Nové Google Glass majú byť zachrá­nou skoro už mrtvého pro­jektu

Martin Kráľ / 1. decembra 2014 / Tech a inovácie

Podľa den­níka The Wall Street Jour­nal dorazí ďal­šia gene­rá­cia Google Glass v roku 2015 a bude vyba­vená pro­ce­so­rom od Intelu. Tiež má pre­dĺžiť výdrž baté­rie, ktorá je zatiaľ roz­hodne naj­väč­šou sla­bi­nou pro­duktu brá­niaca v jeho roz­ší­rení.


Google bude spo­ločne s Inte­lom pra­co­vať na ďal­šom smere vývoja smart oku­lia­rov Glass. Nový model má vraj dora­ziť v budú­com roku a dostať sa konečne tiež medzi bež­ných ľudí, nie­len medzi vývo­já­rov. Môžeme sa údajne tešiť na nový dizajn (zrejme aby oku­liare vyze­rali viac ako bežné oku­liare a nie ako zbraň ter­mi­ná­tora”), nový pro­ce­sor od Intelu, ktorý by mal pre­dĺžiť výdrž na jedno nabi­tie (dnes tak žalostný, že oku­liare vydr­žia sotva pár hodín) , či cenovo dostup­nej­šia ver­zia.

Dúfajme teda, že nepôjde len o zaria­de­nie pre vývo­já­rov, ktorí sa mohli so zaria­de­ním zozná­miť a pra­co­vať na zau­jí­ma­vých apli­ká­ciách len tak nadarmo, ale že naozaj pôjde o pro­dukt pre bež­ných zákaz­ní­kov, ktorí hlavne budú mať mož­nosť si nové Google Glass kúpiť za roz­umnú cenu .

Zdroj: WSJ
Pridať komentár (0)