OS fond — 100 mil­li­ón dolá­rov na zme­nu sve­ta

Rišo Néveri / 29. októbra 2014 / Lifehacking

V roku 2013 sa do tech­no­lo­gic­kých star­tu­pov inves­to­va­lo 24 miliárd dolá­rov kapi­tá­lu z VC zdro­jov. Z toho 7.1 miliárd — 30% sme­ro­va­lo do inter­ne­to­vých firiem, 3,75 — 16% do mobil­ných star­tu­pov a 3 miliar­dy — 13% do firiem v oblas­ti médíí ale­bo zába­vy. Do odvet­ví, kto­ré vo vyso­kej mie­re menia náš svet ako ume­lá inte­li­gen­cia a robo­ti­ka sa z cel­ko­vých zdro­jov dosta­lo len 2% resp. 1%. OS fond tu je pre tých, kto­rý si sta­no­vi­li za cieľ dosiah­nuť kvan­to­vé sko­ky v oblas­tiach, kto­ré sú pre našu budúc­nosť kľú­čo­vé.

V OS fon­de chce­me pod­po­ro­vať tých, kto­rí vidia čo iní nie. Tých čo vytvá­ra­jú vlast­nú ces­tu budúc­nos­ťou, budúc­nosť tva­ru­jú, majú odhod­la­nie a kuráž svo­je sny dosiah­nuť.” Bry­an John­son, zakla­da­teľ fon­du OS, zakla­da­teľ fir­my Brain­tree

Zakla­da­teľ Bry­an John­son venu­je do fon­du 100 mili­ón dolá­rov z vlast­ných zdro­jov na pod­po­ru pro­jek­tov, kto­ré majú poten­ciál zme­niť svet a dosiah­nuť “kvan­to­vé sko­ky” v tech­ni­ke a vývo­ji. Pod­ľa jeho slov žije­me v najvz­ru­šu­jú­cej­ších momen­toch his­tó­rie, kedy doká­že­me veci na o kto­rých sme pred 25, 15 ale ani 10 rok­mi ani len nesní­va­li. V minu­los­ti ved­ci a vyná­lez­ci potre­bo­va­li nie­koľ­ko rokov na usku­toč­ne­nie myš­lien­ky. S dneš­ný­mi pros­tried­ka­mi sa čas­to prí­beh od nápa­du k pro­duk­tu odo­hrá za pár mesia­cov, čo je obdi­vu­hod­né.

Aby sme dosiah­li zme­nu, musí­me roz­mýš­lať na úrov­ni ope­rač­né­ho sys­té­mu. Ved­ci štu­du­jú­ci stav­bu ľud­ské­ho tela či samot­ný ves­mír sa čas­to vyjad­ru­jú, že fun­gu­je­me podob­ne ako soft­vér, kto­rý máme v moci čítať, písať a tvo­riť. Na sve­te sú mno­hé pro­jek­ty dosa­hu­jú­ce obrov­ské pokro­ky v oblas­ti medi­cí­ny, robo­ti­ky či výro­by. Čas­tým prob­lé­mom — ako to už vo sve­te cho­dí je nedos­ta­tok finan­cií. OS fond Bry­an zalo­žil, aby tým­to pro­jek­tom pomo­hol začať a stať sa úspeš­ný­mi fir­ma­mi, -kto­ré sa pre­sa­dia na trhu.


Zdroj: medium.com

Pridať komentár (0)