Nový film o Ste­ve­ovi Job­sovi klame divá­kov

Walt Mossberg / Rišo Néveri / 22. októbra 2015 / Tools a produktivita

Walt Moss­berg vete­rán a legenda medzi novi­nármi z tech­no­lo­gic­kého sveta, ktorý so Ste­vom spra­vil neje­den roz­ho­vor a panel, vyjad­ril svoj názor na nový film: “Steve Jobs v novom filme nie je Steve Jobs, kto­rého som poznal. Aaron Sor­kin nato­čil zau­jí­mavý film, ale Steve Jobs v ňom nie je.”

Walt Moss­berg je jedna z naj­viac uzná­va­ných osôb a jeden z naj­zná­mej­ších novi­ná­rov, ktorí sa počas posled­ných x rokov veno­vali tech­no­ló­giám, písal dlhé roky v New York Times a jeho názor patrí medzi naj­viac uzná­vané slová v tech­no­lo­gic­kom svete. Počas dlhých rokov sa so Ste­vom stre­tol hneď nie­koľ­ko­krát, osobne aj pra­covne. Na rôz­nych pane­loch a roz­ho­voch si o ňom doká­zal vytvo­riť sku­točný obraz. Je to člo­vek, kto­rého slovo si môžeme vážiť. Moss­berg počas minu­lého roku zalo­žil web Re/Code a začiat­kom roku sa spo­jil s mediál­nou spo­loč­nos­ťou Vox Media, pod ktorú patrí aj dobre známy por­tál The Verge. Práve na Re/Code a The Verge pub­li­ko­val Moss­berg komen­tár, v kto­rom ponú­kol kon­štruk­tívnu kri­tiku na nový film o Ste­ve­ovi Job­sovi, v kto­rom hrá rolu Steva Michael Fass­ben­der.

Podľa Moss­berga je Aaron Sor­kin bri­liant­ným scé­ná­ris­tom, avšak jeho film o Ste­ve­ovi Job­sovi neza­chy­til reálnu osobu Steva. “Aaron vytvo­ril dielo s istou ume­lec­kou slo­bo­dou. Kvôli dra­ma­tic­kosti Ste­vovu osobu často pri­far­buje a aj keď je film nazvaný Steve Jobs, pravda je tá, že veľká časť filmu ho neza­chy­tila správne a je zalo­žená na (auto­ri­zo­va­nej) bio­gra­fii Wal­tera Isa­ac­sona”, tvrdí Moss­berg. “Naroz­diel od Mr. Sor­kina som pra­vého Steva poznal počas jeho naj­pro­duk­tív­nej­ších 14 rokov. Strá­vil som s ním nespo­čet hodín počas rôz­nych inter­view, pane­lov, či osob­ných kon­ver­zá­cií. Musím pove­dať, že Steve Jobs zobra­zený vo filme Aarona Sor­kina nie je muž, kto­rého som poznal.”

Sor­kin sa roz­ho­dol vyšper­ko­vať a pre­há­ňať nie­ktoré naj­hor­šie vlast­nosti Steva a sústre­diť sa na časť jeho kari­éry, počas kto­rej bol stále mladý a nezrelý.”, pokra­čuje Moss­berg a tiež vyz­dvi­huje, že film sa roz­ho­dol vo veľ­kej časti zame­ria­vať na najs­mut­nejší čin v živote Steva — odmiet­nu­tie otcov­stva. “Sor­kins sa roz­ho­dol film ukon­čiť obdo­bím, kedy sa Steve začal meniť. A k lep­šiemu. Bol milší, pre­bu­dil sa v ňom omnoho väčší súcit a pôso­bil úplne inak… Každý má vo svete temné obdo­bie, zalo­žiť film len na ňom je zavá­dza­júce. Ak by nie­kto súdil Steva podľa tohto filmu, nikto by neve­del, že mal šťastné man­žels­tvo a milo­val svoje deti, alebo že stál pri vývoji iPho­neu. Áno! Film ani na sekundu nepred­sta­vuje Jobsa pri vedení spo­loč­nosti Apple. To vo filme nehľa­dajte. Nehľa­dajte tam ani jeho nad­še­nie pre pro­dukt, pre­tože film sa zobra­zuje iba momenty tesne pred ich pred­sta­ve­niami.”

Na samom konci dlhých záve­reč­ných titu­liek je malým pís­mom vyjad­re­nie o pou­žití fik­cie a vymys­le­ných uda­lostí.”

Tak­mer zakaž­dým, keď som sa so Ste­vom roz­prá­val sa vychva­ľo­val svo­jimi deťmi a vypy­to­val sa na moje. Keď bol smr­teľne chorý, stále si našiel čas a silu spý­tať sa ma, ako sa mám a sna­žil sa ma pre­sved­čiť, aby som pre­stal faj­čiť. Nebol doko­nalý. Bol kom­pli­ko­vaný. Počas rokov sa však zme­nil a zmä­kol. A práve vtedy nasle­do­vali naj­lep­šie roky jeho kari­éry. Sor­kin sa však roz­ho­dol toto obdo­bie pred obe­cen­stvom zata­jiť. To naj­lep­šie o Ste­ve­ovi Job­sovi začína, keď film Steve Jobs končí.” 

Pridať komentár (0)