ESET opäť expan­du­je. V Bra­ti­sla­ve chce posta­viť vývo­jo­vé cen­trum za 100 mili­ó­nov

Marianna Mikešová / 5. apríla 2017 / Zo Slovenska

zdroj: Eset

Jed­na z najús­peš­nej­ších slo­ven­ských firiem s nad­ná­rod­ným vply­vom opäť doka­zu­je svo­ju veľ­kosť. Pre roz­voj svoj­ho ino­va­tív­ne­ho biz­ni­su chce na Slo­ven­sku posta­viť veľ­ko­le­pé vývo­jo­vé a výskum­né cen­trum.

Kom­plex by mal vznik­núť v are­áli býva­lej vojen­skej nemoc­ni­ce na Pat­rón­ke a jeho návrh vytvo­ri­lo archi­tek­to­nic­ké štú­dio A11. Infor­mo­val o tom den­ník HN onli­ne, kto­ré­mu CEO Richard Mar­ko potvr­dil sumu 100 mili­ó­nov eur, kto­ré ESET plá­nu­je pre­in­ves­to­vať len na samot­nej na stav­be objek­tu.

Spo­loč­nosť zaobe­ra­jú­ca sa vývo­jom bez­peč­nost­né­ho soft­vé­ru už zve­rej­ni­la prvé vizu­ali­zá­cie kom­ple­xu, kto­rý vyze­rá sku­toč­ne mega­lo­man­sky a pozos­tá­va z nie­koľ­kých poscho­do­vých budov s kru­ho­vým pôdo­ry­som. Nie­kto­ré z nich na vrchu zdo­bia zele­né plo­chy, kto­ré sú dneš­ným eko tren­dom v urba­nis­tic­kej archi­tek­tú­re.

Foto: Eset

Nový objekt by mal slú­žiť na vlast­né výskum­né akti­vi­ty spo­loč­nos­ti a mal by vytvo­riť pries­to­ry pre tak­mer 1 a pol tisí­ca zamest­nan­cov. Súčas­ťou bude teda urči­te aj nábor nových pra­cov­ní­kov a s tým spo­je­né povzbu­de­nie pra­cov­né­ho trhu. Kon­krét­ny objekt si vraj ESET vyhlia­dol už vla­ni, no Minis­ter­stvo vnút­ra zru­ši­lo verej­nú súťaž. Teraz, zdá sa, mu už nič neb­rá­ni v ces­te.

Podob­né tech­no­lo­gic­ké cen­trá ESET vybu­du­je aj v Brne a v Žili­ne, kde už roz­bie­ha nábor zamest­nan­cov. Žilin­ské cen­trum tak čosko­ro dopl­ní poboč­ky v Bra­ti­sla­ve a Koši­ciach. Je zrej­mé, že spo­loč­nosť si vybe­rá prá­ve mes­tá s veľ­kou kon­cen­trá­ci­ou štu­den­tov IT odbo­rov, kto­rí poslú­žia ako budú­ca pra­cov­ná sila.

Foto: Eset

Len nedáv­no táto nad­ná­rod­ná fir­ma roz­ší­ri­la svo­je pôso­be­nie aj do Mon­tre­a­lu v Kana­de a Jasy v Rumunsku.Technologický líder má už dnes poboč­ky naprí­klad v Pra­he, Mní­cho­ve, Toron­te, San Die­gu, Syd­ney či SIn­ga­pu­re.

ESET expan­du­je obrov­skou rých­los­ťou a kaž­dý rok otvá­ra nie­koľ­ko nových pobo­čiek. Je len pote­šu­jú­ce, že jed­na z naj­rých­lej­šie ras­tú­cich tech­no­lo­gic­kých spo­loč­nos­tí a najús­peš­nej­ších bez­peč­nost­ných IT spo­loč­nos­tí v Euró­pe vznik­la prá­ve na Slo­ven­sku.

Foto: Eset

Pridať komentár (0)