Nový bra­ti­slav­ský kam­pus ESE­Tu dostá­va reál­ne kon­tú­ry! Minis­ter­stvo vyhlá­si­lo auk­ciu na nákup pozem­kov

Jakub Jablonický / 11. apríla 2017 / Zo Slovenska

zdroj: Eset / Youtube/Eset

Veľ­ko­le­pé výskum­né a vývo­jo­vé cen­trum slo­ven­ské­ho gigan­ta je o krok bliž­šie ku rea­li­te.

Nedáv­no sme infor­mo­va­li o záme­re ESE­Tu posta­viť v Bra­ti­sla­ve vývo­jo­vé cen­trum za 100 mili­ó­nov eur.

Kom­plex by mal vznik­núť v are­áli býva­lej vojen­skej nemoc­nice na Pat­rónke a jeho návrh vytvo­rilo archi­tek­to­nické štú­dio A11. Infor­mo­val o tom den­ník HN onli­ne, kto­rému CEO Richard Mar­ko potvr­dil sumu 100 mili­ó­nov eur. Tie ESET plá­nuje pre­in­ves­to­vať len na samot­nej na stav­be objek­tu.

foto: ESET

O poze­mok na Pat­rón­ke pre­beh­la súťaž, kto­rej výsled­ky malo minis­ter­stvo vyhlá­siť v pon­de­lok. Oča­ká­va­lo sa, že to bude spo­loč­nosť Fores­po Rea­li­ty 10, kto­rá vo štvr­tom kole súťa­že ponúk­la naj­viac z troch zúčast­ne­ných firiem – 24 mili­ó­nov. ESET ponú­kal o pol mili­ó­na menej.

No Richard Mar­ko minu­lý týž­deň ofi­ciál­ne garan­to­val, že ESET bude ochot­ný ponúk­nuť mini­mál­ne rov­na­kú cenu ako víťaz. Minis­ter­stvo mu to teraz aj umož­ní v lici­tač­nej auk­cii. ESET teda bude môcť dorov­nať a navý­šiť naj­vyš­šiu ponu­ku.

Nemoc­ni­ca sv. Micha­la, ako vyhla­so­va­teľ súťa­že, pre­dĺžil leho­tu na ozná­me­nie výsled­ku súťa­že do 15. mája 2017. Záro­veň doš­lo k zme­ne pod­mie­nok a to dopl­ne­ním vyhlá­se­nia lici­tač­nej auk­cie,“ uvied­la pre por­tál TREND Rea­li­ty hovor­ky­ňa Minis­ter­stva vnút­ra SR Andrea Dobiá­šo­vá.

foto: ESET

Ten­to krok uka­zu­je, že štát má záu­jem sto­mi­li­ó­no­vú inves­tí­ciu ESE­Tu v Bra­ti­sla­ve udr­žať. Potvr­dil to aj bra­ti­slav­ský pri­má­tor Ivo Nesrov­nal. Fir­ma totiž neta­jí, že ponu­ky dosta­la aj na ďal­šie loka­li­ty na Slo­ven­sku a v zahra­ni­čí.

V najb­liž­ších dňoch sa stre­tá­va­me s pred­sta­vi­teľ­mi spo­loč­nos­ti Eset, kto­rým chce­me pomôcť s umiest­ne­ním ich nové­ho kam­pu­su v Bra­ti­sla­ve. Uro­bí­me všet­ko, čo bude v našich silách, aby sme si takú­to inves­tí­ciu v Bra­ti­sla­ve udr­ža­li,“ uvie­dol Nesrov­nal na svo­jom face­bo­oku.

foto: ESET

Nový kam­pus ESE­Tu má poten­ciál stať sa špič­ko­vým cen­trom výsku­mu a vývo­ja na Slo­ven­sku. ESET ras­tie závrat­nou rých­los­ťou a také­to cen­trum by Slo­ven­sko bez­po­chy­by veľ­mi obo­ha­ti­lo.

foto: ESET

Pridať komentár (0)