Nové slo­ven­ské star­tu­pové suro­viny

František Krivda / 17. október 2014 / Tools a produktivita

Bol som (de)mentorovať nové slo­ven­ské star­tupy na akcií Men­tors Night 4 a tu krátky pre­hľad tých ktoré ma zau­jali. Som cel­kom rád, že medzi 10timi sa našli 2 zau­ji­mavé har­dwa­rové star­tupy, nie­ktoré cel­kom roz­be­hnuté, nie­ktoré treba ešte hodne pova­riť. Čítajte…

AmbieSc­reen

Pitch: Prvý sku­točný all-in-one sys­tém pre pod­svie­te­nie tele­ví­zo­rov a obra­zo­viek, pre aké­koľ­vek zaria­de­nie (TV, DVD, blue-ray, XBox, Pla­y­Sta­tion, PC, Mac,…) a pre nasvie­te­nie scén v domác­nos­tiach i biz­ni­soch ovlá­daný cez appku

Koment: Trošku mi trvalo kým som pocho­pil z pit­chu štruk­túru ako im to fun­guje, ale napo­kon veľmi zau­jí­mavé rie­še­nie. Cha­lani teda robia plug-n-play gad­get ktorý si zapo­jíš naprí­klad na Telku a spra­víš si dyna­mické ambiente osvet­le­nie podľa obrazu z nej. Je to B2C pro­dukt, ale mys­lím že zau­jí­mavý seg­met sú aj firmy ( teda cez archi­tek­to­nické a inte­ri­é­rové štú­dia) . Chcú vyskú­šať KickS­tar­ter, a pokiaľ je pravda čo tvr­dia (že podobné jed­no­du­ché rie­še­nie neexis­tuje), tak mys­lím že budú úspešný. Šikovní.

Autori: Filip Koval­ský
WEB : www.ambiscreen.tv

Pidi

Pitch: Pidi je revo­lučná vôdzka pre psov. Pes si ju v malej sexy kra­bičke nosí so sebou na krku, keď je na voľno. Pus­te­nie psa z vôdzky netrvá ani sekundu, tá sa do kra­bičky stiahne pomo­cou vsta­va­ného vnú­tor­ného mecha­nizmu. Tak isto opä­tovné uchy­te­nie psa je okam­žité. Pri tomto rie­šení mám voľné ruky, nemu­sím byť ove­šaný počas ven­če­nia špa­gátmi a vôdzku nemô­žem stra­tiť.

Cie­ľová sku­pina sú maji­te­lia 150 mili­ó­nov pet psov v západ­ných kra­ji­nách a ďaľ­ších 100 mili­ó­nov vo zvyšku sveta. Máme hotový pro­to­typ, spúš­ťame beta ver­ziu.”

Autori: Ondrej Hor­váth
WEB : www.facebook.com/pidilead

Loca­li­za­tion Guru

Pitch: Local­za­tion guru je plat­forma, na kto­rej po uplo­ad­nutí doku­mentu dostat­nete ins­tantnú cenovú ponuku, kom­pletne trans­pa­rentý pro­ces s časom doda­nia pre­kladu a konk­trét­nymi pre­kla­da­teľmi, ktorí na zho­to­vení pre­kladu pra­cujú. Iden­tity pre­kla­da­te­lov sa ove­rujú. Rieši hlavne prob­lém trans­pa­rent­ného pro­cesu a garan­ciu natív­nych spík­rov v pre­kla­da­teľ­skom prie­mysle. Naša cie­lová sku­pina su firmy ktoré potre­bujú expad­no­vat na zahra­nicne trhy a potre­buju si byt 100 per­cen­tne isty ze ich pre­klady bude robeni rode­nym hovor­com jazyka a nie stu­den­tom ktory stu­duje jazyky a pri­vy­raba si pre­kladmi.

Koment: Naj­skôr som si mys­lel, že ide iba o ďaľší z klo­nov pre­kla­da­teľ­ských star­tu­pov, ale cha­lani ma pre­sved­čili že vedia čo robia. Majú silné skú­se­nosti z oblasti, jasnú pred­stavu – ciele – vízie, feed­back od zákaz­ní­kov a čoskoro spúš­tajú pro­to­typ. Zhodli sme sa, že jed­nou z ciet ako pre­sved­čiť kor­po­rát­nych kli­en­tov je vybu­do­vať silný cus­to­emr sup­port. Držím palce cha­lani!

Autori: Sla­vo­mír Hruška a Pavel Svi­tek

Trifle

Pitch: Trifle is like your per­so­nal CIA Agent for your Rails app­li­ca­tion. It wat­ches over your app­li­ca­ti­ons per­for­mance to learn trends and iden­tify prob­lems and reports it all to you in cool reports.

Koment: Nie som kóder takže tažko posú­diť, ale pitch výborný, pro­dukt vyzerá že tiež. Mar­ket zrejme obrov­ský s dob­rým tar­ge­to­va­ním (aku­rát v pre­zen­tá­cií to chý­balo). Držím palce, mys­lím že o nich ešte budeme počuť. Inak majú hotový pro­to­typ a spúš­ťajú beta ver­ziu.

Autor: Jozef Vac­la­vik
WEB : Trifle.io

Inze­raz

Pitch: V dneš­nej dobe je X inzert­ných por­tá­lov. Inze­rent sa musí na kaž­dom jed­nom regis­tro­vať a opa­ko­vane tam naha­dzo­vať ten istý inze­rát. Mno­ho­krát je to zdĺhavý a časovo náročný pro­ces. A presne kvôli tomuto vzni­kol Inze­raz! Inze­raz je jed­nu­du­chy spô­sob ako inze­ro­vať na via­ceré inzertné por­tály naraz. Inze­rent sa zare­gis­truje len na jed­nom mieste, pridá inze­rát, ktorý sa auto­ma­ticky roz­pošle na všetky par­tner­ské inzertné por­tály.

Koment: Verím že cha­laní nájdu sku­točný prob­lém a posta­via na ňom ďaľ­šie rie­še­nia. Inze­raz je zatiaľ podľma mňa uľah­če­nie pro­cesu, ale moje “bazo­šov­ské sta­rosti” nerieši.

Autori: Dávid Ďurika + 2
WEB: www.inzeraz.sk

WakesApp.com

Ptich: 1. Ludia zabu­daju a su zava­leny mnozs­tvom komu­ni­ka­cie. Sha­ro­va­nie remin­de­rov medzi friends & family (mobilna appka)
2. Krok 1) Friends & family (F&F). Krok 2) F&F a Biz­nisy (appo­int­ment, money, cus­to­mer lay­ers).

Koment: Nebol čas sa stret­núť, ale veľmi by ma zau­jú­malo aká je ich stra­té­gia na entry mar­ket a ako zís­kajú kri­tickú masu, takže tra­dične otázky.

Autor: Mar­tin Ska­kala
WEB: WakesApp.com

Na záver vďaka orga­ni­zá­to­rom za snahu dávať star­tu­pom prí­le­ži­tosť na zlep­šo­va­nie ich pit­ching skills a učiť sa viac načú­vať feed­bac­kom. A snáď som po nich toľko nek­ri­čal. Cre­dits: Úvodná fotka je od Doda a výborne mode­ro­vala Katka.

Zdroj: frantisek.com

Pridať komentár (0)