Z nuly k oblakom: Michal Kutil z Plantystu: Napriek pokročilej robotike závisí efektívna výroba stále na ľuďoch

Marianna Mikešová / 26. januára 2017 / Biznis

Čo ne­me­riaš, to ne­zlep­šíš. Asi tak znie heslo mla­dej čes­kej firmy Plan­tyst, ktorá po­núka rie­še­nia pre ze­fek­tív­ne­nie akej­koľ­vek prie­my­sel­nej vý­roby. Per­fektne si roz­umie so strojmi, ale aj s ľuďmi, ktorí s nimi pra­cujú. Za všet­kým stojí mladý pod­ni­ka­teľ Mi­chal Ku­til.

Ahoj Mi­chal, pred tromi rokmi si s Ji­řím Roz­va­ři­lom spo­lu­za­lo­žil Plan­tyst. Kam sa za ten čas firma po­su­nula?

Po­sun je z môjho po­hľadu ob­rov­ský. Pred tromi rokmi sme väč­šinu úsi­lia veno­vali pri­márne pro­duktu. Do styku s kon­co­vým zá­kaz­ní­kom sme sa do­stá­vali len veľmi ob­tiažne. Dnes máme stovky uží­va­te­ľov z viac než dvad­sať vý­rob­ných fi­riem. Máme fun­gu­júci vývo­jový a ob­chodný tím a silnú zá­kaz­nícku pod­poru, preto sa mô­žeme plne veno­vať kon­krét­nym po­tre­bám jed­not­li­vých zá­kaz­ní­kov.

14560157_703300153159175_7376434304913326477_o

Foto: Plan­tyst

Za­me­ria­vate sa na zlep­šo­va­nie vý­konu prie­my­sel­ných fi­riem. Prečo ste sa roz­hodli „vy­lep­šo­vať“ práve toto od­vet­vie? 

Spúš­ťa­čov bolo viac. V čase, keď sme za­čali pra­co­vať na Plan­tyste, som čerstvo do­kon­čil au­dit jed­nej veľ­kej vý­rob­nej linky po­sta­ve­nej na mieru pre au­to­mo­bi­lový prie­my­sel. Cie­ľom bolo zis­tiť, prečo vý­kon vý­rob­nej linky ne­od­po­vedá oča­ká­va­ným pa­ra­met­rom podľa pro­jektu. Po nie­koľ­kých me­sia­coch práce som vtedy mu­sel kon­šta­to­vať, že aj keď jed­not­livé kom­po­nenty linky, vrá­tane od­bor­nej zna­losti ope­rá­to­rov, boli v po­riadku, vý­kon sa strá­cal.

Čo bolo dô­vo­dom?

Bolo to pre­dov­šet­kým kvôli tomu, ako k práci pri­stu­po­vali ľu­dia, ktorí mali linku na sta­rosti. A to na všet­kých úrov­niach — od ope­rá­to­rov až k ma­naž­mentu. Tam nie­kde som si za­čal uve­do­mo­vať, že aj na­priek maxi­mál­nemu vy­uži­tiu auto­ma­ti­zá­cie a robo­tiky (dnes ozna­čo­va­nej ako In­dus­try 4.0.), bude ešte dlho úspešná vý­roba závi­sieť pre­dov­šet­kým na ľu­ďoch a ich prí­stupe k práci.

15138532_720310848124772_7800071486905026206_o

Foto: Plan­tyst

Z tvojho roz­prá­va­nia vy­plýva, že sa ne­sú­stre­díte len na stroje, ale aj na ľud­ský roz­mer. Je to tak? 

