Nový Mic­ro­soft Office je už na ceste

Lukáš Gašparík jr. / 3. február 2015 / Tools a produktivita

Mic­ro­soft na nedáv­nej kon­fe­ren­cii potvr­dil, že nový Office 2016 môžeme oča­ká­vať už v dru­hej polo­vici tohto roku, pri­čom tes­to­va­cej ver­zie by sme sa mali doč­kať samoz­rejme skôr.

Dosť veľké zmeny sa týkajú dizajnu nového Officu, v kto­rom dote­raj­šie svetlé menu nahrá­dza o niečo tmavší motív. Presný zoznam novi­niek je však vzhľa­dom k času, ktorý ešte zostáva k samot­nému laun­chu nejasný. Avšak nie­ktoré zdroje hovo­ria o tom, že naprí­klad Excel, by mal ponúk­nuť fun­kciu “odhad”, na základe kto­rej vám Excel podľa minu­lých dát bude vedieť pred­po­ve­dať vývoj. 

Po dlhom čase tak môžeme oča­ká­vať výraz­nej­šie zmeny a novinky v Mic­ro­soft Office. Mic­ro­soft tento krát poteší aj pou­ží­va­te­ľov pro­duk­tov Apple, pre­tože simul­tánne s PC ver­ziou by mal launc­hnúť aj Mac ver­ziu.

Vyzerá to, že Mic­ro­soft sa opäť sta­via na nohy a chce úto­čiť kva­lit­nými pro­duktmi.

zdroj: zive.cz

Pridať komentár (0)