Ondrej Komora — Slo­vák, kto­rého naše vysoké školy nech­celi, ale Cam­bridge áno

Tatiana Blazseková / 22. mája 2016 / Rozhovory

Ondra som stretla na let­nej škole urče­nej pre Slo­vá­kov, ktorí štu­dujú v zahra­ničí. Je šikovný, nepred­ví­da­teľný a roz­práva veľmi pútavo. Aký je Cam­bridge? Aký je World Solar Chal­lenge a čo pre neho zna­mená star­tup?

Hlúpa otázka na úvod: Prečo si sa roz­ho­dol ísť na Cam­bridge?

Na stred­nej škole bola mojim snom Kar­lova Uni­ver­zita. Počas štú­dia som však dostal štipko na strednú školu v Anglicku, kde som potom zostal a dokon­čil A levels. Ako sa uká­zalo, s A levels bolo ľah­šie dostať sa na anglickú uni­ver­zitu. Nemám našu matu­ritu, a preto ma na CVUT alebo Kar­lovu nech­celi zobrať. Našťas­tie som spl­nil pod­mienky a pri­jali ma na Cam­bridge. Zostalo už len roz­mýš­ľať, či skú­siť šťas­tie v Anglicku alebo vymýš­ľať nejaký spô­sob, ako sa dostať na školy na Slo­ven­sku a v Čechách. A keďže mám rád dob­ro­druž­stvo, tak som si vybral Anglicko. 

ondrej_komora8

Čo ti dal Cam­bridge a nejaká naša škola by ti dať nemohla?

Dalo mi to seba­ve­do­mie, že veci sa dajú. Veď všetky vyná­lezy a výmysly spra­vili ľudia ako som ja alebo ty, tak prečo to neskú­siť. Keby som mal porov­nať aka­de­mický obsah, zdá sa mi, že na Slo­ven­sku alebo v Čechách sa v nie­kto­rých prog­ra­moch naučíš viac. Je však jedno, či tech­niku štu­du­ješ v Sin­ga­pure, v Anglicku alebo na Slo­ven­sku, sú to stále tie isté rov­nice, čo sa musíš naučiť apli­ko­vať. To, čo sa naučíš, teda nie je často dia­met­rálne odlišné. Samoz­rejme uni­ver­zity ako Cam­bridge ti dajú aj meno a kon­takty, čo je v živote veľa­krát dôle­ži­tej­šie.

Cítiš, že ťa škola moti­vuje?

Určite áno. Na Cam­bridge sú všetci moti­vo­vaní, sna­žia sa, dis­ku­tujú, bavia sa, špor­tujú a venujú sa svo­jim záuj­mom. Máme rôzne spolky, ktoré sú zame­rané na akti­vity od výmyslu sveta. Každý si môže nájsť niečo, čo ho baví a robiť to popri štú­diu. Tak­tiež, pro­fe­sor nie je nepria­teľ ani neo­hro­zená auto­rita. Na Cam­bridge je veľmi málo štu­den­tov, kto­rých počas prvého roku vyho­dia. Ak už si raz na škole, máš 90% šancu, že ju skon­číš. Nikto tu nie je z donú­te­nia, a v takom kolek­tíve sa pra­cuje a žije oveľa lep­šie. 

ondrej_komora3

Pri­pra­vila ťa škola na život po uni­ver­zite?

Mys­lím že áno. Na našu tech­nickú fakultu cho­dili rec­ru­iteri, ale aj absol­venti, ktorí nie sú len z HR. Sú to tech­nicky zame­raní ľudia, ktorí prišli pove­dať, čo robia a aké to má pre­po­je­nie na to, čo sa učíme. To ti dá cel­kom dobrú pred­stavu o tom, čo sa deje po uni­ver­zite. Tak­tiež sme mali skvelé kari­érne služby. 4-tyž­dňové povinné praxe či stáže sú veľ­kou výho­dou. Tak­tiež nás učia, ako vystu­po­vať na poho­vo­roch, písať živo­to­pis, či moti­vačne listy.

Tvoja túžba po dob­ro­druž­stve ťa zaviedla až do Juho­vý­chod­nej Ázie. Aký bol Sin­ga­pur a čo škola? 

Súčas­ťou môjho štú­dia bola mož­nosť zúčast­niť sa výmen­ného prog­ramu v Sin­ga­pure, USA, Nemecku atd. Tak som si pove­dal, že mož­nosť strá­viť 10 mesia­cov v Ázii nedos­tane člo­vek každý deň. Mal som šťas­tie, keďže nás na Nati­onal Uni­ver­sity of Sin­ga­pore zobrali v ten rok len dvoch. Aj keď zvyk­núť si na odlišnú kul­túru, novú uni a časový posun nebolo zo začiatku ľahké, svoje roz­hod­nu­tie určite neľu­tu­jem. Popri povin­ných pred­me­toch som sa dostal k zau­jí­ma­vým pro­jek­tom, ako naprí­klad k spo­lu­práci so Solar Energy Resarch Ins­ti­tute of Sin­ga­pore na výskume nových solár­nych člán­kov alebo dizajnu elek­tro­nic­kých pomô­cok pre nevi­dia­cich. No naj­väč­šiu stopu vo mne zane­chali moje cesty po oko­li­tých kra­ji­nách. Počas práz­dnin sme spolu s pria­teľmi pre­ces­to­vali značný kus Juho­vý­chod­nej Ázie. Od sur­fo­va­nia na Bali cez náv­števu chrá­mov Ang­kor Wat po plavbu cez zátoku Lan Ha. Mali sme len ruk­sak na chrbte a nič viac nám nechý­balo. 

ondrej_komora2

Tvo­jim hlav­ným záuj­mom sú elek­trické auto­mo­bily a obno­vi­teľné zdroje. Pra­co­val si na pro­jekte solár­neho auta a zúčast­nili ste sa World Solar Chal­lenge. Povedz mi o tom viac.

