Nový voj­vo­da z Wes­tmins­te­ru je najm­lad­ší spo­me­dzi 400 naj­bo­hat­ších ľudí sve­ta

Dárius Polák / 16. augusta 2016 / Business

Hugh Richard Lou­is Gros­ve­nor je živým prí­kla­dom frá­zy “Povo­la­nie — syn”.

Po náh­lej smr­ti svoj­ho otca sa stal v pora­dí 7. voj­vo­dom z Wes­tmins­te­ru a jeho dedič­stvo ho zara­di­lo medzi 400 naj­bo­hat­ších ľudí sve­ta. Ako 25 — roč­ný teraz sto­jí na čele $12,3 miliar­do­vé­ho biz­ni­su s nehnu­teľ­nos­ťa­mi.

Gros­ve­nor je o 4 roky mlad­ší ako dedič Wal-Mart Inc. Lukas Wal­ton, kto­rý je dru­hý najm­lad­ší miliar­dár v reb­ríč­ku. Wal­ton sa doň dostal v novem­bri potom, čo vysvit­lo, že zde­dil veľ­kú časť otcov­ho majet­ku. Na tre­tej prieč­ke sú zhod­ne 32 — roč­ní spo­lu­za­kla­da­te­lia Face­bo­oku Dus­tin Mos­ko­vitz a Mark Zuc­ker­berg. Opla­tí sa pozna­me­nať, že Zuc­ker­ber­gov $55 miliar­do­vý maje­tok je väč­ší ako kom­bi­no­va­ná hod­no­ta pred­chá­dza­jú­cich troch mlad­ších miliar­dá­rov.

-1x-1

foto: bloomberg.com

Zatiaľ čo nový voj­vo­da pre­bral zod­po­ved­nosť za maje­tok pro­stred­níc­tvom dedič­stva, ani jeho rodina,matka a tri ses­try, nevyšl napráz­dno. Ich rodin­ná fir­ma Gros­ve­nor Esta­te má akcie pre súčas­ných i budú­cich čle­nov rodi­ny.

Pred­chá­dza­jú­ca hla­va rodi­ny, Gerald Caven­dish Gros­ve­nor, zomrel v uto­rok v nemoc­ni­ci Roy­al Pre­stal potom, čo náh­le ocho­rel vo svo­jom síde Abbe­ys­te­ad na seve­re Anglic­ka. Prí­či­na smr­ti nie je verej­nos­ti zná­ma.

westminster_3537279b

foto: telegraph.co.uk

zdroj: bloomberg.com, zdroj titul­nej foto: bloomberg.com

Pridať komentár (0)