Oča­ká­va­nia od nového Googlu: 6 pred­po­kla­dov pre Alp­ha­bet!

Martin Bohunický / 12. august 2015 / Tools a produktivita

Tech­no­lo­gický svet je v šoku, Googlu zve­rej­nil totálnu bombu — reor­ga­ni­zuje a začlení sa do novej spo­loč­nosti Alp­ha­bet. V nej bude Google (aj Nest, Calico a ďalší) len jed­ným z port­fó­lia pro­duk­tov. Nový kon­glo­me­rát povedú zakla­da­te­lia Googlu Larry Page a Ser­gey Brin, kým miesto CEO Google obsadí Sun­dar Pichai.

Nová firma štar­tuje so sied­mymi diví­ziami: Google, Calico, Nest, Fiber, Ven­tu­res, Capi­tal a X Lab. Google zostáva vlaj­ko­vou loďou, no ostatné pro­dukty už nebudú spa­dať pod neho. Aj z toho sa dá vyčí­tať, aké ambí­cie pri­bližne Alp­ha­bet má.

Je to úplne šia­lený krok pre každého…okrem Pagea a Brina. Toto je len jedno z tých ich bláz­ni­vých roz­hod­nutí, ktoré z nich uro­bili mul­ti­mi­liar­dá­rov. Ak bol podľa teba Google ambi­ci­ózny, teš sa, čo ešte len príde. Čo môžeme oča­ká­vať od Alp­ha­betu? Kým sa prach z neča­ka­nej bomby usadí, my sme sa zatiaľ zamys­leli, ako by to celé mohlo fun­go­vať.

1. Sun­dar Pichai bude per­fektný CEO

Nikto z tech­no­lo­gic­kého trhu nemôže pove­dať na Pichaia jediné zlé slovo. Je to skvelý líder, šikovný a veľmi inte­li­gentný člo­vek. Teraz prišla jeho šanca.

Pichai bol v Googli dlho­dobo kľú­čo­vým fak­to­rom pri via­ce­rých úspe­choch, bol súčas­ťou väč­šiny dôle­ži­tých pro­jek­tov. V Googli sa vyzná a aj jeho talent pomo­hol Googlu dostať sa tam, kde teraz spo­loč­nosť je. Abso­lútne nepo­chy­bu­jem o tom, že Pichai je ako nástupca naj­lep­šou mož­nou alter­na­tí­vou.

2. Calico a Wing v cen­tre záujmu

Zasta­vil si sa na začiatku článku a pre­mýš­ľal si, čo je CalicoWing? Calico je tichý bio­lo­gický pro­jekt Googlu, ktorý pra­cuje na zlep­šení kva­lity a dĺžky života, Wing je snaha o vybu­do­va­nie doru­čo­va­cej siete pomo­cou dro­nov.

Keď už tieto dva pro­jekty nepat­ria priamo pod Google, oča­ká­vam, že teraz dostanú oveľa viac pozor­nosti.

3. Viac peňazí pre X Lab

Kým srd­com a dušou Google bol vždy vyhľa­dá­vač, srd­com a dušou Alp­ha­betu bude X Lab. Tento pro­jekt dal život Google Glass či Calicu a bez pochýb bude hrať v Alp­ha­bete veľkú úlohu. Keď už teraz Page a Brin nevedú samotný Google, môžu sa viac sústre­diť na X Lab.

4. Posky­to­va­te­lia inter­netu budú mať prob­lém

Fiber sa stáva samos­tat­nou spo­loč­nos­ťou a posky­to­va­te­ľom inter­netu sa trasú kolená! Fiber má nový pries­tor na roz­voj a ich 1000 Mbps inter­net nebude mať kon­ku­ren­ciu.

5. Alp­ha­bet sa stane ešte väč­ším hrá­čom na trhu

Google Ven­tu­resGoogle Capi­tal budú pod znač­kou Alp­ha­bet fun­go­vať ako samos­tatné entity. Page a Brin majú ďalší pries­tor pre pod­poru svet-menia­cich nápa­dov!

6. Alp­ha­bet bude akvi­zičná mašina

Page a Brin budú mať v Alp­ha­bete fle­xi­bi­litu ako nikdy pred­tým. Veľa veľ­kých akvi­zí­cií pre Google nedá­valo zmy­sel, preto bolo nutné od nich ustú­piť. S takouto štruk­tú­rou môže Alp­ha­bet naku­po­vať, koľko sa mu zachce a jed­no­značne oča­ká­vam, že sa to stane. Úprimne, vidím to na nie­koľko miliar­do­vých akvi­zí­cií!

Page a Brin sú futu­risti. Ak niečo fun­guje, neus­po­koja sa, idú ďalej. A tento šia­lený krok nako­niec vyzerá dosť roz­umne. Brin a Page odte­raz môžu naplno rea­li­zo­vať svoje naj­di­vo­kej­šie ciele.

zdroj: inc.com

Pridať komentár (0)