Ľud­ský roz­mer je pre nás sku­točne zá­sadný. Mô­žete mať sebe­lep­šiu tech­niku, ale nako­niec je to vždy o ľu­ďoch. Takže áno, sú­čas­ťou na­šich slu­žieb sú ško­le­nia a kon­zul­tant­ská čin­nosť. Na­šou ambí­ciou však nie je kom­plexné pora­den­stvo, zame­ria­vame sa na meto­diku pou­ží­va­nia nášho pro­duktu, na­sta­ve­nie rytmu v po­dobe den­ných mee­tin­gov a ana­lýzu dát, ktoré máme vďaka nášmu rie­še­niu ľahko k dis­po­zí­cii. V Plan­tyste je pre nás dôle­žité, že nejde “len” o ná­stroj pre moni­to­ring vý­rob­ných za­ria­dení. Sa­motný moni­to­ring vý­roby je len čias­tko­vou čas­ťou ce­lého rie­še­nia. Naše rie­še­nie je treba vní­mať ako uce­lený mana­žér­sky ná­stroj, ktorý po­máha hľa­dať rov­no­váhu me­dzi kon­tro­lou a pod­po­rou a umož­ňuje rozp­rú­diť efek­tívnu komu­ni­ká­ciu vo vý­robe.

Efek­ti­vitu práce po­zi­tívne ovplyv­ňuje aj mo­ti­vo­va­nosť za­mest­nan­cov. Ako sa sna­žíš po­vzbu­diť tých svo­jich? 

Na to sa nedá odpo­ve­dať glo­bálne, moti­vá­cia nie je plošný po­strek. Sna­žím sa ľudí okolo seba čo naj­lep­šie po­znať a vcí­tiť sa do ich po­trieb. V kaž­dom prí­pade je dobré, aby mal za­mest­na­nec mož­nosť seba­re­a­li­zá­cie a vlast­ného roz­voja, ktorý mu dáva zmy­sel. Jed­nou z ví­zií Plan­tystu je tiež po­stupne me­niť (nie­len) fi­remnú me­dzi­ľud­skú kul­túru k lep­šiemu. Je treba oto­čiť mys­le­nie vede­nia fi­riem do stavu, že ve­ria, že pro­stred­níc­tvom spo­koj­nej­ších za­mest­nan­cov do­siahne aj firma lep­šie vý­sledky.

Späť k stro­jom – Ako dô­le­žitá je teda ana­lýza dát? 

Úplne zá­sadne, čo nám dnes a denne po­tvr­dzujú všetci zá­kaz­níci. Za po­sled­ných nie­koľko ro­kov došlo vo vý­robe k ra­zant­nému zmen­še­niu veľ­kosti vý­rob­ných dá­vok. To vo svo­jom dô­sledku ve­die k veľmi čas­tým od­stáv­kam li­niek a ich pre­stav­bám na inú vý­robu.

14462726_691160277706496_685902169284299472_n

Foto: Plan­tyst

Je to už dnes štan­dard alebo sú stále firmy, ktoré “za­spali na vav­rí­noch” a dáta ne­mo­ni­to­rujú?

Ak sa ba­víme o čis­tom moni­to­ringu, tak tak­mer každá firma vý­robu neja­kým spô­so­bom moni­to­ruje. Otáz­kou je akým spô­so­bom a ako ná­sledne tieto dáta vy­uží­vajú — pre­tože mnohé firmy si stále vy­sta­čia s ce­ruz­kou a pa­pie­rom. Av­šak, s auto­ma­tic­kým zbe­rom dát priamo zo stroja sa stre­tá­vam maxi­málne u fi­riem, ktoré majú rela­tívne nové stroje. Ten teda štan­dar­dom stále nie je.

Ak si chce firma kú­piť váš pro­dukt, do­dáte jej soft­vér aj hard­vér, alebo si musí ešte ne­jaký prí­stroj do­kú­piť?

Sú­čas­ťou na­šej služby je do­dávka hard­véru aj soft­véru, a to tak, aby bolo možné sys­tém za­po­jiť tech­no­ló­giou Plug and Play. Na­prí­klad na ba­lia­cej linke lie­kov v Zen­tive bol sys­tém na­in­šta­lo­vaný a spre­vádz­ko­vaný len za 53 mi­nút.

Pre fun­go­va­nie va­šej ap­li­ká­cie je ne­vy­hnutná clou­dová plat­forma. Akú kon­krétne po­u­ží­vate?

