Obja­vi­li sa prvé foto­gra­fie Tes­la Giga­fac­to­ry zvnút­ra!

Martin Bohunický / 13. januára 2016 / Business

Obrov­ská tová­reň by mala byť dokon­če­ná v roku 2020. Po dokon­če­ní bude do obje­mu dru­hou naj­väč­šou budo­vou na sve­te — navy­še tri­krát roz­ľah­lej­šou, ako je Cen­tral Park v New Yor­ku.

Aj to sú dôvo­dy, pre­čo sú všet­ci váž­ne zve­da­ví. Nad továr­ňou sa obja­vi­lo nie­koľ­ko dro­nov, no žiad­ny foto­graf dopo­siaľ nemal povo­le­nie ísť dnu. To via­ce­rých neod­ra­di­lo a jeden foto­žur­na­lis­ta dokon­ca skon­čil s puta­mi na rukách. No zdá sa, že Tes­la povo­li­la. Komerč­ný foto­graf James Lip­man dostal prí­le­ži­tosť nahliad­nuť dnu a uro­biť nie­koľ­ko zábe­rov. Na svo­jom Ins­ta­gra­me toho zatiaľ neuká­zal veľa, no vyze­rá to fakt dob­re.

Keď­že to navy­še vyze­ra­lo, že Lip­man bol v Giga­fac­to­ry na objed­náv­ku, svet oča­ká­val aj ďal­ší obsah z inte­ri­é­ru. Elon sa však zrej­me na foto­gra­fie naštval, keď­že James až dve z troch o nie­koľ­ko hodín stia­hol. Našťas­tie nás vše­mo­hú­ci inter­net nes­kla­mal a toto sú prvé tri foto­gra­fie pria­mo z are­álu Giga­fac­to­ry.

gigafactory-000-1gigafactory-004-1-889x675
GIGAFACTORY_236725_0361427493426sOJq8QSTesla_CreativeCommons_Maurizio-Pesce_FlickrRGB

#Tes­la #Giga­fac­to­ry 1 site at Sparks, NV A pho­to posted by James Lip­man (@jameslipman) on

Tes­la budu­je v Neva­de obrov­ský kom­plex, kto­rý bude vyží­vať iba obno­vi­teľ­né zdro­je ener­gie. Nákla­dy na výstav­bu Giga­fac­to­ry by mali byť nie­koľ­ko miliárd dolá­rov. Počet baté­rií, kto­ré fab­ri­ka vypro­du­ku­je, pokry­jú roč­nú výro­bu až 500 000 elek­tro­mo­bi­lov.

Giga­fac­to­ry by sa čosko­ro mala stať naj­väč­šou stav­bou na zeme­gu­li.

261E2D3A00000578-0-image-a-34_1424968540580herotesla-gigafactory-constructiontesla-gigafactory-is-already-looking-good-video-100836-7

zdroj: businessinsider.com

Pridať komentár (0)