Odhod­laná 9-ročná vývo­járka dostala šti­pen­dium od Apple

Martina Horváthová / 22. júna 2016 / Business

Tim Cook uvie­dol, že Apple tento rok na podu­jatí WWDC daro­val 350 šti­pen­dií pre mla­dých deve­lo­pe­rov. Jed­ným výraz­ným víťa­zom je malé, 9 ročné dievča Anvitha Vijay z Aus­trá­lie. Dostala obrov­skú šancu, kto­rej sa cho­pila a zís­kala šti­pen­dium. Je to skvelý mar­ke­ting zo strany Apple, ktorý odka­zuje svetu, že kódo­va­nie je jed­no­du­ché. Čoho je dôka­zom aj deväť ročné dieťa, ktoré možno kóduje lep­šie ako ty.

Tim Cook uvie­dol, že Apple na podu­jatí WWDC  (The Apple Worl­dwide Deve­lo­per Con­fe­rence) tento rok daro­val 350 šti­pen­dií pre mla­dých deve­lo­pe­rov. Jed­ným výraz­ným víťa­zom je malé, skromné 9 ročné dievča Anvitha Vijay z Aus­trá­lie. Dostala obrov­skú šancu, kto­rej sa cho­pila, zís­kala šti­pen­dium a vyhrala. Je to skvelý mar­ke­ting zo strany Apple, ktorý odka­zuje svetu, že prog­ra­mo­va­nie je jed­no­du­ché a je pre kaž­dého.

applewwdc2016_big_1

foto: indianaexpress.com

V jed­nom roz­ho­vore uviedla, že má pred sebou ešte dlhú kóder­skú cestu. Bodaj by nie, veď má 9 a celý život na roz­voj. O poten­ciáli stať sa jed­nou z top žen­ských deve­lo­pe­riek netreba pochy­bo­vať. Jej prvá appka sa volá Smart­kins Ani­mals a jej úlo­hou je učiť malé deti o zvie­rat­kách. Prog­ra­mo­vať začala už keď mala 7 rokov! Naučila sa to vďaka inštruk­táž­nym videám na You­Tube. Vďaka tomu vytvo­rila apli­ká­ciu na iden­ti­fi­ká­ciu zvie­rat, ktorá bola pred­tým určená iba pre jej ses­tru. Apli­ká­ciu vytvo­rila v Xcode. Vzala tele­fón svo­jej matky, aby appku nahrala pod jej menom. Jed­nou z pod­mie­nok iTu­nes je, že osoba mlad­šia ako 13 rokov, si nemôže vytvo­riť účet.

anim

foto: mashable.com

Vijay momen­tálne pra­cuje na novej apli­ká­cii pre štu­den­tov GoalsHi, ktorá im má pomôcť zís­kať nové návyky, väč­šiu seba­dô­veru aj dôveru pred ostat­nými v škole . Na túto appku pou­žíva Swift, čo je naj­novší prog­ra­mo­vací jazyk od Apple.

goals

foto: facebook.com

Na jej vizitke je napí­sané: „Chcem tvo­riť roz­diely v živo­toch ľudí pro­stred­níc­tvom tech­no­ló­gií.“ Na otázku, aká je jej naob­ľú­be­nej­šia apli­ká­cia, odpo­ve­dala: „Okrem tej mojej?“. Takéto odpo­vede sú hodné biz­nis­me­nov.

Stačí len dúfať, že takýchto detí bude na svete čoraz viac. Deti, ktoré pomá­hajú iným deťom a neboja sa uká­zať. Všetky palce hore, o tejto malej Aus­trál­čanke ešte určite budeme počuť. Čaká ju svetlá budúc­nosť. Mimo­cho­dom, ktoré dieťa sa dnes môže pochvá­liť vizit­kou?

anvitha-vijay-working-on-her-goalshi-app-image-eddie-jim-805x452

foto: techly.com.au

foto: appy-geek.com, zdroj titul­nej foto­gra­fie: gadgets.ndtv.com

Pridať komentár (0)