Nový Mac­Book pod­po­ruje aj externé baté­rie

Róbert Hallon: svetapple.sk / 16. marca 2015 / Tech a inovácie

Spo­loč­nosť Apple pred­sta­vila minulý týž­deň nový Mac­book s jedi­ným konek­to­rom. Ide o nový USB-C konek­tor, cez ktorý je nutné robiť všetko. Je teda veľmi prav­de­po­dobné, že si maji­te­lia počí­tača budú musieť dokú­piť špe­ciálnu “rozt­rojku” za 80$. Dnes sme sa navyše dozve­deli, že Mac­Book a jeho USB-C pod­po­ruje externé nabí­ja­nie!

Pri iPhone či iPade si nie­ktorý pou­ží­va­te­lia už tak nejak zvykli na malé a nená­padné externé nabí­jačky, ktoré sú veľmi spratné a dokážu nabiť vaše zaria­de­nie na 100%. Vďaka nie­čomu podob­nému teda ľudia môžu fun­go­vať prak­ticky celý deň bez toho, aby tele­fón nabí­jali v zástrčke (hovo­ríme samoz­rejme o star­ších mode­loch ako iPhone 4/5, pre­tože iPhone 6 Plus či iPhone 6 nemajú prob­lém s celo­den­nou výdr­žou).

Pokiaľ sa pozrieme na počí­tače, tak sme podobné nabí­jačky určené pre ne prak­ticky ešte nevi­deli. Pri­chá­dza však Mac­Book a jeho USB-C, ktoré externé nabí­ja­nie pod­po­ruje, čo zna­mená, že pre výrob­cov prí­slu­šen­stva a baté­rií sa tu otvára úplne nový trh. Ide o veľmi zau­jí­mavú novinku vzhľa­dom na to, že Mac­Book vydrží sám osebe okolo 9 – 10 hodín na jedno nabi­tie. Pokiaľ by sa poda­rilo vyro­biť nabí­jačku, ktorá by výdrž pre­dĺžila o ďal­ších 5 – 10 hodín, zna­me­nalo by to, že by sme počí­tač mohli pou­ží­vať bez väč­ších prob­lé­mov prak­ticky celý deň!

Len dodáme, že dopo­siaľ nebolo možné externe nabí­jať Mac­Bo­oky, keďže mali prí­pojku Mag­Safe, ktorú si Apple veľmi sta­rost­livo chrá­nilo. Zna­me­nalo to teda to, že výrob­co­via nemohli kopí­ro­vať patent Apple lebo by boli okam­žite trestne stí­haní!

zdroj: svetapple.sk

Pridať komentár (0)