NOVÝ ZÉLAND: Prí­ro­da má ľud­ské prá­va. Národ­ný park a rie­ka budú občan­mi

interez.sk / 13. septembra 2016 / Eko

Po tom, čo pred dvo­mi rok­mi Nový Zéland pri­ra­dil ľud­ské prá­va národ­né­mu par­ku Te Ure­we­ra pokra­ču­je a ten­to rok dosta­ne svo­je ľud­ské prá­va aj rie­ka Whan­ga­nui.

Nový Zéland nie je prvou kra­ji­nou na sve­te, kto­rá pri­zna­la prí­ro­de ľud­ské prá­va. V roku 2008 tak spra­vil Ekvá­dor či v roku 2011 Bolí­via. V roku 2014 však pri­ja­la novo­zé­land­ská vlá­da zákon, kto­rý môže pri­de­liť kon­krét­ne ľud­ské prá­va národ­né­mu par­ku či inej prí­rod­nej pamiat­ke.

Účel záko­na je veľ­mi jed­no­du­chý, a to zacho­vať na več­né časy práv­nu totož­nosť a chrá­ne­né posta­ve­nie prí­rod­ných pamia­tok, pre ich vnú­tor­nú, prí­rod­nú či kul­túr­nu hod­no­tu tak, aby mali celo­štát­ny význam. Vďa­ka tomu­to záko­nu vzni­kol moc­ný nástroj, kto­rý zacho­vá­va pri­ro­dze­nú ochra­nu, a tak­tiež táto prí­rod­ná pamiat­ka môže podať žalo­bu menom samot­né­ho úze­mia.

nga.gov.aunga.gov.au

Momen­tál­ne tak po par­ku Te Ure­we­ra, kto­rý sa rozp­res­tie­ra na úze­mí veľ­kom až 2 127 km&³2; a nachá­dza sa na Sever­nom Ostro­ve, dosta­ne ľud­ské prá­va aj tre­tia naj­väč­šia rie­ka na Novom Zélan­de, rie­ka Whan­ga­nui. Prá­va by mala dostať naj­ne­skôr kon­com toh­to roka.

Miest­ne maor­ské kme­ne tvr­dia, že vlast­nia prá­ve tie­to úze­mia, no vlá­da im ich nech­ce­la dať. No potom sa obja­vi­la myš­lien­ka postú­piť vlast­níc­tvo samot­nej Zemi. Maori veria, že pochá­dza­jú zo Zeme, že Zem má svo­ju vlast­nú osob­nosť, vlast­ný tep, vlast­né zdra­vie a vlast­nú dušu.

preze-startitup

zdroj: interez.sk, zdroj titul­nej foto­gra­fie: zirhamia.cz

Pridať komentár (0)