Nový voj­voda z Wes­tmins­teru je najm­ladší spo­me­dzi 400 naj­bo­hat­ších ľudí sveta

Dárius Polák / 16. augusta 2016 / Business

Hugh Richard Louis Gros­ve­nor je živým prí­kla­dom frázy “Povo­la­nie — syn”.

Po náh­lej smrti svojho otca sa stal v poradí 7. voj­vo­dom z Wes­tmins­teru a jeho dedič­stvo ho zara­dilo medzi 400 naj­bo­hat­ších ľudí sveta. Ako 25 — ročný teraz stojí na čele $12,3 miliar­do­vého biz­nisu s nehnu­teľ­nos­ťami.

Gros­ve­nor je o 4 roky mladší ako dedič Wal-Mart Inc. Lukas Wal­ton, ktorý je druhý najm­ladší miliar­dár v reb­ríčku. Wal­ton sa doň dostal v novem­bri potom, čo vysvitlo, že zde­dil veľkú časť otcovho majetku. Na tre­tej priečke sú zhodne 32 — roční spo­lu­za­kla­da­te­lia Face­bo­oku Dus­tin Mos­ko­vitz a Mark Zuc­ker­berg. Oplatí sa pozna­me­nať, že Zuc­ker­ber­gov $55 miliar­dový maje­tok je väčší ako kom­bi­no­vaná hod­nota pred­chá­dza­jú­cich troch mlad­ších miliar­dá­rov.

-1x-1

foto: bloomberg.com

Zatiaľ čo nový voj­voda pre­bral zod­po­ved­nosť za maje­tok pro­stred­níc­tvom dedič­stva, ani jeho rodina,matka a tri ses­try, nevyšl napráz­dno. Ich rodinná firma Gros­ve­nor Estate má akcie pre súčas­ných i budú­cich čle­nov rodiny.

Pred­chá­dza­júca hlava rodiny, Gerald Caven­dish Gros­ve­nor, zomrel v uto­rok v nemoc­nici Royal Pre­stal potom, čo náhle ocho­rel vo svo­jom síde Abbe­ys­tead na severe Anglicka. Prí­čina smrti nie je verej­nosti známa.

westminster_3537279b

foto: telegraph.co.uk

zdroj: bloomberg.com, zdroj titul­nej foto: bloomberg.com

Pridať komentár (0)