Odhod­la­ná 9-roč­ná vývo­jár­ka dosta­la šti­pen­dium od App­le

Martina Horváthová / 22. júna 2016 / Business

Tim Cook uvie­dol, že App­le ten­to rok na podu­ja­tí WWDC daro­val 350 šti­pen­dií pre mla­dých deve­lo­pe­rov. Jed­ným výraz­ným víťa­zom je malé, 9 roč­né diev­ča Anvit­ha Vijay z Aus­trá­lie. Dosta­la obrov­skú šan­cu, kto­rej sa cho­pi­la a zís­ka­la šti­pen­dium. Je to skve­lý mar­ke­ting zo stra­ny App­le, kto­rý odka­zu­je sve­tu, že kódo­va­nie je jed­no­du­ché. Čoho je dôka­zom aj deväť roč­né die­ťa, kto­ré mož­no kódu­je lep­šie ako ty.

Tim Cook uvie­dol, že App­le na podu­ja­tí WWDC  (The App­le Worl­dwi­de Deve­lo­per Con­fe­ren­ce) ten­to rok daro­val 350 šti­pen­dií pre mla­dých deve­lo­pe­rov. Jed­ným výraz­ným víťa­zom je malé, skrom­né 9 roč­né diev­ča Anvit­ha Vijay z Aus­trá­lie. Dosta­la obrov­skú šan­cu, kto­rej sa cho­pi­la, zís­ka­la šti­pen­dium a vyhra­la. Je to skve­lý mar­ke­ting zo stra­ny App­le, kto­rý odka­zu­je sve­tu, že prog­ra­mo­va­nie je jed­no­du­ché a je pre kaž­dé­ho.

applewwdc2016_big_1

foto: indianaexpress.com

V jed­nom roz­ho­vo­re uvied­la, že má pred sebou ešte dlhú kóder­skú ces­tu. Bodaj by nie, veď má 9 a celý život na roz­voj. O poten­ciá­li stať sa jed­nou z top žen­ských deve­lo­pe­riek netre­ba pochy­bo­vať. Jej prvá app­ka sa volá Smart­kins Ani­mals a jej úlo­hou je učiť malé deti o zvie­rat­kách. Prog­ra­mo­vať zača­la už keď mala 7 rokov! Nauči­la sa to vďa­ka inštruk­táž­nym vide­ám na You­Tu­be. Vďa­ka tomu vytvo­ri­la apli­ká­ciu na iden­ti­fi­ká­ciu zvie­rat, kto­rá bola pred­tým urče­ná iba pre jej ses­tru. Apli­ká­ciu vytvo­ri­la v Xco­de. Vza­la tele­fón svo­jej mat­ky, aby app­ku nahra­la pod jej menom. Jed­nou z pod­mie­nok iTu­nes je, že oso­ba mlad­šia ako 13 rokov, si nemô­že vytvo­riť účet.

anim

foto: mashable.com

Vijay momen­tál­ne pra­cu­je na novej apli­ká­cii pre štu­den­tov Goals­Hi, kto­rá im má pomôcť zís­kať nové návy­ky, väč­šiu seba­dô­ve­ru aj dôve­ru pred ostat­ný­mi v ško­le . Na túto app­ku pou­ží­va Swift, čo je naj­nov­ší prog­ra­mo­va­cí jazyk od App­le.

goals

foto: facebook.com

Na jej vizit­ke je napí­sa­né: „Chcem tvo­riť roz­die­ly v živo­toch ľudí pro­stred­níc­tvom tech­no­ló­gií.“ Na otáz­ku, aká je jej naob­ľú­be­nej­šia apli­ká­cia, odpo­ve­da­la: „Okrem tej mojej?“. Také­to odpo­ve­de sú hod­né biz­nis­me­nov.

Sta­čí len dúfať, že takých­to detí bude na sve­te čoraz viac. Deti, kto­ré pomá­ha­jú iným deťom a nebo­ja sa uká­zať. Všet­ky pal­ce hore, o tej­to malej Aus­trál­čan­ke ešte urči­te bude­me počuť. Čaká ju svet­lá budúc­nosť. Mimo­cho­dom, kto­ré die­ťa sa dnes môže pochvá­liť vizit­kou?

anvitha-vijay-working-on-her-goalshi-app-image-eddie-jim-805x452

foto: techly.com.au

foto: appy-geek.com, zdroj titul­nej foto­gra­fie: gadgets.ndtv.com

Pridať komentár (0)