Obe­rie vás sku­točne práca v Ama­zone, Face­bo­oku alebo Googli o súkromný život?

Alexandra Dulaková / 27. august 2015 / Tools a produktivita

Minulý týž­deň bol inter­net plný správ o neľud­ských pod­mien­kach, v kto­rých musia zamest­nanci Ama­zonu denno-denne exis­to­vať. Väč­šina verej­nosti tieto prak­tiky odsú­dila a Ama­zon mal čo robiť, aby sa paľbe ubrá­nil. Lenže Ama­zon nie je jediný gigant na scéne a je teda otázne, či je vo svo­jom sprá­vaní uni­kátny. Pop­rí­pade, či je sku­toč­nosť naozaj taká čierna, ako ju zamest­nanci ano­nymne vykres­lili.

To, že známe nad­ná­rodné spo­loč­nosti majú šia­lené pra­covné tempo a vedú k nemu aj ich zamest­nan­cov, nie je žiad­nym tajom­stvom. Ich pred­sta­vi­te­lia pra­vi­delne vstá­vajú ešte pred svi­ta­ním, aby všetko postí­hali. A čím niž­šie člo­vek začína, tým hor­šiu a namá­ha­vej­šiu prácu dostane. Moritz Erhardt, ktorý pred dvomi rokmi počas stáže v lon­dýn­skej banke umrel na pre­čer­pa­nie po strá­vení 72 hodín v práci, nebol jediný stá­žista, kto­rého veľké firmy bez hanby využí­vajú od svitu do mrku. Keď chce člo­vek pat­riť medzi tých naj­lep­ších, musí si nie­kedy prejsť nie­koľ­ko­roč­ným pek­lom a len dúfať, že ho na konci čaká niečo lep­šie.

Keď mali zamest­nanci veľ­kých firiem ohod­no­tiť vyvá­že­nosť práce a súkrom­ného života, neboli veľmi štedrí. Ama­zon bol na tom naj­hor­šie a dostal len 2,7/5, zatiaľ čo Apple ohod­no­tili zamest­nanci na 3,3/5, Mic­ro­soft až na 3,5/5, no jed­no­značne naj­viac dostal Google – až 3,9/5. Pra­covná morálka odráža nároky cie­ľo­vej sku­piny, pre ktorú spo­loč­nosť svoj pro­dukt vyrába. Tech­no­lo­gické spo­loč­nosti sú na výkony náročné, a je jedno o ktorú ide. Pokroky sa v tech­no­ló­gií dejú z minúty na minútu a zákaz­níci chcú vždy to naj­lep­šie, naj­rých­lej­šie, naj­do­stup­nej­šie. 

Ama­zon sa neub­rá­nil kri­tike ani kvôli ich zaob­chá­dza­niu so zne­vý­hod­ne­nými zamest­nan­cami. Lenže úprimne, sú a vždy budú sku­piny zamest­nan­cov, ktoré pre žiadnu firmu nikdy nebudú terno. Pat­ria medzi ne tehotné ženy, vážne chorí, pop­rí­pade neja­kým spô­so­bom pos­ti­hnutí ľudia. Ak nie­kto nedo­káže byť sto­per­cen­tne výkonný, nedos­tane sa mu veľ­kého uzna­nia. Na dru­hej strane ale spo­loč­nosti dokážu aj vyjsť v ústrety – naprí­klad ponú­ka­ním šted­rej rodi­čov­skej dovo­lenky pre oboch rodi­čov, alebo mož­nosť nechať si zamra­ziť vajíčka na neskôr a teda sa nene­chať ničím vo výkon­nosti brz­diť. Tieto vymo­že­nosti ponúka Face­book, Mic­ro­soft, Apple a Netft­lix. Ale ani to, že majú zamest­nanci veľ­ko­rysé výhody a ponuky, ešte nezna­mená, že ich všetci môžu vo veľ­kom využí­vať. Vždy sú najmä pod tla­kom, aby podali ten naj­lepší výkon.

Ak by ste sa chceli vyhnúť neľud­ským pod­mien­kam prá­cou pre menší star­tup, v kto­rom nikto nebude oča­ká­vať výkony, ako v jed­nej z naj­väč­ších spo­loč­ností svojho druhu na svete, neza­bú­dajte, že aj tie veľké a mon­štru­ózne firmy majú svoje výhody. Ak má nie­kto zdroje, dokáže okrem iného zamest­nan­com zabez­pe­čiť aj isté pri­vi­lé­gia a výhody. Malé firmy to nedo­kážu. A vďaka tomu tie veľké zamest­nan­cov zís­kajú oveľa ľah­šie, aj napriek všet­kým sťaž­nos­tiam a kle­be­tám. Okem toho je pri gigan­toch oveľa jed­no­duch­šie pred­ví­dať svoj pro­fe­si­onálny osud a dlho­ročná per­spek­tíva pri zná­mej spo­loč­nosti je pre veľa ľudí láka­vej­šia ako neistá budúc­nosť pri poten­ciálne úspeš­nom pro­jekte.

Exis­tuje jeden typ zamest­nanca, kto­rému náročný spô­sob práce bude vyho­vo­vať – wor­ko­ho­lici, pop­rí­pade veľmi ambi­ci­ózni ľudia. Za tvrdú prácu čakajú odmeny, otroc­tvo to teda roz­hodne nie je. Ľudia, ktorí sa šesť dní v týždni po dobu nie­koľ­kých rokov idú zdrať, si za pár rokov môžu vytvo­riť vlastnú spo­loč­nosť. Per­fek­ci­oniz­mus im nevadí, pre­tože aj oni sami chcú tvo­riť len to naj­lep­šie. 

Práca pre Google, Ama­zon, alebo Face­book určite nie je jed­no­du­chá. Veľa závisí aj od zamest­nanca a jeho moti­vá­cie. Stag­nu­jú­cich ľudí u seba nechce nikto a je už len otázne, ako veľmi chce člo­vek napre­do­vať a čo všetko je tomu ochotný obe­to­vať. Des­po­tický obraz Ama­zonu, ako ho minulý týž­deň vykres­lili The New York Times, neod­zr­kad­ľuje skú­se­nosti všet­kých zamest­nan­cov a pri veľ­kosti spo­loč­nosti je treba si uve­do­miť, že zlé skú­se­nosti sú samoz­rej­mos­ťou. CEO Ama­zonu sa vyjad­ril jasne – ak by bol Ama­zon taký zlý, ako ho média vykres­lili, len blá­zon by v ňom chcel pra­co­vať a ani on sám by takým bláz­nom nebol.

Zdroj: mas­hable

Pridať komentár (0)