Por­tadi — česi chcú zjed­no­tiť clou­dový svet

Andrej Kras / 15. január 2015 / Tools a produktivita

Ak ste nie­kedy pra­co­vali na diaľku, určite poznáte všetky výhody, ale aj nevý­hody clou­do­vých apli­ká­cii. Aktu­álne úlohy na Ever­note, posie­la­nie súbo­rov cez Drop­Box či MEGA, ťuka­nie kódu cez Gith­Hub a nako­niec kon­trola postupu práce na Trello. Kopec poží­va­teľ­ských účtov, mien a hesiel. Tomuto všet­kému chystá koniec Por­tadi.

Táto apli­ká­cia z čes­kých lúk a hájov vytvára jed­notný prí­stup do vše­mož­ných clou­do­vých slu­žieb, a zjed­no­du­šuje ich admi­nis­trá­ciu. Jed­no­du­cho si pus­títe (tiež clou­dové) Por­tadi, a z roz­hra­nia apli­ká­cie sa dosta­nete priamo do jed­not­li­vých slu­žieb. Počet pod­po­ro­va­ných clou­do­vých apli­ká­cii a strá­nok je už teraz vyšší ako 220, a (mimo tých spo­me­nu­tých vyš­šie) obsa­huje zvučné mená ako Base­camp, GoDaddy či Office 365.

Dušan Vítek s Tomá­šom Sou­ku­pom mie­ria na veľké spo­loč­nosti. Ich sys­tém admi­nis­trá­cie pomáha fir­mám s veľ­kým množ­stvom tímov efek­tívne pra­co­vať s hes­lami a účtami, nakoľko všetky zbalí “do jed­ného balíka”, a zjed­no­du­šuje tak naprí­klad zmenu hesiel, či zmenu a ruše­nie účtov pri odchode čle­nov tímu.

Ale neza­sta­vujú sa len pri zjed­no­co­vaní hesiel. Chys­tajú sa zlep­šiť komu­ni­ká­ciu medzi jed­not­li­vými služ­bami, a vytvo­riť sku­točne štan­dar­di­zo­vaný cloud. K tomuto im má pomôcť hlavne silná heuris­tika zabu­do­vaná v Por­tadi, ktorá rozo­zná jed­not­livé ele­menty apli­ká­cii. Ich ambí­cie nesia­hajú nikde niž­šie, ako stať sa “app­so­tore pre clou­dové služby”.

Aktu­álne sa začí­najú pred­sta­vo­vať verej­nosti, aj keď vývoj pre­bieha už cca. rok. Dote­raz bol Por­tadi v uzav­re­nej ver­zii s obme­dze­ným počtom kli­en­tov, ale tí si pro­jekt pochva­ľujú. Práve sa hľadá inves­tor na see­dovú inves­tí­ciu (500 tis. — 2 mil.), a Dušan uva­žuje nad vstu­pom do nie­kto­rého akce­le­rá­tora v Kali­for­nii.

Aj keď nie sú svojho druhu prví (podobné služby posky­tuje naprí­klad Okta, či One­Lo­gin), vstu­pujú na úze­mie, kde je veľa čo robiť. Clou­dový pries­tor je stále nesú­rodý a “neci­vi­li­zo­vaný” — a je práve na apli­ká­ciách ako Por­tadi, aby ho pri­viedli k čo naj­lep­šej pou­ží­va­teľ­nosti pre nás, kon­co­vých uží­va­te­ľov … a ces­tou na tom zaro­bili.

zdroj: portadi.com

Pridať komentár (0)