Obrov­ský 6″ Blu­boo Maya Max s 8-jad­ro­vým pro­ce­so­rom a plnou pod­po­rou 4G ťa bude stáť len 57 €!

fonyzciny.sk / 7. septembra 2016 / Tech a inovácie

Smart­fóny značky Blu­boo sa nám vryli do pamäte hlavne vďaka svo­jej výbor­nej výbave, res­pek­tíve cene, ktorá domi­nuje seg­mentu dostup­ných zaria­dení. Z tejto tra­dí­cie nevy­bo­čuje ani nedávno pred­sta­vený model Maya Max. Práve táto novinka je momen­tálne dostupná v láka­vej akcii e-shopu Gear­best.

Výrobca sa sna­žil pri tomto lac­nom smart­fóne navo­diť maji­te­ľovi pocit, že si kúpil oveľa drahší kúsok. Zabez­pečí to krásny dizajn v hli­ní­ko­vom pre­ve­dení s masív­nym 6-pal­co­vým disp­le­jom na pred­nej strane. Panel od Sharpu dosa­huje HD roz­lí­še­nie a po obvode má efektné 2.5D zahnu­tie, ktoré ešte viac umoc­ňuje prí­jemný vzhľad. Prí­pad­ných záu­jem­cov určite poteší aj prí­tom­nosť ske­nera odtlač­kov prs­tov, ktorý je osa­dený pod objek­tí­vom hlav­ného foto­apa­rátu na zadnej strane. A výkon Modelu Maya Max?

bluboo-maya-max-vypredaj-1

Základ tvorí 8-jad­rový pro­ce­sor spo­loč­nosti Media­Tek, Media­Tek MT6750 s frek­ven­ciou 1,5 GHz. Pod­po­ruje ho plne posta­ču­júca 3 GB RAM pamäť a 32 GB roz­ší­ri­teľ­ného inter­ného úlo­žiska. I keď táto výbava nie je veľmi náročná na spot­rebu ener­gie, výrobca predsa len integ­ro­val 4200 mAh baté­riu, s kto­rou sa dá bez prob­lé­mov vydr­žať aj 2 dni naozaj nároč­ného pou­ží­va­nia. Android 6.0 Marsh­mal­low s malými dizaj­no­vými úpra­vami je tak­tiež výbor­nou voľ­bou.

bluboo-maya-max-akcia

Po foto­gra­fic­kej stránke na nás čaká 13 MPx Sony IMX214 sní­mač na zadnej strane, pri­čom vpredu ho dopĺňa 8 MPx sel­fie foto­apa­rát. Blu­boo Maya Max pri­chá­dza aj s tra­dič­nou Dual­SIM fun­kci­ona­li­tou, ktorá je vyšper­ko­vaná plnou pod­po­rou 4G mobil­ného pri­po­je­nia na Slo­ven­sku. Vzhľa­dom na fakt, že smart­fón sa dá kúpiť už za 57 € je pod­pora naj­rých­lej­šieho mobil­ného pri­po­je­nia vskutku jedi­nečná. Akcia je však tro­chu viac „pre­špe­ku­lo­vaná“, a tak si ju poďme poriadne objas­niť, aby nevznikli nejaké nejas­nosti.

bluboo-maya-max-vypredaj

Samotná akcia trvá od 5. až do 10. sep­tem­bra. Akci­ová cena 57 € platí na prvých 10 kusov každý deň, pri­čom akcia štar­tuje kaž­dým dňom o 11:00 nášho času. Ak náho­dou nestih­nete včas smart­fón kúpiť, cena sa navýši na stále veľmi pri­ja­teľ­ných 127 €. E-shop vám pridá k smart­fónu aj men­šie dar­čeky v podobe ochran­nej fólie na disp­lej a pries­vitný sili­kó­nový obal.

FONY Z CINY

zdroj: fonyzciny.sk, zdroj foto­gra­fií: gear­best

Pridať komentár (0)