Ope­ra úto­čí na Chro­me: Pre­dĺži­me výdrž baté­rie tvoj­ho note­bo­oku

Michal Ondro / 16. mája 2016 / Tech a inovácie

Inter­ne­to­vý pre­hlia­dač Ope­ra tak tro­chu zaú­to­čil na kon­ku­ren­ta Goog­le Chro­me, keď vyhlá­sil, že, na roz­diel od neho, pre­dĺži výdrž baté­rie až o 50 %. Toto tvr­de­nie sa týka kon­krét­ne ver­zie pre deve­lo­pe­rov, kto­rá výj­de so špe­ciál­nym reži­mom pre úspo­ru ener­gie note­bo­oku. 50% je dosť, však? Teraz sa pozrie­me na to, ako sa to Ope­re poda­ri­lo.

Po vypo­je­ní note­bo­oku zo sie­te sa obja­ví v pra­vom hor­nom rohu pre­hlia­da­ča malá ikon­ka, na kto­rú budeš musieť klik­núť, aby si akti­vo­val špe­ciál­ny úspor­ný režim. Ope­ra tvr­dí, že úspo­ra sa dosiah­ne zní­že­ním spot­re­by vir­tu­ál­nej pamä­te zaria­de­nia, zasta­ve­ním nepou­ží­va­ných plu­gi­nov a opti­ma­li­zá­ci­ou pre­hrá­va­nia videa.

Tvr­de­nia spo­loč­nos­ti sú odváž­ne, no my si bude­me musieť počkať na samot­né vyda­nie pre­hlia­da­ča, aby sme zis­ti­li, ako sa bude sprá­vať v reál­nych situ­áciách. Ope­ra bola tes­to­va­ná na note­bo­oku Leno­vo X250 s ope­rač­ným sys­té­mom Win­do­ws 10, 16GB RAM a pro­ce­so­rom Intel Core i7. Tes­to­va­cí soft­vér spus­til 11 popu­lár­nych webo­vých strá­nok, medzi kto­rý­mi bolo aj You­Tu­be, kaž­dú z nich si pre­šiel päť krát, nechal ich na minút­ku len tak a násled­ne zavrel okno. Toto robil až do úpl­né­ho vybi­tia baté­rie.

foto: iclarified.com

Tes­ty však nebo­li až také pod­rob­né, ako by si uží­va­te­lia žela­li. Ope­ra nevys­kú­ša­la aký výkon podá jej pre­hlia­dač na iných ope­rač­ných sys­té­moch. Test vraj pre­be­hol tri krát a násled­ný čas výdr­že baté­rie bol vypo­čí­ta­ný ako prie­mer tých­to časov. Neza­bud­li však pozna­me­nať, že režim úspo­ry baté­rie obsa­ho­val aj blo­ko­va­nie reklám na strán­kach, čo tak­tiež pris­pie­va k pre­dĺže­niu výdr­že baté­rie. Pre­hlia­da­če, s kto­rý­mi sa porov­ná­va­li, toto blo­ko­va­nie reklám akti­vo­va­né nema­li.

Daj­me však skep­ti­ciz­mus bokom. Je dob­ré vidieť, že Ope­ra sa sku­toč­ne sna­ží o nie­čo, čo by pou­ží­va­te­ľom note­bo­okov nesmier­ne pomoh­lo. Goog­le Chro­me bol dlho pod paľ­bou kri­ti­ky nie­len za to, že rých­lo vybí­ja baté­riu, ale aj za zahl­co­va­nie pamä­te RAM. V sep­tem­bri minu­lé­ho roka však uro­bi­li potreb­né zme­ny a zlep­ši­li výkon svoj­ho pre­hlia­da­ča. Čo sa Ope­ry týka, s isto­tou môže­me oča­ká­vať, že sa tie­to nové vlast­nos­ti ver­zie pre deve­lo­pe­rov pre­ne­sú aj na základ­ný inter­ne­to­vý pre­hlia­dač, kto­rý pou­ží­va väč­ši­na ľudí.

Zdroj: theverge.com, zdroj titul­nej foto­gra­fie: theverge.com

Pridať komentár (0)