Bol som čle­nom pro­jektu Cam­bridge Uni­ver­sity Eco Racing, kde sme pra­co­vali na skon­štru­ovaní solár­neho vozidla. Každé dva roky sa tím účastní súťaže World Solar Chal­lenge, kde vozidlá, ktoré sú čisto na solárny pohon prejdú z Dar­winu do Ade­lai čo je 3000 kilo­met­rov naprieč Aus­trá­liou. Osobne som sa závodu nezú­čast­nil ale pra­co­val som na dvoch našich solár­nych vozid­lách. V roku 2013 sa nám stala nešťastná vec. Pred pre­tekmi je skú­šobná jazda, kde jaz­dec musí spl­niť nie­koľko požia­da­viek a jed­nou z nich bolo vyto­čiť ostrú zákrutu. Väč­šina auto­mo­bi­lov ma sto­lový tvar, sú teda plo­ché, široké a sta­bilné. My sme tro­chu expe­ri­men­to­vali. Náš auto­mo­bil bol inšpi­ro­vaný rých­lost­ným bicyk­lom a bol preto užší. V zákrute sa pre­vrá­til a poško­dili sa naše solárne panely, a tak sme pre­te­kať nemohli.

Ako ste sa umiest­nili tento rok?

Tento rok sme zobrali do úvahy všetko, čo sme sa naučili z pred­chá­dza­jú­ceho závodu a náš dizajn sme tiež vylep­šili. Úspešne sa nám poda­rilo prejsť všet­kými skúš­kami a napo­kon sa dostať až do cieľa. Aj keď sme sa umiest­nili až na 22. mieste z 29. obhá­jili sme si naj­lep­šie umiest­ne­nie spo­me­dzi tímov z Veľ­kej Bri­tá­nie a dokonca sme skon­čili o jedno miesto lep­šie ako tím z MIT, USA. Prvé miesto, ako už býva zvy­kom, obhá­jil Nuon Solar Team s vozid­lom Nuna 8 posta­vené štu­dentmi z Delftu, ktorí si však môžu na rok pre­ru­šiť štú­dium a pra­co­vať na vozidle. U nás na uni­ver­zite sa tomu venu­jeme popri štú­diu, väč­ši­nou po veče­roch a cez víkendy. Mys­lím, že všetci z tímu sú s výsled­kom spo­kojní a už teraz sa začali príp­ravy na nasle­du­júcu World Solar Chal­lenge 2017. Mne už zostá­val len držať novým čle­nom CUER palce a veriť, že sa im podarí dosiah­nuť to vysní­vane prvé miesto. 

ondrej_komora7

Exis­tuje nejaká špe­ciálna cha­rak­te­ris­tika, ktorá spája všetky tvoje pro­jekty? Aká je filo­zo­fia tvo­jich pro­jek­tov?

To je na mňa prí­liš hlboká otázka, nad kto­rou som sa ešte nikdy neza­mýš­ľal :D Keď sa na to tak pozriem, dá sa pove­dať, že všetky sú pre­po­jené na obno­vi­teľné zdroje ener­gie a ener­giu ako takú. Zau­jíma ma všetko od výroby, dis­tri­bú­cie, skla­do­va­nia až po jej využite. Je pre mňa dôle­žité, aby sa moderné tech­no­ló­gie využí­vali na zní­že­nie strát v týchto pro­ce­soch aby sa obme­dzil nega­tívny dopad ras­tú­ceho dopytu na životne pro­stre­die. Bolo by fajn keby sme pla­nétu zacho­vali pre budúce gene­rá­cie.

HR otázka: kde sa vidíš o 5 rokov, aký je tvoj dream job?

Nemám pred­stavu o tom, aký má byť dream job a nikdy som ju nemal. Baví ma to, čo robím a ak ma to pre­stane baviť, sna­žím sa niečo zme­niť. Nech­cel by som sa vzdia­liť od tech­no­ló­gii a odboru ako takého. Viem si pred­sta­viť, že by som si v budúc­nosti zalo­žil star­tup ale jedine ak mi cestu skríži nejaký dobrý nápad, o kto­rom si budem mys­lieť, že stojí za to a podarí sa mi o tom pre­sved­čiť aj ďal­ších ľudí. Ako raz pove­dal jeden môj kama­rát, star­tup musí prísť orga­nicky a nie na silu.

ondrej_komora6

Plá­nu­ješ sa vrá­tiť na Slo­ven­sko?

Moje skú­se­nosť za posled­ných 6 rokov života mi uká­zali že je pre mňa zby­točné vytvá­rať si dlho­dobé plány. Z ničoho nič som sa dozve­del, že idem štu­do­vať do Anglicka, potom prišla uni­ver­zita v Cam­bridge. V tre­tom roč­níku som sa nejako dostal do Sin­ga­puru, zrazu je koniec štú­dia, pri­chá­dzajú pra­covné ponuky, rôzne pro­jekty… ja plá­no­vať nestí­ham. Slo­ven­sko mám nesku­točne rád. Momen­tálne to vidím tak, že ešte nejaký čas budem zbie­rať skú­se­nosti v zahra­ničí. Keď vymys­lím, ako uro­biť pre Slo­ven­sko niečo pros­pešné, tak sa vrá­tim a hádam sa mi podarí spolu s ďal­šími šikov­nými ľuďmi posu­núť Slo­ven­sko o ďalší krok dopredu.

ondrej_komora4

Zdroj foto­gra­fií: archív Ondrej Komora, St. John’s Col­lege, Cam­bridge

Pridať komentár (0)