Nový Mac­Bo­ok pod­po­ru­je aj exter­né baté­rie

Róbert Hallon: svetapple.sk / 16. marca 2015 / Tech a inovácie

Spo­loč­nosť App­le pred­sta­vi­la minu­lý týž­deň nový Mac­bo­ok s jedi­ným konek­to­rom. Ide o nový USB-C konek­tor, cez kto­rý je nut­né robiť všet­ko. Je teda veľ­mi prav­de­po­dob­né, že si maji­te­lia počí­ta­ča budú musieť dokú­piť špe­ciál­nu “rozt­roj­ku” za 80$. Dnes sme sa navy­še dozve­de­li, že Mac­Bo­ok a jeho USB-C pod­po­ru­je exter­né nabí­ja­nie!

Pri iPho­ne či iPa­de si nie­kto­rý pou­ží­va­te­lia už tak nejak zvyk­li na malé a nená­pad­né exter­né nabí­jač­ky, kto­ré sú veľ­mi sprat­né a doká­žu nabiť vaše zaria­de­nie na 100%. Vďa­ka nie­čo­mu podob­né­mu teda ľudia môžu fun­go­vať prak­tic­ky celý deň bez toho, aby tele­fón nabí­ja­li v zástrč­ke (hovo­rí­me samoz­rej­me o star­ších mode­loch ako iPho­ne 4/5, pre­to­že iPho­ne 6 Plus či iPho­ne 6 nema­jú prob­lém s celo­den­nou výdr­žou).

Pokiaľ sa pozrie­me na počí­ta­če, tak sme podob­né nabí­jač­ky urče­né pre ne prak­tic­ky ešte nevi­de­li. Pri­chá­dza však Mac­Bo­ok a jeho USB-C, kto­ré exter­né nabí­ja­nie pod­po­ru­je, čo zna­me­ná, že pre výrob­cov prí­slu­šen­stva a baté­rií sa tu otvá­ra úpl­ne nový trh. Ide o veľ­mi zau­jí­ma­vú novin­ku vzhľa­dom na to, že Mac­Bo­ok vydr­ží sám ose­be oko­lo 9 – 10 hodín na jed­no nabi­tie. Pokiaľ by sa poda­ri­lo vyro­biť nabí­jač­ku, kto­rá by výdrž pre­dĺži­la o ďal­ších 5 – 10 hodín, zna­me­na­lo by to, že by sme počí­tač moh­li pou­ží­vať bez väč­ších prob­lé­mov prak­tic­ky celý deň!

Len dodá­me, že dopo­siaľ nebo­lo mož­né exter­ne nabí­jať Mac­Bo­oky, keď­že mali prí­poj­ku Mag­Sa­fe, kto­rú si App­le veľ­mi sta­rost­li­vo chrá­ni­lo. Zna­me­na­lo to teda to, že výrob­co­via nemoh­li kopí­ro­vať patent App­le lebo by boli okam­ži­te trest­ne stí­ha­ní!

zdroj: svetapple.sk

Pridať komentár (0)