Oslovte náv­štev­ní­kov vášho webu na Face­bo­oku

Marek Šulik / 21. októbra 2014 / Business

Chceli by ste rekla­mou na Face­bo­oku oslo­viť ľudí, ktorí nav­ští­vili váš web? Vďaka Cus­tom Audien­ces (po slo­ven­sky okruhy uží­va­te­ľov) si viete vytvo­riť ich zoznam a zacie­liť na nich Face­book reklamu.

O okru­hoch uží­va­te­ľov som na našom blogu písal prvý­krát už pred dvomi rokmi. Vtedy sa tieto okruhy dali vytvá­rať len cez pre­hlia­dač Chrome s roz­ší­re­ním Power Edi­tor. Dnes si ich môže vytvo­riť každý a pri­budli aj nové zdroje, z kto­rých okruhy vzni­kajú.

Jed­ným zo zdro­jov môžu byť aj náv­štev­níci vášho webu. Ide teda o istú formu remar­ke­tingu, ktorú možno poznáte z Google AdWords. Tu je ofi­cálna defi­ní­cia od Google:

Remar­ke­ting umož­ňuje zobra­zo­vať reklamy ľuďom, ktorí v minu­losti nav­ští­vili vaše webové stránky alebo pou­žili vašu mobilnú apli­ká­ciu. Keď ľudia odídu z vášho webu bez toho, aby si naprí­klad niečo kúpili, remar­ke­ting vám umož­ňuje znova ich oslo­viť zobra­zo­va­ním rele­vant­ných reklám, zatiaľ čo pre­hlia­dajú web, pou­ží­vajú mobilné apli­ká­cie alebo vyhľa­dá­vajú na strán­kach Google.

V našom prí­pade teda platí všetko spo­me­nuté, okrem toho, že namiesto pre­ze­ra­nia webu, pou­ží­va­nia strá­nok alebo goog­le­nia sú vaši náv­štev­níci na Face­bo­oku.

Ako náj­dem náv­štev­ní­kov?

V prvom rade si musíte vytvo­riť okruh uží­va­te­ľov vášho webu. Pri­hláste sa do Face­bo­oku a otvorte si pod­stránku “Audien­ces”. Vpravo hore klik­nite na “Cre­ate Audience” a potom na “Cus­tom Audience”.

1

Z ponuky vybe­riete “Cus­tom Audience from your Web­site”

2

Teraz máte na výber päť mož­ností. Okruh môžete vytvo­riť z týchto náv­štev­ní­kov:

  1. Všetci náv­štev­níci vášho webu (napr. visibility.sk),
  2. Náv­štev­níci, ktorí nav­ští­vili špe­ci­fickú pod­stránku (napr. visibility.sk/blog),
  3. Náv­štev­níci, ktorí nav­ští­vili špe­ci­fickú pod­stránku, ale vylú­čite tých, ktorí nav­ští­vili inú pod­stránku (napr. nav­ští­vili visibility.sk/blog, ale chcete vylú­čiť tých, ktorí navš­ti­vili visibility.sk/sluzby),
  4. Náv­štev­níci, ktorí nav­ští­vili váš web, ale neboli na ňom posled­ných 180 dni,
  5. Vlastná pod­mienka (kom­bi­ná­cia pred­chá­dza­jú­cich mož­ností, napr. nav­ští­vili nav­ští­vili visibility.sk/blog, ale už na ňom 45 dní neboli)
3-moznosti

Vypl­ňte potrebné údaje a klik­nite na “Cre­ate Audience”.

Teraz musíte na vašu stránku vlo­žiť zdro­jový kód, aby sa mohli zbie­rať dáta o náv­štev­ní­koch.

Klik­nite na “Pixel Details” a sko­pí­rujte si zdro­jový kód.

4-pixel

Ten je potrebné vlo­žiť medzia­tagy na všet­kých vašich pod­strán­kach, alebo na tých, ktoré ste si špe­ci­fi­ko­vali pri vytvá­raní okruhu.

Ak ste uro­bili všetko správne, tak sa vám pri vašom okruhu bude zobra­zo­vať “Ready” a postupne sa bude zvy­šo­vať počet ľudí v ňom.

5-ready
Netreba zabú­dať na to, že ľudia v okruhu nepri­budnú hneď, musia sa naj­skôr naz­bie­rať. Čím viac náv­štev­ní­kov máte, tým viac ľudí sa v okruhu objaví.

Ako ich oslo­vím rekla­mou?

Teraz, keď sme našli náv­štev­ní­kov nášho webu, ich môžeme oslo­viť rekla­mou zacie­le­nou presne na nich. Klik­neme na “Cre­ate Ad”.

Vybe­riete si typ reklamy a v časti “Pub­li­kum” budeme mať pred­na­stavný váš okruh uží­va­te­ľov.

6-ad

Aké to má výhody?

Cie­le­nie

Naj­väč­šou výho­dou je už samotný fakt, že môžete vašu reklamu pres­nej­šie zacie­liť na men­šiu cie­ľovú sku­pinu.

  • Môžete naprí­klad oslo­viť ľudí, ktorí nav­ští­vili pod­stránku so zľav­ne­nými pro­duk­tami a chcete im ju pri­po­me­núť aj na Face­bo­oku,
  • Alebo môžete čita­te­ľom vášho blogu pri­po­me­núť nový člá­nok na blogu,
  • Opus­tili vaši náv­štev­níci nákupný pro­ces v urči­tom kroku na kon­krét­nej pod­stránke? Skúste sa im pri­po­me­núť na Face­bo­oku,
  • Oslovte ľudí, ktorí už dva mesiace neboli na vašom webe a ukážte im novú ponuku pro­duk­tov, ktorú pred­tým nikdy nevi­deli a mohla by ich zau­jať.

Mož­ností je sku­točne veľa, stačí len zamys­lieť a vytvo­riť rôzne varianty ohru­hov.

Cena za pre­klik

Veľ­kou výhou­dou je aj to, že cena za pre­klik pri takýchto kam­pa­niach môže byť niž­šia ako pri kla­sic­kých kam­pa­niach. Platí tu pra­vidlo, že čím menší okruh zacie­lite, tým menej zapla­títe za samotnú reklamu.

Záver

Okruhy uží­va­te­ľov na Face­bo­oku sú zau­jí­ma­vou a bez­plat­nou alter­na­tí­vou k rôz­nym iným remar­ke­tin­go­vým služ­bám. Pri správ­nom nasta­vení doká­žete vaše reklamy zacie­liť ešte pres­nej­šie a lac­nej­šie ako dote­raz.

Zdroj: visibility.sk

Pridať komentár (0)