Z nuly k oblakom: Michal Kutil z Plantystu: Napriek pokročilej robotike závisí efektívna výroba stále na ľuďoch

  • Čo nemeriaš, to nezlepšíš. Asi tak znie heslo mladej českej firmy Plantyst, ktorá ponúka riešenia pre zefektívnenie akejkoľvek priemyselnej výroby. Perfektne si rozumie so strojmi, ale aj s ľuďmi, ktorí s nimi pracujú. Za všetkým stojí mladý podnikateľ Michal Kutil.
collagec
  • Čo nemeriaš, to nezlepšíš. Asi tak znie heslo mladej českej firmy Plantyst, ktorá ponúka riešenia pre zefektívnenie akejkoľvek priemyselnej výroby. Perfektne si rozumie so strojmi, ale aj s ľuďmi, ktorí s nimi pracujú. Za všetkým stojí mladý podnikateľ Michal Kutil.

Ahoj Michal, pred tromi rokmi si s Jiřím Rozvařilom spoluzaložil Plantyst. Kam sa za ten čas firma posunula?

Posun je z môjho pohľadu obrov­ský. Pred tromi rokmi sme väč­šinu úsi­lia veno­vali pri­márne pro­duktu. Do styku s kon­co­vým zákaz­ní­kom sme sa dostá­vali len veľmi obtiažne. Dnes máme stovky uží­va­te­ľov z viac než dvad­sať výrob­ných firiem. Máme fun­gu­júci vývo­jový a obchodný tím a silnú zákaz­nícku pod­poru, preto sa môžeme plne veno­vať kon­krét­nym potre­bám jed­not­li­vých zákaz­ní­kov.

14560157_703300153159175_7376434304913326477_o

Foto: Plantyst

Zameriavate sa na zlepšovanie výkonu priemyselných firiem. Prečo ste sa rozhodli „vylepšovať“ práve toto odvetvie? 

Spúšťačov bolo viac. V čase, keď sme začali pracovať na Plantyste, som čerstvo dokončil audit jednej veľkej výrobnej linky postavenej na mieru pre automobilový priemysel. Cieľom bolo zistiť, prečo výkon výrobnej linky neodpovedá očakávaným parametrom podľa projektu. Po niekoľkých mesiacoch práce som vtedy musel konštatovať, že aj keď jednotlivé komponenty linky, vrátane odbornej znalosti operátorov, boli v poriadku, výkon sa strácal.

Čo bolo dôvodom?

Bolo to pre­dov­šet­kým kvôli tomu, ako k práci pri­stu­po­vali ľudia, ktorí mali linku na sta­rosti. A to na všet­kých úrov­niach — od ope­rá­to­rov až k manaž­mentu. Tam nie­kde som si začal uve­do­mo­vať, že aj napriek maxi­mál­nemu využi­tiu auto­ma­ti­zá­cie a robo­tiky (dnes ozna­čo­va­nej ako Indus­try 4.0.), bude ešte dlho úspešná výroba závi­sieť pre­dov­šetkým na ľuďoch a ich prí­stupe k práci.

15138532_720310848124772_7800071486905026206_o

Foto: Plantyst

Z tvojho rozprávania vyplýva, že sa nesústredíte len na stroje, ale aj na ľudský rozmer. Je to tak? 

Ľud­ský roz­mer je pre nás sku­točne zásadný. Môžete mať sebe­lep­šiu tech­niku, ale nako­niec je to vždy o ľuďoch. Takže áno, súčas­ťou našich slu­žieb sú ško­le­nia a kon­zul­tant­ská čin­nosť. Našou ambí­ciou však nie je kom­plexné pora­den­stvo, zame­ria­vame sa na meto­diku pou­ží­va­nia nášho pro­duktu, nasta­ve­nie rytmu v podobe den­ných mee­tin­gov a ana­lýzu dát, ktoré máme vďaka nášmu rie­še­niu ľahko k dis­po­zí­cii. V Plan­tyste je pre nás dôle­žité, že nejde “len” o nástroj pre moni­to­ring výrob­ných zaria­dení. Samotný moni­to­ring výroby je len čias­tko­vou čas­ťou celého rie­še­nia. Naše rie­še­nie je treba vní­mať ako uce­lený mana­žér­sky nástroj, ktorý pomáha hľa­dať rov­no­váhu medzi kon­tro­lou a pod­po­rou a umož­ňuje rozp­rú­diť efek­tívnu komu­ni­ká­ciu vo výrobe.

Efektivitu práce pozitívne ovplyvňuje aj motivovanosť zamestnancov. Ako sa snažíš povzbudiť tých svojich? 

Na to sa nedá odpo­ve­dať glo­bálne, moti­vá­cia nie je plošný postrek. Sna­žím sa ľudí okolo seba čo naj­lep­šie poznať a vcí­tiť sa do ich potrieb. V kaž­dom prí­pade je dobré, aby mal zamest­na­nec mož­nosť seba­re­a­li­zá­cie a vlast­ného roz­voja, ktorý mu dáva zmy­sel. Jed­nou z vízií Plan­tystu je tiež postupne meniť (nie­len) firemnú medzi­ľud­skú kul­túru k lep­šiemu. Je treba oto­čiť mys­le­nie vede­nia firiem do stavu, že veria, že pro­stred­níc­tvom spo­koj­nej­ších zamest­nan­cov dosiahne aj firma lep­šie výsledky.

