nový pro­ce­sor od Inte­lu, kto­rý by mal pre­dĺžiť výdrž na jed­no nabi­tie (dnes tak žalost­ný, že oku­lia­re vydr­žia sot­va pár hodín) , či ceno­vo dostup­nej­šia ver­zia.

Dúfaj­me teda, že nepôj­de len o zaria­de­nie pre vývo­já­rov, kto­rí sa moh­li so zaria­de­ním zozná­miť a pra­co­vať na zau­jí­ma­vých apli­ká­ciách len tak nadar­mo, ale že naozaj pôj­de o pro­dukt pre bež­ných zákaz­ní­kov, kto­rí hlav­ne budú mať mož­nosť si nové Goog­le Glass kúpiť za roz­um­nú cenu .

Zdroj: WSJ
Pridať komentár (0)