Opti­ma­li­zuj si svoj osobný roz­po­čet

Martin Halada / 22. septembra 2016 / Tools a produktivita

Peniaze nie sú to naj­dô­le­ži­tej­šie v živote. Ale chcem ich! Momen­tálne si (bohu­žiaľ?) život bez nich neviem pred­sta­viť. Ťažko spo­chyb­niť to, že s nimi dnes dosiah­neme slo­bod­nejší život, viac zážit­kov a životné pod­mienky, po kto­rých túžime. 

Ako by sa ti páčilo, keby ti nie­kto dával mesačne 50, 100 či 200 Eur navyše? Len tak! Neznie to zle, čo povieš? Čo ak sa ti peniaze naozaj môžu začať kopiť v peňa­ženke? Samé od seba! Ako na to?

1. Sle­duj svoj mesačný roz­po­čet

cashflow-1

foto: svetuspesnych.cz

Potre­bu­ješ mať pre­hľad o tom, aká je tvoja finančná situ­ácia. Začni tým, že budeš sle­do­vať svoje výpisy z ban­ko­vého účtu. Každý mesiac si v určitý deň pozri stav účtu a porov­naj ho so sta­vom účtu v rov­naký deň pred­chá­dza­jú­ceho mesiaca (napr. každý mesiac v deň výplaty). Roz­diel medzi týmito dvoma sumami bude záro­veň roz­diel medzi tvo­jim príj­mom a výdav­kami za posledný mesiac, teda tvoj čistý zisk (strata).

Prí­klad: Zará­baš 700 Eur mesačne v čis­tom. V auguste si mal na účte 300 Eur. V sep­tem­bri máš na účte 500 Eur. Tvoj čistý zisk za posledný mesiac je 200 Eur (stav účtu v sep­tem­bri mínus stav účtu v auguste). Záro­veň vieš, že tvoje mesačné výdavky boli na úrovni 500 Eur (700 Eur prí­jem mínus 200 Eur čistý zisk).

Ak si takto pre­zrieš stav účtu za nie­koľko posled­ných mesia­cov, je dosť možné, že budeš prek­va­pený, ako podobná je výška tvo­jich výdav­kov za jed­not­livé mesiace (ak si nemal výni­močné výdavky). Je to tak z dôvodu pod­ve­do­mého nasta­ve­nia našej mysle na určitú úro­veň míňa­nia, na určitý životný štan­dard, príp. v lep­šom prí­pade zod­po­ved­nosť ušet­riť istú sumu.

Ak chceš mať ešte lepší pre­hľad o svo­jom finanč­nom toku, zapi­suj si každý jeden výda­vok, každú jednu platbu, ktorú usku­toč­níš. Zrejme budeš veľmi prek­va­pený, koľko peňazí si minul na zby­toč­nosti. So sle­do­va­ním kon­krét­nych polo­žiek výdav­kov ti dokážu pomôcť aj rôzne apli­ká­cie pre tvoj mobil.

2. Mini­ma­li­zuj zby­točné výdavky

bbc

foto: igeeksblog.com

Zamysli na nad tým, ktoré tvoje výdavky nie sú potrebné. Závisí to od tvo­jej život­nej situ­ácie. Nemô­žeš cho­diť do práce na bicykli? Neo­platí sa ti kupo­vať väč­šie bale­nia svo­jich obľú­be­ných potra­vín? Alebo naopak men­šie, aby si ich nemu­sel vyha­dzo­vať? Nestojí za to zvá­žiť vlastné býva­nie, aby si nemu­sel pla­tiť nájom? Nie je tá reštau­rá­cia do kto­rej cho­díš zby­točne pre­dra­žená? Šet­re­nie nemusí byť vyslo­vene o aske­tic­kom živote a neus­tá­lom odo­pie­raní si radosti. Stačí sa zamys­lieť, či hod­nota, ktorú dostá­vaš naozaj zod­po­vedá cene. Samoz­rejme, nie­kedy nezaš­kodí zamys­lieť sa aj nad tým, či nie si prí­liš roz­maz­naný a či naozaj všetky tie pôžitky potre­bu­ješ.

3. Inves­tuj

investor-pitch-deck-hesolconsulting

foto: hesol.co.in

Ak nie si v prob­le­ma­tic­kej finanč­nej situ­ácii, mal by si zo svojho platu pokryť všetky nevy­hnutné výdavky, pokryť všetky potreby a stále by ti mala zostať istá suma. Osobný čistý zisk, ako sme ho nazvali v prvom bode. Čo spra­víš s týmto zis­kom? To roz­ho­duje o tom, či si inves­tor alebo spot­re­bi­teľ. Môžeš celý zisk minúť na novú elek­tro­niku, auto a alko­hol alebo môžeš časť zisku inves­to­vať. Exis­tujú rôzne formy inves­tí­cii, či už sú to akcie, dlho­pisy, podie­lové fondy, komo­dity, nehnu­teľ­nosti alebo iné formy zhod­no­co­va­nia majetku. Väč­šina z nich je dostupná aj „oby­čaj­ným” ľuďom, ktorí sa nepod­pi­sujú menom Gates ani Roc­ke­fel­ler.

Často však zabú­dame na spô­sob inves­tí­cie, ktorý býva veľa­krát naj­hod­not­nejší. Je to inves­tí­cia do seba samého. Inves­tí­cia do kur­zov, tré­nin­gov, pred­ná­šok či kníh. Bohatí ľudia nevá­hajú minúť tisíce práve do tejto formy vzde­lá­va­nia. Uve­do­mujú si, že im v živote otvára naj­viac dverí.

Zdroj titul­nej foto­gra­fie: image.ie

Pridať komentár (0)