Odložte zošity z prie­čin­kov áut, je tu VEZMA

Mirka Čechová / 22. mája 2014 / Business

Mobilná GPS apli­ká­cia a cloud rie­še­nie umož­ňu­júca veľmi jed­no­du­chý, no záro­veň pre­pra­co­vaný moni­to­ring vozo­vého parku a vodi­čov, to je Vezma. 

Ide o intu­itívnu službu, ktorá auto­ma­ticky zazna­me­náva vaše umiest­ne­nie, prej­dené kilo­metre, čas cesty, náklady a spot­rebu PHM. Zbiera infor­má­cie o polohe, rých­losti a prej­de­nej vzdia­le­nosti, ktoré cez inter­ne­tové pri­po­je­nie (mobilný inter­net alebo Wi-fi) v reál­nom čase pre­náša do účtu pou­ží­va­teľa a dis­pe­čera na web. Obaja tak majú prí­stup k zázna­mom o jaz­dách — prej­de­ných kilo­met­roch, trvaní cesty, trase a ďal­ším dátam pro­stred­níc­tvom inter­ne­to­vého pre­hlia­dača.

Dis­pe­čer­ské admin roz­hra­nie umož­ňuje jed­no­du­chú akti­vá­ciu a deak­ti­vá­ciu pou­ží­va­te­ľov a cen­trálnu správu vozi­diel. Prí­stup k ces­tov­ným úda­jom pou­ží­va­te­ľov, ich umiest­ne­nie, počet odpra­co­va­ných hodín a tvorbu zostáv. Apli­ká­cia je vhodná najmä pre taxi služby, obchod­ných ces­tu­jú­cich, rea­lit­ných mak­lé­rov, logis­tické spo­loč­nosti, doru­čo­va­cie firmy a pod.

Sta­čia len 3 jed­no­du­ché kroky a ste v hre:

- nain­šta­lujte apli­ká­ciu a vytvorte si pou­ží­va­teľ­ské konto,

- spus­tite apli­ká­ciu a zazna­me­najte jazdu,

- pre­neste všetky dáta do svojho konta online.

Vaše cesty môžete ozna­čiť štít­kami napr. podľa účelu (súkromné, obchodné… ). Cesty možno zdie­ľať cez SMS, e-mail alebo sociálne siete, vďaka čomu môže kto­koľ­vek vidieť vašu aktu­álnu polohu.

Všetky záznamy sa ukla­dajú online, vďaka čomu máte prí­stup k dátam odkiaľ­koľ­vek, kedy­koľ­vek a na akom­koľ­vek zaria­dení — smart­fóne, tab­lete, PC alebo note­bo­oku. Údaje sú aktu­álne, bez­pečne zálo­ho­vané a vždy k dis­po­zí­cii pre jed­no­du­chú edi­tá­ciu, tlač a podá­va­nie repor­tov. Apli­ká­cia umož­ňuje gene­ro­vať mesačné výkazy vo for­máte Word, Excel, zostavy vo for­máte GPX, KML, CSV.

Túto apli­ká­ciu vyvi­nula slo­ven­ská spo­loč­nosť Work In Field, ktorá sa zaoberá vývo­jom mobil­ných GPS apli­ká­cií využí­va­jú­cich moderné clou­dové a data­bá­zové tech­no­ló­gie. Firma Spo­loč­nosť Work In Field zalo­žili Richard Voda na pozí­cii CEO a Michal Dob­ro­denka ako CTO v roku 2011 v Bra­ti­slave. Obaja sú na čele firmy dote­raz.

Apli­ká­ciu Vezma v súčast­nosti pou­žíva už viac ako 100 000 pou­ží­va­te­ľov vo viac než 100 kra­ji­nách sveta. Je k dis­po­zí­cii na iOS, Android, WP8, Black­Berry 10 v anglič­tine, nemčine, špa­niel­čine a ďal­ších 13 jazy­koch.

Zdroj: vezma.com, hdwallpapers.in

Pridať komentár (0)