One­Lo­gin kúpil český star­tup Por­tadi

Rudolf Nečas / 14. júna 2016 / Tools a produktivita

One­Lo­gin ozná­mil, že kupuje Por­tadi, star­tup s čes­kými koreňmi, ktorý vzni­kol na začiatku roka 2015, za nezve­rej­nenú čias­tku.

Na trhu s lep­šie finan­co­va­nou kon­ku­ren­ciou s oce­ne­ním v miliar­dách dolá­rov, ako je Okta sa One­Lo­gin usi­lovne snaží zlep­šiť svoju ponuku a Por­tadi pomôže pri­niesť úro­veň auto­ma­ti­zá­cie pre pro­ces onbo­ar­dingu One­Lo­gin-u.

One­Lo­gin fun­guje ako jediný prí­stu­pový bod na pri­hla­so­va­nie pre všetky pod­ni­kové cloud apli­ká­cie. Väč­šina firiem pou­žíva značný počet apli­ká­cií, a jed­not­ným pri­hlá­se­ním by má firma za cieľ zjed­no­du­šiť workf­low pri­da­ním svo­jich pri­hla­so­va­cích úda­jov pre danú apli­ká­ciu na plat­forme One­Lo­gin.

Dob­rou sprá­vou je, že na to exis­tuje prie­my­selný štan­dard nazvaný SAML, ale zlou sprá­vou je, že nie každá apli­ká­cia ho pou­žíva. V sku­toč­nosti je ich veľmi málo a to bol veľký dôvod k nákupu, pove­dal pre TechC­runch gene­rálny ria­di­teľ spo­loč­nosti One­Lo­gin, Tho­mas Peder­sen.

To zna­mená, že zákaz­níci musia ručne vytvo­riť vlastné pre­po­je­nie pre každú z týchto exter­ných apli­ká­cií a to je veľa práce pre admi­nis­trá­to­rov. Čo Por­tadi zjed­no­duší, je vytvo­re­nie pre­po­je­nia za behu, keď sa pou­ží­va­teľ pri­hlási do apli­ká­cie, ktorá nie je súčas­ťou ich sys­tému.

Por­tadi vytvo­rilo múdry heuris­ticky zalo­žený engine, ktorý bez­prob­lé­movo a s veľmi vyso­kou pres­nos­ťou dete­guje pri­hla­so­va­ciu akti­vitu pou­ží­va­teľa a zachy­táva jeho pove­re­nia v tomto pro­cese. Rýchlo som si uve­do­mil, že toto musíme zahr­núť ako súčasť One­Lo­gin-u,” píše Peder­sen vo firem­nom blogu ozná­mu­jú­com akvi­zí­ciu.

Pou­ží­va­te­lia bývajú frus­tro­vaní, keď ich pove­re­nia nie sú zahr­nuté do jed­not­ného pri­hla­so­va­cieho pro­cesu a Por­tadi pomáha zni­žo­vať zlo­ži­tosť tohto pro­cesu auto­ma­tic­kým pri­da­ním pove­rení do One­Lo­gin, vysvet­ľuje Peder­sen.

Zakla­da­te­lia Por­tadi sa pri­poja k One­Lo­gin ako súčasť dohody.

zdroj: techcrunch.com

Pridať komentár (0)