Nový smart­fón od Xia­omi s plnou pod­po­rou LTE sietí pre­šiel cer­ti­fi­ká­ciou, jedná sa o Redmi Pro?

Patrik Tarics, fonyzciny.sk / 23. júla 2016 / Tech a inovácie

Opäť sa nám pri­po­mína toľko ospe­vo­vaná kon­fe­ren­cia spo­loč­nosti Xia­omi. Ak by si však náho­dou stále neve­del, tak vedz, že 27. júla pred­staví táto sve­tovo uzná­vaná spo­loč­nosť via­cero význam­ných pro­duk­tov. Okrem prvého Xia­omi note­bo­oku sa tak doč­káme men­šieho reštartu smart­fó­nov série Redmi.

Xia­omi Redmi Pro bude zjed­no­du­šený názov naj­nov­šieho zaria­de­nia, ktoré sa pridá k ostat­ným súro­den­com tejto mode­lo­vej rady. O tomto smart­fóne vieme toho už vcelku požeh­nane, no dote­raz nepadlo žiadne ofi­ciálne potvr­de­nie jeho špe­ci­fi­ká­cií. Pred­chá­dza­júce úniky sa vo via­ce­rých bodoch roz­chá­dzajú, čo tak­tiež nie je veľmi pote­šu­júce. Smart­fón by mal byť pohá­ňaný pro­ce­so­rom Helio X20, prí­padne Helio X25. Tomu bude sekun­do­vať 3 GB / 4 GB pamäť RAM spolu s inter­ným úlo­žis­kom, ktoré bude dostupné v rôz­nych veľ­kos­tiach. Naj­novší únik pochá­dza­júci z čín­skeho inter­netu nám však odha­ľuje, že by Xia­omi Redmi Pro mohol prísť s plnou pod­po­rou európ­skych LTE sietí.

da7ecc33303c40929bed5c1de081aab165bc19a6763c40edb68dfba59a671e3f

Túto radostnú novinu nám odha­lila čín­ska inter­ne­tová stránka, ktorá sa zaoberá cer­ti­fi­ká­ciou kva­lity nových zaria­dení. Okrem toho tak­tiež pri­niesla infor­má­cie, že smart­fón bude napá­janý adap­té­rom s výstu­pom 5V / 2A. Tieto infor­má­cie však opäť treba brať s mier­nou rezer­vou, keďže stále nie je cel­kom jasné, či infor­má­cie na obráz­koch sku­točne pochá­dzajú z nového Redmi Pro. Jed­nať by sa mohlo aj o Xia­omi Redmi Note 4, ktorý tak­tiež spre­vá­dza vlna nejas­ností. 27. júl sa však neza­dr­ža­teľne blíži a nám zatiaľ nezos­táva nič iné ako čakať na to, čo nám čín­sky gigant pri­ne­sie.

FONY Z CINY

zdroj: fonyzciny.sk, zdroj foto­gra­fií: giz­mo­china

Pridať komentár (0)