Nový smart­fón od Xia­omi s plnou pod­po­rou LTE sie­tí pre­šiel cer­ti­fi­ká­ci­ou, jed­ná sa o Red­mi Pro?

Patrik Tarics, fonyzciny.sk / 23. júla 2016 / Tech a inovácie

Opäť sa nám pri­po­mí­na toľ­ko ospe­vo­va­ná kon­fe­ren­cia spo­loč­nos­ti Xia­omi. Ak by si však náho­dou stá­le neve­del, tak vedz, že 27. júla pred­sta­ví táto sve­to­vo uzná­va­ná spo­loč­nosť via­ce­ro význam­ných pro­duk­tov. Okrem prvé­ho Xia­omi note­bo­oku sa tak doč­ká­me men­šie­ho reštar­tu smart­fó­nov série Red­mi.

Xia­omi Red­mi Pro bude zjed­no­du­še­ný názov naj­nov­šie­ho zaria­de­nia, kto­ré sa pri­dá k ostat­ným súro­den­com tej­to mode­lo­vej rady. O tom­to smart­fó­ne vie­me toho už vcel­ku požeh­na­ne, no dote­raz nepad­lo žiad­ne ofi­ciál­ne potvr­de­nie jeho špe­ci­fi­ká­cií. Pred­chá­dza­jú­ce úni­ky sa vo via­ce­rých bodoch roz­chá­dza­jú, čo tak­tiež nie je veľ­mi pote­šu­jú­ce. Smart­fón by mal byť pohá­ňa­ný pro­ce­so­rom Helio X20, prí­pad­ne Helio X25. Tomu bude sekun­do­vať 3 GB / 4 GB pamäť RAM spo­lu s inter­ným úlo­žis­kom, kto­ré bude dostup­né v rôz­nych veľ­kos­tiach. Naj­nov­ší únik pochá­dza­jú­ci z čín­ske­ho inter­ne­tu nám však odha­ľu­je, že by Xia­omi Red­mi Pro mohol prí­sť s plnou pod­po­rou európ­skych LTE sie­tí.

da7ecc33303c40929bed5c1de081aab165bc19a6763c40edb68dfba59a671e3f

Túto radost­nú novi­nu nám odha­li­la čín­ska inter­ne­to­vá strán­ka, kto­rá sa zaobe­rá cer­ti­fi­ká­ci­ou kva­li­ty nových zaria­de­ní. Okrem toho tak­tiež pri­nies­la infor­má­cie, že smart­fón bude napá­ja­ný adap­té­rom s výstu­pom 5V / 2A. Tie­to infor­má­cie však opäť tre­ba brať s mier­nou rezer­vou, keď­že stá­le nie je cel­kom jas­né, či infor­má­cie na obráz­koch sku­toč­ne pochá­dza­jú z nové­ho Red­mi Pro. Jed­nať by sa moh­lo aj o Xia­omi Red­mi Note 4, kto­rý tak­tiež spre­vá­dza vlna nejas­nos­tí. 27. júl sa však neza­dr­ža­teľ­ne blí­ži a nám zatiaľ nezos­tá­va nič iné ako čakať na to, čo nám čín­sky gigant pri­ne­sie.

FONY Z CINY

zdroj: fonyzciny.sk, zdroj foto­gra­fií: giz­mo­chi­na

Pridať komentár (0)