Späť k strojom – Ako dôležitá je teda analýza dát? 

Úplne zásadne, čo nám dnes a denne potvrdzujú všetci zákazníci. Za posledných niekoľko rokov došlo vo výrobe k razantnému zmenšeniu veľkosti výrobných dávok. To vo svojom dôsledku vedie k veľmi častým odstávkam liniek a ich prestavbám na inú výrobu.

14462726_691160277706496_685902169284299472_n

Foto: Plantyst

Je to už dnes štandard alebo sú stále firmy, ktoré “zaspali na vavrínoch” a dáta nemonitorujú?

Ak sa bavíme o čis­tom moni­to­ringu, tak tak­mer každá firma výrobu neja­kým spô­so­bom moni­to­ruje. Otáz­kou je akým spô­so­bom a ako následne tieto dáta využí­vajú — pre­tože mnohé firmy si stále vysta­čia s ceruz­kou a papie­rom. Avšak, s auto­ma­tic­kým zbe­rom dát priamo zo stroja sa stre­tá­vam maxi­málne u firiem, ktoré majú rela­tívne nové stroje. Ten teda štan­dar­dom stále nie je.

Ak si chce firma kúpiť váš produkt, dodáte jej softvér aj hardvér, alebo si musí ešte nejaký prístroj dokúpiť?

Súčasťou našej služby je dodávka hardvéru aj softvéru, a to tak, aby bolo možné systém zapojiť technológiou Plug and Play. Napríklad na baliacej linke liekov v Zentive bol systém nainštalovaný a sprevádzkovaný len za 53 minút.

Pre fungovanie vašej aplikácie je nevyhnutná cloudová platforma. Akú konkrétne používate?

Áno, celé riešenie je od začiatku navrhnuté ako cloudová a distribuovaná aplikácia, ktorá využíva k dnešnému dňu viac než 80 navzájom prepojených služieb. Hlavnou výhodou použitej platformy Microsoft Azure je škála ponúkaných služieb, ktoré môžeme využívať. Vďaka tomu sa sústredíme len na našu aplikáciu, a nie napríklad na správu serverov. Bonusom je aj všemožná výbava certifikátov, bez ktorých do výrobných firiem preniknete len obtiažne.

michalkutil_1379528649_13

Foto: Plantyst

Aký konkrétny efekt prinesie firme využívanie Plantyst-u?

Hlavným dopadom po zavedení Plantystu je to, že zrazu majú všetci presný prehľad o aktuálnom stave aj histórii výroby – „všetci vidia, že všetci vidia“. To je pre výrobné firmy často liečba šokom. V ďalšom kroku výstupy Plantystu fungujú ako podklad pre komunikáciu. Nikto sa nemôže hádať, či stroje vyrábali alebo nie, a diskusia sa posúva k riešeniu príčin problémov a ich prevencii.

 

Tvoja firma sa na začiatku novembra zapojila do projektu Deň práce odvšadiaľ, ktorý organizoval Microsoft. Aký je tvoj názor na stále populárnejší home office?

Osobne home office nevyhľadávam, v kancelárii sa mi skrátka pracuje lepšie. Aj pre menšie tímy, ktoré sa vojdú do jednej kancelárie, je podľa mňa komunikácia jednoduchšia, ak sú spolu. Na druhú stranu viem, že väčšine mojich kolegov možnosť mať home office pomáha lepšie si organizovať čas. Všeobecne by som povedal, že home office efektivitu práce zvyšuje, ale je potrebné klásť väčší dôraz na vzájomnú komunikáciu.

15179159_718805518275305_7149004088849920184_n

Foto: Plantyst

Majú takýto benefit aj tvoji zamestnanci?

Áno, flexibilná pracovná doba aj práca odinakadiaľ, než len z kancelárie, je súčasťou našej firemnej kultúry. Ako hovorí môj kolega: „Čo nestihnem v práci, to si môžem v kľude dorobiť večer doma“.

Pre spokojnosť v pracovnom živote je čoraz dôležitejšia rovnováha práce a oddychu. Čo ti vo voľnom čase pomáha nájsť balanc?

So mnou a tým balancom to nie je také jednoduché, skôr by som povedal, že sa mi plynule prelína jedno do druhého. Rád chodím spolu s rodinou na spoločné výlety do prírody, ideálne na skaly. Zároveň sú pre mňa zábavou aj činnosti, ktoré patria do kategórie pracovných, najmä keď ako technik môžem riešiť výzvy priamo vo výrobe spolu so zákazníkom.

Zdroj titulnej fotografie: Plantyst/ianteh.photoshelter.com

Najnovšie videá

Teraz najčítanejšie

Aktuálne čítajú

Trendové videá