Obrov­ské prek­va­pe­nie: Netf­lix je oddnes dostup­ný na Slo­ven­sku!

Martin Bohunický / 6. januára 2016 / Tech a inovácie

Popu­lár­na ame­ric­ká služ­ba Netf­lix oddnes fun­gu­je aj na Slo­ven­sku!

fresh

Je to obrov­ská zho­da okol­nos­tí, že len nie­koľ­ko hodín po tom, čo som si pýtal prí­chod ame­ric­ké­ho gigan­ta na náš trh, bola moja túž­ba vysly­ša­ná. Keď som sa dočí­tal na jed­nom čes­kom webe infor­má­ciu, že Netf­lix je dostup­ný u našich suse­dov, roz­ho­dol som sa skú­siť šťas­tie. A ono to fun­gu­je!

Zare­gis­tro­val som sa sku­toč­ne rých­lo, pou­žil som na pred­plat­né slo­ven­skú kre­dit­nú kar­tu a v prie­be­hu pár minút mám dostup­nú plnú kniž­ni­cu fil­mov a seriá­lov. K dis­po­zí­cií sú tri pred­pla­te­né prog­ra­my:

Screen Shot 2016-01-07 at 09.10.02

Netf­lix je k dis­po­zi­cií na mobi­loch, tab­le­toch, desk­to­poch, her­ných kon­zo­lách, App­le TV aj Smart TV, prak­tic­ky všet­ko, na čo si spo­me­nieš. Prvých 30 dní po regis­trá­cií je služ­ba k dis­po­zí­cií zadar­mo.

Je to prek­va­pe­nie, keď­že pôvod­ne sa odha­do­val prí­chod ame­ric­kej spo­loč­nos­ti na slo­ven­ský trh až na záver roka 2016. Tých, čo však pre­fe­ru­jú prog­ra­my v slo­ven­či­ne musím skla­mať. Náhod­ne som vybral tri extrém­ne zná­me a popu­lár­ne fil­my a žiad­ny z nich nepo­nú­kal audio ale­bo titul­ky v slo­ven­či­ne. K dis­po­zí­cií sú poväč­ši­ne v anglič­ti­ne, špa­niel­či­ne, fran­cúz­šti­ne a nemči­ne. Uvi­dí­me, či sa to časom zme­ní a či sa Netf­lix dohod­ne aj na licen­ciach pre lokál­nu tvor­bu. V minu­los­ti to bolo štan­dar­dom a dá sa to oča­ká­vať aj na Slo­ven­sku.

UPDA­TE: Spo­loč­nosť túto infor­má­ciu zve­rej­ni­la aj na svo­jej ofi­ciál­nej strán­ke. Netf­lix je oddnes dostup­ný celo­sve­to­vo!

Pridať komentár (0)