Obrov­ské prek­va­pe­nie: Netf­lix je oddnes dostupný na Slo­ven­sku!

Martin Bohunický / 6. januára 2016 / Tech a inovácie

Popu­lárna ame­rická služba Netf­lix oddnes fun­guje aj na Slo­ven­sku!

fresh

Je to obrov­ská zhoda okol­ností, že len nie­koľko hodín po tom, čo som si pýtal prí­chod ame­ric­kého giganta na náš trh, bola moja túžba vysly­šaná. Keď som sa dočí­tal na jed­nom čes­kom webe infor­má­ciu, že Netf­lix je dostupný u našich suse­dov, roz­ho­dol som sa skú­siť šťas­tie. A ono to fun­guje!

Zare­gis­tro­val som sa sku­točne rýchlo, pou­žil som na pred­platné slo­ven­skú kre­ditnú kartu a v prie­behu pár minút mám dostupnú plnú kniž­nicu fil­mov a seriá­lov. K dis­po­zí­cií sú tri pred­pla­tené prog­ramy:

Screen Shot 2016-01-07 at 09.10.02

Netf­lix je k dis­po­zi­cií na mobi­loch, tab­le­toch, desk­to­poch, her­ných kon­zo­lách, Apple TV aj Smart TV, prak­ticky všetko, na čo si spo­me­nieš. Prvých 30 dní po regis­trá­cií je služba k dis­po­zí­cií zadarmo.

Je to prek­va­pe­nie, keďže pôvodne sa odha­do­val prí­chod ame­ric­kej spo­loč­nosti na slo­ven­ský trh až na záver roka 2016. Tých, čo však pre­fe­rujú prog­ramy v slo­ven­čine musím skla­mať. Náhodne som vybral tri extrémne známe a popu­lárne filmy a žiadny z nich nepo­nú­kal audio alebo titulky v slo­ven­čine. K dis­po­zí­cií sú poväč­šine v anglič­tine, špa­niel­čine, fran­cúz­štine a nemčine. Uvi­díme, či sa to časom zmení a či sa Netf­lix dohodne aj na licen­ciach pre lokálnu tvorbu. V minu­losti to bolo štan­dar­dom a dá sa to oča­ká­vať aj na Slo­ven­sku.

UPDATE: Spo­loč­nosť túto infor­má­ciu zve­rej­nila aj na svo­jej ofi­ciál­nej stránke. Netf­lix je oddnes dostupný celo­sve­tovo!

Pridať komentár (0)