Nové sema­fó­ry by mali pomôcť chod­com, kto­rí nepres­taj­ne poze­ra­jú do smar­fó­nov

Lýdia Repová / 17. júna 2016 / Tech a inovácie

S novou dobou sa z nás stá­va­jú ľudia závis­lí na našich smart­fó­noch, kto­ré nám vlast­ne už pri­rást­li k rukám. Pre­to sa niet čo čudo­vať, že naša nepo­zor­nosť čas­to vedie k neho­dám.

Ran­nú ces­tu do prá­ce si čas­to skra­cu­je­me sle­do­va­ním aktu­alít na našom smart­fó­ne. Skĺbiť to s chô­dzou dá však veľa­krát zabrať a nie raz sa dosta­ne­me do stre­tu so stĺpom ale­bo ďal­ším nepo­zor­ným chod­com. Čo ak sa ale namies­to stĺpu stret­ne­me s autom? V Nemec­ku už chod­ci, kto­rí venu­jú viac pozor­nos­ti svoj­mu tele­fó­nu než ces­te, dosta­li pat­rič­ný názov “smom­bies” teda smartp­ho­ne zom­bies.

7459092-3x2-940x627

foto: abc.net.au

V bavor­skom Augs­bur­gu pre tých­to chod­cov zača­li vsá­dzať osvet­le­nie do chod­ní­kov pred zastáv­ky elek­tri­čiek, keď­že si mest­ská rada uve­do­mi­la, že pre takých­to chod­cov sa kla­sic­ký sema­fór nena­chá­dza v zor­nom poli. Sema­fór začne bli­kať na čer­ve­no, keď sa blí­ži elek­trič­ka. Tak­že, ak sa aktu­ál­ne venu­ješ svo­ju Mes­sen­ge­ru či Ins­ta­gra­mu, tak sa nemu­síš báť, že by sa ti nie­čo sta­lo.

Nie je to len tak

Mož­no sa ti zdá, že písa­nie správ či cha­to­va­nie počas chô­dze je ľah­ké. Štú­die však uká­za­li, že od roku 2005 sa zvý­šil počet zra­ne­ní spô­so­be­ných chod­ca­mi, kto­rí sa neve­no­va­li chô­dzi, už o polo­vi­cu a pred­po­kla­dá sa, že to bude ďalej rásť. Naj­čas­tej­šie sa zra­nia ľudia vo veku 16 až 25 rokov. Naj­čas­tej­ší dôvod, pre­čo pri­chá­dza k zra­ne­niu, je pri­tom pat­rí zra­ze­nie autom.

Pomô­že nám tech­no­ló­gia

V Číne vytvo­ri­li špe­ciál­ne vyzna­če­né chod­ní­ky pre taký­to druh chod­cov.

BN-MQ448_0217pt_M_20160217110433

foto: a.fastcompany.net

V New Yor­ku obme­dzi­li rých­losť áut.

Jed­ným z rie­še­ní sú aj aktu­ál­ne popu­lár­ne smart watch, kto­ré nám zjed­no­du­ši­li sle­do­va­nie správ na roz­diel od tele­fó­nov. Hlav­ným prob­lé­mom je však samot­ný tele­fón.

Shub­ham Jain z Rut­gers Uni­ver­si­ty pra­co­val spo­lu s kole­ga­mi na apli­ká­cii, kto­rá by zis­ti­la, či pri sle­do­va­ní tele­fó­nu krá­čaš. Ak áno, auto­ma­tic­ky by ti uzamk­la obra­zov­ku a upo­zor­ni­la by ťa, aby si sa poze­ral nahor.

BN-MQ446_0217pt_M_20160217110433 (1)

foto: si.wsj.net

Aj keď sa tech­no­ló­gie sna­žia vše­mož­ne pomá­hať s tým­to prob­lé­mom, naj­lep­šou pre­ven­ci­ou je odlo­žiť počas chô­dze svoj smart­fón a plne sa veno­vať chô­dzi. Pre­dí­de­me tak zby­toč­ným neho­dám, kto­ré sa nám stá­va­jú pri sle­do­va­ní tých­to zaria­de­ní.

zdroj: mashable.com zdroj titul­nej foto­gra­fie: sputniknews.com

Pridať komentár (0)