NOVÝ ZÉLAND: Prí­roda má ľud­ské práva. Národný park a rieka budú občanmi

interez.sk / 13. septembra 2016 / Eko

Po tom, čo pred dvomi rokmi Nový Zéland pri­ra­dil ľud­ské práva národ­nému parku Te Ure­wera pokra­čuje a tento rok dostane svoje ľud­ské práva aj rieka Whan­ga­nui.

Nový Zéland nie je prvou kra­ji­nou na svete, ktorá pri­znala prí­rode ľud­ské práva. V roku 2008 tak spra­vil Ekvá­dor či v roku 2011 Bolí­via. V roku 2014 však pri­jala novo­zé­land­ská vláda zákon, ktorý môže pri­de­liť kon­krétne ľud­ské práva národ­nému parku či inej prí­rod­nej pamiatke.

Účel zákona je veľmi jed­no­du­chý, a to zacho­vať na večné časy právnu totož­nosť a chrá­nené posta­ve­nie prí­rod­ných pamia­tok, pre ich vnú­tornú, prí­rodnú či kul­túrnu hod­notu tak, aby mali celo­štátny význam. Vďaka tomuto zákonu vzni­kol mocný nástroj, ktorý zacho­váva pri­ro­dzenú ochranu, a tak­tiež táto prí­rodná pamiatka môže podať žalobu menom samot­ného úze­mia.

nga.gov.aunga.gov.au

Momen­tálne tak po parku Te Ure­wera, ktorý sa rozp­res­tiera na území veľ­kom až 2 127 km&³2; a nachá­dza sa na Sever­nom Ostrove, dostane ľud­ské práva aj tre­tia naj­väč­šia rieka na Novom Zélande, rieka Whan­ga­nui. Práva by mala dostať naj­ne­skôr kon­com tohto roka.

Miestne maor­ské kmene tvr­dia, že vlast­nia práve tieto úze­mia, no vláda im ich nech­cela dať. No potom sa obja­vila myš­lienka postú­piť vlast­níc­tvo samot­nej Zemi. Maori veria, že pochá­dzajú zo Zeme, že Zem má svoju vlastnú osob­nosť, vlastný tep, vlastné zdra­vie a vlastnú dušu.

preze-startitup

zdroj: interez.sk, zdroj titul­nej foto­gra­fie: zirhamia.cz

Pridať komentár (0)