OS fond — 100 mil­lión dolá­rov na zmenu sveta

Rišo Néveri / 29. októbra 2014 / Tools a produktivita

V roku 2013 sa do tech­no­lo­gic­kých star­tu­pov inves­to­valo 24 miliárd dolá­rov kapi­tálu z VC zdro­jov. Z toho 7.1 miliárd — 30% sme­ro­valo do inter­ne­to­vých firiem, 3,75 — 16% do mobil­ných star­tu­pov a 3 miliardy — 13% do firiem v oblasti médíí alebo zábavy. Do odvetví, ktoré vo vyso­kej miere menia náš svet ako umelá inte­li­gen­cia a robo­tika sa z cel­ko­vých zdro­jov dostalo len 2% resp. 1%. OS fond tu je pre tých, ktorý si sta­no­vili za cieľ dosiah­nuť kvan­tové skoky v oblas­tiach, ktoré sú pre našu budúc­nosť kľú­čové.

V OS fonde chceme pod­po­ro­vať tých, ktorí vidia čo iní nie. Tých čo vytvá­rajú vlastnú cestu budúc­nos­ťou, budúc­nosť tva­rujú, majú odhod­la­nie a kuráž svoje sny dosiah­nuť.” Bryan John­son, zakla­da­teľ fondu OS, zakla­da­teľ firmy Brain­tree

Zakla­da­teľ Bryan John­son venuje do fondu 100 milión dolá­rov z vlast­ných zdro­jov na pod­poru pro­jek­tov, ktoré majú poten­ciál zme­niť svet a dosiah­nuť “kvan­tové skoky” v tech­nike a vývoji. Podľa jeho slov žijeme v najvz­ru­šu­jú­cej­ších momen­toch his­tó­rie, kedy doká­žeme veci na o kto­rých sme pred 25, 15 ale ani 10 rokmi ani len nesní­vali. V minu­losti vedci a vyná­lezci potre­bo­vali nie­koľko rokov na usku­toč­ne­nie myš­lienky. S dneš­nými pros­tried­kami sa často prí­beh od nápadu k pro­duktu odo­hrá za pár mesia­cov, čo je obdi­vu­hodné.

Aby sme dosiahli zmenu, musíme roz­mýš­lať na úrovni ope­rač­ného sys­tému. Vedci štu­du­júci stavbu ľud­ského tela či samotný ves­mír sa často vyjad­rujú, že fun­gu­jeme podobne ako soft­vér, ktorý máme v moci čítať, písať a tvo­riť. Na svete sú mnohé pro­jekty dosa­hu­júce obrov­ské pokroky v oblasti medi­cíny, robo­tiky či výroby. Čas­tým prob­lé­mom — ako to už vo svete chodí je nedos­ta­tok finan­cií. OS fond Bryan zalo­žil, aby týmto pro­jek­tom pomo­hol začať a stať sa úspeš­nými fir­mami, –ktoré sa pre­sa­dia na trhu.


Zdroj: medium.com

Pridať komentár (0)