Opera útočí na Chrome: Pre­dĺžime výdrž baté­rie tvojho note­bo­oku

Michal Ondro / 16. mája 2016 / Tech a inovácie

Inter­ne­tový pre­hlia­dač Opera tak tro­chu zaú­to­čil na kon­ku­renta Google Chrome, keď vyhlá­sil, že, na roz­diel od neho, pre­dĺži výdrž baté­rie až o 50 %. Toto tvr­de­nie sa týka kon­krétne ver­zie pre deve­lo­pe­rov, ktorá výjde so špe­ciál­nym reži­mom pre úsporu ener­gie note­bo­oku. 50% je dosť, však? Teraz sa pozrieme na to, ako sa to Opere poda­rilo.

Po vypo­jení note­bo­oku zo siete sa objaví v pra­vom hor­nom rohu pre­hlia­dača malá ikonka, na ktorú budeš musieť klik­núť, aby si akti­vo­val špe­ciálny úsporný režim. Opera tvrdí, že úspora sa dosiahne zní­že­ním spot­reby vir­tu­ál­nej pamäte zaria­de­nia, zasta­ve­ním nepou­ží­va­ných plu­gi­nov a opti­ma­li­zá­ciou pre­hrá­va­nia videa.

Tvr­de­nia spo­loč­nosti sú odvážne, no my si budeme musieť počkať na samotné vyda­nie pre­hlia­dača, aby sme zis­tili, ako sa bude sprá­vať v reál­nych situ­áciách. Opera bola tes­to­vaná na note­bo­oku Lenovo X250 s ope­rač­ným sys­té­mom Win­dows 10, 16GB RAM a pro­ce­so­rom Intel Core i7. Tes­to­vací soft­vér spus­til 11 popu­lár­nych webo­vých strá­nok, medzi kto­rými bolo aj You­Tube, každú z nich si pre­šiel päť krát, nechal ich na minútku len tak a následne zavrel okno. Toto robil až do úpl­ného vybi­tia baté­rie.

foto: iclarified.com

Testy však neboli až také pod­robné, ako by si uží­va­te­lia želali. Opera nevys­kú­šala aký výkon podá jej pre­hlia­dač na iných ope­rač­ných sys­té­moch. Test vraj pre­be­hol tri krát a následný čas výdrže baté­rie bol vypo­čí­taný ako prie­mer týchto časov. Neza­budli však pozna­me­nať, že režim úspory baté­rie obsa­ho­val aj blo­ko­va­nie reklám na strán­kach, čo tak­tiež pris­pieva k pre­dĺže­niu výdrže baté­rie. Pre­hlia­dače, s kto­rými sa porov­ná­vali, toto blo­ko­va­nie reklám akti­vo­vané nemali.

Dajme však skep­ti­ciz­mus bokom. Je dobré vidieť, že Opera sa sku­točne snaží o niečo, čo by pou­ží­va­te­ľom note­bo­okov nesmierne pomohlo. Google Chrome bol dlho pod paľ­bou kri­tiky nie­len za to, že rýchlo vybíja baté­riu, ale aj za zahl­co­va­nie pamäte RAM. V sep­tem­bri minu­lého roka však uro­bili potrebné zmeny a zlep­šili výkon svojho pre­hlia­dača. Čo sa Opery týka, s isto­tou môžeme oča­ká­vať, že sa tieto nové vlast­nosti ver­zie pre deve­lo­pe­rov pre­nesú aj na základný inter­ne­tový pre­hlia­dač, ktorý pou­žíva väč­šina ľudí.

Zdroj: theverge.com, zdroj titul­nej foto­gra­fie: theverge.com

Pridať komentár (0)