Obja­vili sa prvé foto­gra­fie Tesla Giga­fac­tory zvnútra!

Martin Bohunický / 13. januára 2016 / Business

Obrov­ská tová­reň by mala byť dokon­čená v roku 2020. Po dokon­čení bude do objemu dru­hou naj­väč­šou budo­vou na svete — navyše tri­krát roz­ľah­lej­šou, ako je Cen­tral Park v New Yorku.

Aj to sú dôvody, prečo sú všetci vážne zve­daví. Nad továr­ňou sa obja­vilo nie­koľko dro­nov, no žiadny foto­graf dopo­siaľ nemal povo­le­nie ísť dnu. To via­ce­rých neod­ra­dilo a jeden foto­žur­na­lista dokonca skon­čil s putami na rukách. No zdá sa, že Tesla povo­lila. Komerčný foto­graf James Lip­man dostal prí­le­ži­tosť nahliad­nuť dnu a uro­biť nie­koľko zábe­rov. Na svo­jom Ins­ta­grame toho zatiaľ neuká­zal veľa, no vyzerá to fakt dobre.

Keďže to navyše vyze­ralo, že Lip­man bol v Giga­fac­tory na objed­návku, svet oča­ká­val aj ďalší obsah z inte­ri­éru. Elon sa však zrejme na foto­gra­fie naštval, keďže James až dve z troch o nie­koľko hodín stia­hol. Našťas­tie nás vše­mo­húci inter­net nes­kla­mal a toto sú prvé tri foto­gra­fie priamo z are­álu Giga­fac­tory.

gigafactory-000-1gigafactory-004-1-889x675
GIGAFACTORY_236725_0361427493426sOJq8QSTesla_CreativeCommons_Maurizio-Pesce_FlickrRGB

#Tesla #Giga­fac­tory 1 site at Sparks, NV A photo posted by James Lip­man (@jameslipman) on

Tesla buduje v Nevade obrov­ský kom­plex, ktorý bude vyží­vať iba obno­vi­teľné zdroje ener­gie. Náklady na výstavbu Giga­fac­tory by mali byť nie­koľko miliárd dolá­rov. Počet baté­rií, ktoré fab­rika vypro­du­kuje, pokryjú ročnú výrobu až 500 000 elek­tro­mo­bi­lov.

Giga­fac­tory by sa čoskoro mala stať naj­väč­šou stav­bou na zeme­guli.

261E2D3A00000578-0-image-a-34_1424968540580herotesla-gigafactory-constructiontesla-gigafactory-is-already-looking-good-video-100836-7

zdroj: businessinsider.com

Pridať komentár (0)