Nový Hyundai Sonata, auto ktoré má snahu zničiť VW Passat, či Škoda Superb

Startstop.sk / 9. marca 2019 / Auto

  • Hy­un­dai síce na pre­stíž­nom vý­sta­visku v Že­neve chý­bal, no po­ti­chu svetu pred­sta­vil chys­tanú no­vinku
  • Vô­bec po prvý krát uka­zuje, ako bude vy­ze­rať nová ge­ne­rá­cia mo­delu So­nata
zdroj: Hyundai
  • Hy­un­dai síce na pre­stíž­nom vý­sta­visku v Že­neve chý­bal, no po­ti­chu svetu pred­sta­vil chys­tanú no­vinku
  • Vô­bec po prvý krát uka­zuje, ako bude vy­ze­rať nová ge­ne­rá­cia mo­delu So­nata

Podľa do­stup­ných in­for­má­cií Hy­un­dai So­natu vidí ako ce­lo­sve­tový mo­del, ktorý by mo­hol za­mie­šať karty aj na európ­skom trhu. Do­konca sa špe­ku­luje aj o pre­dĺže­nej, res­pek­tíve va­riante kombi. Či sa no­vinka vô­bec ob­javí aj na slo­ven­skom trhu, to sa ešte uvidí, keďže v hre je aj mo­del Elan­tra. Za­tiaľ sa tak mô­žeme po­zrieť na novú ge­ne­rá­ciu So­naty na pr­vých fo­to­gra­fiách a do­zve­dieť sa pár in­for­má­cií.

zdroj: Hy­un­dai
zdroj: Hy­un­dai

No­vinka má úplne nový di­zajn, vy­zerá „po­ho­do­vej­šie“ a dy­na­mic­kej­šie. Štvor­d­ve­rový se­dan do­stal kraj­šiu za­dnú časť s takz­va­nou od­tr­ho­vou hra­nou na veku kufra. Hy­un­dai tak nad­vä­zuje na ak­tu­álny di­zaj­nový trend všet­kých au­to­mo­bi­liek. Pri­chá­dza­júca So­nata sa stáva pr­vým vo­zid­lom kó­rej­skej au­to­mo­bilky, ktorá vy­užíva di­zaj­nový ja­zyk „Sen­su­ous Spor­ti­ness“.

Asi naj­zau­jí­ma­vej­ším prv­kom sú LED svet­lo­mety den­ného svie­te­nia, ktoré sia­hajú až do chró­mo­vých li­niek. Tie ná­sledne pre­chá­dzajú okolo ce­lej ka­poty auta. Sa­motná lí­nia je do­sta­točne osvet­lená a po­stupne pre­chá­dza do stra­tena. LED pa­ne­lom sú spo­jené aj za­dné svetlá.

zdroj: Hy­un­dai

Hy­un­dai do­dal tak­tiež aj fo­to­gra­fiu in­te­ri­éru. Pô­sobí na­ozaj ho­nos­ným doj­mom. Stále tu však náj­dete radu kla­sic­kých tla­čí­tok a ovlá­da­čov, aj keď pa­lub­nej do­ske do­mi­nuje mo­hutný do­ty­kový disp­lej in­fo­tain­mentu. Pred šo­fé­rom sa, ako kla­sicky, na­chá­dza di­gi­tálna prí­stro­jová do­ska. Vo­lič au­to­ma­tic­kej pre­vo­dovky je tak­tiež rie­šený tla­čid­lami.

Kó­rej­ská au­to­mo­bilka do­dáva aj to, že nová So­nata bude mať k dis­po­zí­cií aj odo­my­ka­nie po­mo­cou di­gi­tál­neho kľúča vo va­šom smart­fóne. Viac in­for­má­cií ohľa­dom mo­to­ri­zá­cií, či tech­no­ló­giách sa do­zvieme ne­skôr. Do pre­daja sa Hy­un­dai So­nata má do­stať v prie­behu dru­hej po­lo­vice tohto roka.

zdroj: Hy­un­dai
zdroj: Hy­un­dai

Zdroj: Starts­top.sk

viac_podobnych_clankov_na_startstop_sk
Pridať komentár (0)