Novinka od slo­ven­ského InHira robí zamest­ná­va­nie rých­lej­šie a jed­no­duch­šie

Alexandra Dulaková / 4. septembra 2015 / Tools a produktivita

Čoraz viac vecí sa voľne a dostupne nachá­dza na inter­nete. My sami nie sme výnim­kou, väč­šina už má pro­fil mini­málne na jed­nej sociál­nej sieti, kde si nás nemu­sia nájsť len naši známi, ale aj poten­ciálni zamest­ná­va­te­lia (a úchyli). Resumé a kla­sický živo­to­pis sú pre­žitky sta­ro­mód­nej doby, a práve preto sa vďaka InHiro job hun­ting pre­mieňa na niečo tak bežné ako bro­wso­va­nie po inter­nete.

Slo­ven­ské InHiro už dlh­šiu dobu uľah­čuje ľuďom po celom svete hľa­da­nie a ponú­ka­nie práce. Vďaka ich vymo­že­nos­tiam sa mana­žo­va­nie pra­cov­ných ponúk stáva pre­hľad­nej­šie a dostup­nej­šie, pri­čom si uží­va­te­lia vytvá­rajú vlastnú sieť sľub­ných a vhod­ných ľudí, v kto­rej sa dá ľahko orien­to­vať. Lenže ešte vždy sa tieto práce pre­ne­chá­vajú HR odde­le­niu, pre­tože ani mana­žo­va­nie nových talen­tov nie je naj­jed­no­duch­šie. Práve to chce InHiro v jeho novej Tips­ter ver­zii zme­niť a sprí­stup­niť tak hľa­da­nie zau­jí­ma­vých ľudí kaž­dému. Predsa len, na skve­lého zamest­nanca môže natra­fiť hocikto s inter­ne­to­vým pri­po­je­ním.

V dneš­nej dobre je najp­rav­de­po­dob­nej­šie, že si ťa zamest­ná­va­teľ všimne cez tvoj Face­bo­okový pro­fil, blog, pop­rí­pade na Lin­ke­nIne. Nemu­síš s ním pri­tom vôbec prísť do osob­ného kon­taktu, dokonca ani nemu­síš tušiť, že sa nad tebou v neja­kom office práve roz­mýšľa ako nad mož­ným prí­ras­tkom do tímu. Stránku, na kto­rej ťa nie­kto nájde, si musí v pre­hlia­dači ulo­žiť a zapa­mä­tať, aby sa k nej mohol vrá­tiť – pop­rí­pade je posu­núť nie­komu kom­pe­ten­tnej­šiemu. InHiro pri­šiel s nápa­dom, ako celý pro­ces uľah­čiť.

Tips­ter ti vo svo­jom bro­wseri ti vytvorí záložku, na ktorú pri náj­dení zau­jí­ma­vého talentu stačí klik­núť – ako keby si si chcel do stránky vlo­žiť záložku. Tá sa auto­ma­ticky zaradí do data­bázy cie­ľo­vých sku­pín, kde ju môže pre­hod­no­tiť a zvá­žiť každý, kto k nej má prí­stup a kto má vo veci slovo. Tým pádom by sa aj bežné sur­fo­va­nie po inter­nete mohlo ľahko zme­niť na nad­via­za­nie pra­cov­ného kon­taktu, pri­čom by sa z neho nestrá­cala potrebná for­mál­nosť a pro­fe­si­onálny odstup, ktorý naprí­klad kradne komu­ni­ká­cia cez Face­book a jemu podobné sociálne média. InHiro Tips­ter je ide­álny kom­pro­mis medzi pro­fe­si­onál­nym prí­stu­pom a moder­nos­ťou inter­ne­to­vej doby. 

Zdroj: InHiro

Pridať komentár (0)