Opti­ma­li­zuj si svoj osob­ný roz­po­čet

Martin Halada / 22. septembra 2016 / Lifehacking

Penia­ze nie sú to naj­dô­le­ži­tej­šie v živo­te. Ale chcem ich! Momen­tál­ne si (bohu­žiaľ?) život bez nich neviem pred­sta­viť. Ťaž­ko spo­chyb­niť to, že s nimi dnes dosiah­ne­me slo­bod­nej­ší život, viac zážit­kov a život­né pod­mien­ky, po kto­rých túži­me.

Ako by sa ti páči­lo, keby ti nie­kto dával mesač­ne 50, 100 či 200 Eur navy­še? Len tak! Neznie to zle, čo povieš? Čo ak sa ti penia­ze naozaj môžu začať kopiť v peňa­žen­ke? Samé od seba! Ako na to?

1. Sle­duj svoj mesač­ný roz­po­čet

cashflow-1

foto: svetuspesnych.cz

Potre­bu­ješ mať pre­hľad o tom, aká je tvo­ja finanč­ná situ­ácia. Začni tým, že budeš sle­do­vať svo­je výpi­sy z ban­ko­vé­ho účtu. Kaž­dý mesiac si v urči­tý deň pozri stav účtu a porov­naj ho so sta­vom účtu v rov­na­ký deň pred­chá­dza­jú­ce­ho mesia­ca (napr. kaž­dý mesiac v deň výpla­ty). Roz­diel medzi tými­to dvo­ma suma­mi bude záro­veň roz­diel medzi tvo­jim príj­mom a výdav­ka­mi za posled­ný mesiac, teda tvoj čis­tý zisk (stra­ta).

Prí­klad: Zará­baš 700 Eur mesač­ne v čis­tom. V augus­te si mal na účte 300 Eur. V sep­tem­bri máš na účte 500 Eur. Tvoj čis­tý zisk za posled­ný mesiac je 200 Eur (stav účtu v sep­tem­bri mínus stav účtu v augus­te). Záro­veň vieš, že tvo­je mesač­né výdav­ky boli na úrov­ni 500 Eur (700 Eur prí­jem mínus 200 Eur čis­tý zisk).

Ak si tak­to pre­zrieš stav účtu za nie­koľ­ko posled­ných mesia­cov, je dosť mož­né, že budeš prek­va­pe­ný, ako podob­ná je výš­ka tvo­jich výdav­kov za jed­not­li­vé mesia­ce (ak si nemal výni­moč­né výdav­ky). Je to tak z dôvo­du pod­ve­do­mé­ho nasta­ve­nia našej mys­le na urči­tú úro­veň míňa­nia, na urči­tý život­ný štan­dard, príp. v lep­šom prí­pa­de zod­po­ved­nosť ušet­riť istú sumu.

Ak chceš mať ešte lep­ší pre­hľad o svo­jom finanč­nom toku, zapi­suj si kaž­dý jeden výda­vok, kaž­dú jed­nu plat­bu, kto­rú usku­toč­níš. Zrej­me budeš veľ­mi prek­va­pe­ný, koľ­ko peňa­zí si minul na zby­toč­nos­ti. So sle­do­va­ním kon­krét­nych polo­žiek výdav­kov ti doká­žu pomôcť aj rôz­ne apli­ká­cie pre tvoj mobil.

2. Mini­ma­li­zuj zby­toč­né výdav­ky

bbc

foto: igeeksblog.com

Zamys­li na nad tým, kto­ré tvo­je výdav­ky nie sú potreb­né. Závi­sí to od tvo­jej život­nej situ­ácie. Nemô­žeš cho­diť do prá­ce na bicyk­li? Neo­pla­tí sa ti kupo­vať väč­šie bale­nia svo­jich obľú­be­ných potra­vín? Ale­bo naopak men­šie, aby si ich nemu­sel vyha­dzo­vať? Nesto­jí za to zvá­žiť vlast­né býva­nie, aby si nemu­sel pla­tiť nájom? Nie je tá reštau­rá­cia do kto­rej cho­díš zby­toč­ne pre­dra­že­ná? Šet­re­nie nemu­sí byť vyslo­ve­ne o aske­tic­kom živo­te a neus­tá­lom odo­pie­ra­ní si rados­ti. Sta­čí sa zamys­lieť, či hod­no­ta, kto­rú dostá­vaš naozaj zod­po­ve­dá cene. Samoz­rej­me, nie­ke­dy nezaš­ko­dí zamys­lieť sa aj nad tým, či nie si prí­liš roz­maz­na­ný a či naozaj všet­ky tie pôžit­ky potre­bu­ješ.

3. Inves­tuj

investor-pitch-deck-hesolconsulting

foto: hesol.co.in

Ak nie si v prob­le­ma­tic­kej finanč­nej situ­ácii, mal by si zo svoj­ho pla­tu pokryť všet­ky nevy­hnut­né výdav­ky, pokryť všet­ky potre­by a stá­le by ti mala zostať istá suma. Osob­ný čis­tý zisk, ako sme ho nazva­li v prvom bode. Čo spra­víš s tým­to zis­kom? To roz­ho­du­je o tom, či si inves­tor ale­bo spot­re­bi­teľ. Môžeš celý zisk minúť na novú elek­tro­ni­ku, auto a alko­hol ale­bo môžeš časť zis­ku inves­to­vať. Exis­tu­jú rôz­ne for­my inves­tí­cii, či už sú to akcie, dlho­pi­sy, podie­lo­vé fon­dy, komo­di­ty, nehnu­teľ­nos­ti ale­bo iné for­my zhod­no­co­va­nia majet­ku. Väč­ši­na z nich je dostup­ná aj „oby­čaj­ným” ľuďom, kto­rí sa nepod­pi­su­jú menom Gates ani Roc­ke­fel­ler.

Čas­to však zabú­da­me na spô­sob inves­tí­cie, kto­rý býva veľa­krát naj­hod­not­nej­ší. Je to inves­tí­cia do seba samé­ho. Inves­tí­cia do kur­zov, tré­nin­gov, pred­ná­šok či kníh. Boha­tí ľudia nevá­ha­jú minúť tisí­ce prá­ve do tej­to for­my vzde­lá­va­nia. Uve­do­mu­jú si, že im v živo­te otvá­ra naj­viac dve­rí.

Zdroj titul­nej foto­gra­fie: image.ie

Pridať komentár (0)