Nové sema­fóry by mali pomôcť chod­com, ktorí nepres­tajne poze­rajú do smar­fó­nov

Lýdia Repová / 17. júna 2016 / Tech a inovácie

S novou dobou sa z nás stá­vajú ľudia závislí na našich smart­fó­noch, ktoré nám vlastne už pri­rástli k rukám. Preto sa niet čo čudo­vať, že naša nepo­zor­nosť často vedie k neho­dám.

Rannú cestu do práce si často skra­cu­jeme sle­do­va­ním aktu­alít na našom smart­fóne. Skĺbiť to s chô­dzou dá však veľa­krát zabrať a nie raz sa dosta­neme do stretu so stĺpom alebo ďal­ším nepo­zor­ným chod­com. Čo ak sa ale namiesto stĺpu stret­neme s autom? V Nemecku už chodci, ktorí venujú viac pozor­nosti svojmu tele­fónu než ceste, dostali pat­ričný názov “smom­bies” teda smartp­hone zom­bies.

7459092-3x2-940x627

foto: abc.net.au

V bavor­skom Augs­burgu pre týchto chod­cov začali vsá­dzať osvet­le­nie do chod­ní­kov pred zastávky elek­tri­čiek, keďže si mest­ská rada uve­do­mila, že pre takýchto chod­cov sa kla­sický sema­fór nena­chá­dza v zor­nom poli. Sema­fór začne bli­kať na čer­veno, keď sa blíži elek­trička. Takže, ak sa aktu­álne venu­ješ svoju Mes­sen­geru či Ins­ta­gramu, tak sa nemu­síš báť, že by sa ti niečo stalo.

Nie je to len tak

Možno sa ti zdá, že písa­nie správ či cha­to­va­nie počas chô­dze je ľahké. Štú­die však uká­zali, že od roku 2005 sa zvý­šil počet zra­není spô­so­be­ných chod­cami, ktorí sa neve­no­vali chô­dzi, už o polo­vicu a pred­po­kladá sa, že to bude ďalej rásť. Naj­čas­tej­šie sa zra­nia ľudia vo veku 16 až 25 rokov. Naj­čas­tejší dôvod, prečo pri­chá­dza k zra­ne­niu, je pri­tom patrí zra­ze­nie autom.

Pomôže nám tech­no­ló­gia

V Číne vytvo­rili špe­ciálne vyzna­čené chod­níky pre takýto druh chod­cov.

BN-MQ448_0217pt_M_20160217110433

foto: a.fastcompany.net

V New Yorku obme­dzili rých­losť áut.

Jed­ným z rie­šení sú aj aktu­álne popu­lárne smart watch, ktoré nám zjed­no­du­šili sle­do­va­nie správ na roz­diel od tele­fó­nov. Hlav­ným prob­lé­mom je však samotný tele­fón.

Shub­ham Jain z Rut­gers Uni­ver­sity pra­co­val spolu s kole­gami na apli­ká­cii, ktorá by zis­tila, či pri sle­do­vaní tele­fónu krá­čaš. Ak áno, auto­ma­ticky by ti uzamkla obra­zovku a upo­zor­nila by ťa, aby si sa poze­ral nahor.

BN-MQ446_0217pt_M_20160217110433 (1)

foto: si.wsj.net

Aj keď sa tech­no­ló­gie sna­žia vše­možne pomá­hať s týmto prob­lé­mom, naj­lep­šou pre­ven­ciou je odlo­žiť počas chô­dze svoj smart­fón a plne sa veno­vať chô­dzi. Pre­dí­deme tak zby­toč­ným neho­dám, ktoré sa nám stá­vajú pri sle­do­vaní týchto zaria­dení.

zdroj: mashable.com zdroj titul­nej foto­gra­fie: sputniknews.com

Pridať komentár (0)