Áno, celé rie­še­nie je od za­čiatku na­vr­hnuté ako clou­dová a dis­tri­bu­ovaná ap­li­ká­cia, ktorá vy­užíva k dneš­nému dňu viac než 80 na­vzá­jom pre­po­je­ných slu­žieb. Hlav­nou vý­ho­dou po­u­ži­tej plat­formy Mic­ro­soft Azure je škála po­nú­ka­ných slu­žieb, ktoré mô­žeme vy­uží­vať. Vďaka tomu sa sú­stre­díme len na našu ap­li­ká­ciu, a nie na­prí­klad na správu ser­ve­rov. Bo­nu­som je aj vše­možná vý­bava cer­ti­fi­ká­tov, bez kto­rých do vý­rob­ných fi­riem pre­nik­nete len ob­tiažne.

michalkutil_1379528649_13

Foto: Plan­tyst

Aký kon­krétny efekt pri­ne­sie firme vy­uží­va­nie Plan­tyst-u?

Hlav­ným do­pa­dom po za­ve­dení Plan­tystu je to, že zrazu majú všetci presný pre­hľad o ak­tu­ál­nom stave aj his­tó­rii vý­roby – „všetci vi­dia, že všetci vi­dia“. To je pre vý­robné firmy často liečba šo­kom. V ďal­šom kroku vý­stupy Plan­tystu fun­gujú ako pod­klad pre ko­mu­ni­ká­ciu. Ni­kto sa ne­môže há­dať, či stroje vy­rá­bali alebo nie, a dis­ku­sia sa po­súva k rie­še­niu prí­čin prob­lé­mov a ich pre­ven­cii.

 

Tvoja firma sa na za­čiatku no­vem­bra za­po­jila do pro­jektu Deň práce od­vša­diaľ, ktorý or­ga­ni­zo­val Mic­ro­soft. Aký je tvoj ná­zor na stále po­pu­lár­nejší home of­fice?

Osobne home of­fice ne­vy­hľa­dá­vam, v kan­ce­lá­rii sa mi skrátka pra­cuje lep­šie. Aj pre men­šie tímy, ktoré sa vojdú do jed­nej kan­ce­lá­rie, je podľa mňa ko­mu­ni­ká­cia jed­no­duch­šia, ak sú spolu. Na druhú stranu viem, že väč­šine mo­jich ko­le­gov mož­nosť mať home of­fice po­máha lep­šie si or­ga­ni­zo­vať čas. Vše­obecne by som po­ve­dal, že home of­fice efek­ti­vitu práce zvy­šuje, ale je po­trebné klásť väčší dô­raz na vzá­jomnú ko­mu­ni­ká­ciu.

15179159_718805518275305_7149004088849920184_n

Foto: Plan­tyst

Majú ta­kýto be­ne­fit aj tvoji za­mest­nanci?

Áno, fle­xi­bilná pra­covná doba aj práca od­ina­ka­diaľ, než len z kan­ce­lá­rie, je sú­čas­ťou na­šej fi­rem­nej kul­túry. Ako ho­vorí môj ko­lega: „Čo ne­stih­nem v práci, to si mô­žem v kľude do­ro­biť ve­čer doma“.

Pre spo­koj­nosť v pra­cov­nom ži­vote je čo­raz dô­le­ži­tej­šia rov­no­váha práce a od­dy­chu. Čo ti vo voľ­nom čase po­máha nájsť ba­lanc?

So mnou a tým ba­lan­com to nie je také jed­no­du­ché, skôr by som po­ve­dal, že sa mi ply­nule pre­lína jedno do dru­hého. Rád cho­dím spolu s ro­di­nou na spo­ločné vý­lety do prí­rody, ide­álne na skaly. Zá­ro­veň sú pre mňa zá­ba­vou aj čin­nosti, ktoré pat­ria do ka­te­gó­rie pra­cov­ných, najmä keď ako tech­nik mô­žem rie­šiť vý­zvy priamo vo vý­robe spolu so zá­kaz­ní­kom.

Zdroj ti­tul­nej fo­to­gra­fie: Plan­tyst/ian­teh.pho­tos­hel­ter.com

Pridať komentár (0)