Obrov­ský 6″ Blu­boo Maya Max s 8-jad­ro­vým pro­ce­so­rom a plnou pod­po­rou 4G ťa bude stáť len 57 €!

fonyzciny.sk / 7. septembra 2016 / Tech a inovácie

Smart­fó­ny znač­ky Blu­boo sa nám vry­li do pamä­te hlav­ne vďa­ka svo­jej výbor­nej výba­ve, res­pek­tí­ve cene, kto­rá domi­nu­je seg­men­tu dostup­ných zaria­de­ní. Z tej­to tra­dí­cie nevy­bo­ču­je ani nedáv­no pred­sta­ve­ný model Maya Max. Prá­ve táto novin­ka je momen­tál­ne dostup­ná v láka­vej akcii e-sho­pu Gear­best.

Výrob­ca sa sna­žil pri tom­to lac­nom smart­fó­ne navo­diť maji­te­ľo­vi pocit, že si kúpil ove­ľa drah­ší kúsok. Zabez­pe­čí to krás­ny dizajn v hli­ní­ko­vom pre­ve­de­ní s masív­nym 6-pal­co­vým disp­le­jom na pred­nej stra­ne. Panel od Shar­pu dosa­hu­je HD roz­lí­še­nie a po obvo­de má efekt­né 2.5D zahnu­tie, kto­ré ešte viac umoc­ňu­je prí­jem­ný vzhľad. Prí­pad­ných záu­jem­cov urči­te pote­ší aj prí­tom­nosť ske­ne­ra odtlač­kov prs­tov, kto­rý je osa­de­ný pod objek­tí­vom hlav­né­ho foto­apa­rá­tu na zadnej stra­ne. A výkon Mode­lu Maya Max?

bluboo-maya-max-vypredaj-1

Základ tvo­rí 8-jad­ro­vý pro­ce­sor spo­loč­nos­ti Media­Tek, Media­Tek MT6750 s frek­ven­ci­ou 1,5 GHz. Pod­po­ru­je ho plne posta­ču­jú­ca 3 GB RAM pamäť a 32 GB roz­ší­ri­teľ­né­ho inter­né­ho úlo­žis­ka. I keď táto výba­va nie je veľ­mi nároč­ná na spot­re­bu ener­gie, výrob­ca pred­sa len integ­ro­val 4200 mAh baté­riu, s kto­rou sa dá bez prob­lé­mov vydr­žať aj 2 dni naozaj nároč­né­ho pou­ží­va­nia. Andro­id 6.0 Marsh­mal­low s malý­mi dizaj­no­vý­mi úpra­va­mi je tak­tiež výbor­nou voľ­bou.

bluboo-maya-max-akcia

Po foto­gra­fic­kej strán­ke na nás čaká 13 MPx Sony IMX214 sní­mač na zadnej stra­ne, pri­čom vpre­du ho dopĺňa 8 MPx sel­fie foto­apa­rát. Blu­boo Maya Max pri­chá­dza aj s tra­dič­nou Dual­SIM fun­kci­ona­li­tou, kto­rá je vyšper­ko­va­ná plnou pod­po­rou 4G mobil­né­ho pri­po­je­nia na Slo­ven­sku. Vzhľa­dom na fakt, že smart­fón sa dá kúpiť už za 57 € je pod­po­ra naj­rých­lej­šie­ho mobil­né­ho pri­po­je­nia vskut­ku jedi­neč­ná. Akcia je však tro­chu viac „pre­špe­ku­lo­va­ná“, a tak si ju poď­me poriad­ne objas­niť, aby nevznik­li neja­ké nejas­nos­ti.

bluboo-maya-max-vypredaj

Samot­ná akcia trvá od 5. až do 10. sep­tem­bra. Akci­ová cena 57 € pla­tí na prvých 10 kusov kaž­dý deň, pri­čom akcia štar­tu­je kaž­dým dňom o 11:00 náš­ho času. Ak náho­dou nestih­ne­te včas smart­fón kúpiť, cena sa navý­ši na stá­le veľ­mi pri­ja­teľ­ných 127 €. E-shop vám pri­dá k smart­fó­nu aj men­šie dar­če­ky v podo­be ochran­nej fólie na disp­lej a pries­vit­ný sili­kó­no­vý obal.

FONY Z CINY

zdroj: fonyzciny.sk, zdroj foto­gra­fií: gear­best

Pridať komentár (0)