Nový vir­tu­álny ope­rá­tor by Google!

Marek Schwarz / 24. január 2015 / Tools a produktivita

Vyš­šia rých­losť za niž­šie ceny, to chce Google pri­niesť ame­ric­kým tele­fo­nis­tom. Podľa den­níka Wall Street Jour­nal je už hoto­vou vecou, že inter­ne­tová jed­nička pod­pí­sala dohodu s tamoj­šími ope­rá­tormi číslo tri a štyri, teda šprint a T-Mobi­lom. Pod pra­cov­ným náz­vom Nova Google chce Google vytvo­riť vir­tu­ál­neho mobil­ného ope­rá­tora, ktorý bude využí­vať veľ­ko­ob­chod­ných ponúk sie­ťo­vých ope­rá­to­rov a tie bude pre­dá­vať svo­jim zákaz­ní­kom za výhod­nej­ších pod­mie­nok.

Google už s posky­to­va­ním sie­ťo­vých slu­žieb má veľké skú­se­nosti. V nie­koľ­kých ame­ric­kých mes­tách sta­via giga­bi­tovú optiku, v domov­skom Moun­tain View roz­ši­ro­val Wi-Fi, inter­net chce dostať do Afriky a pomo­cou baló­nov, dro­nov a sate­li­tov plá­nuje bez­drô­tovo pokryť celú pla­nétu. Vo všet­kých prí­pa­doch si ale sieť sta­val sám, mal nad ňou plnú kon­trolu. V prí­pade mobil­ných sietí by bol sám iba zákaz­ní­kom, ktorý si nemôže podľa chuti upra­vo­vať sieť, ako potre­buje.

Den­ník The Infor­ma­tion naz­na­čuje, že má Google veľké plány s pre­da­jom tele­fó­nov. V Ame­rike jasne vedú doto­vané prí­stroje od ope­rá­to­rov, ktoré sú zapl­nené rôz­nymi apli­ká­ciami od výrobcu. Ak by bol Google Nova, mohol by pre­dá­vať čisto Android tele­fóny podobné Nexu­som alebo pro­jektu Sil­ver. Teore­ticky by v prí­pade via­ce­rých zmlúv s ope­rá­tormi mohol ponúk­nuť vir­tu­álnu SIM kartu, kde ope­rá­tor bude iba nain­šta­lo­va­ným soft­vé­rom. Podobne sa o to snaží kon­ku­ren­cia, iPady vlani dostali tzv. Apple SIM.

Tak už len počkať na to kedy Google urobí deal s jed­ným zo slo­ven­ským ope­rá­to­rov, ale to už sa skôr doč­káme UBER na slo­ven­sku ako pro­jektu NOVA. 

zdroj: wallstreetjournal.com, newsy

Pridať komentár (0)