Osobný asis­tent Face­book M: Doko­nalá AI alebo pod­vod?

Martin Bohunický / 12. novembra 2015 / Tech a inovácie

Face­book práve spus­til beta ver­ziu vyma­ka­ného osob­ného asis­tenta zva­ného M.

M ponúka mož­nosti ďaleko za akou­koľ­vek inou AI, akú poznáš. Siri? Vtip. Cor­tana? Pche. 

Kým títo asis­tenti majú často prob­lém s poča­sím pre viac ako jednu loka­litu, M je taký vyma­kaný, že keď mu zadáš, aby ti vypo­čí­tal poča­sie počas tvo­jej cesty, pri­čom musí klásť dôraz na to, keby v kto­rom bode cesty budeš, on to spraví. Ešte ti aj vypo­číta, kde ťa vyjde naj­lac­nejší ben­zín a povie ti, kde by si sa mal zasta­viť na obed.

Je to prí­liš dobré, aby to bola pravda? Je. Preto sa obja­vujú špe­ku­lá­cie, že M vôbec nie je robot, sú to ľudia.

Ako to doká­zať? Naj­väčší prob­lém toho celého je, že naroz­diel od iných AI sa ťa M nesnaží pre­sved­čiť, že je člo­ve­kom. Uve­do­muje si, že je AI. Keby si to uve­do­mo­val taký robot s dvoma zbra­ňami v rukách, mali by sme sakra veľký prob­lém. Poznáš Turin­gov test? AI sa snaží pre­sved­čiť ťa, že je člo­ve­kom. Dopo­siaľ sa to poda­rilo v jedi­nom prí­pade. Lenže M tento test spra­viť vôbec nechce. Takže potre­bu­jeme Anti-Turin­gov test, ak to tak môžem nazvať.

Keď sa naprí­klad opý­taš, či je M sku­točná osoba alebo AI, odpo­vie, že AI, no tré­no­vaný ľuďmi.

Zau­jí­ma­vým dôka­zom je zis­te­nie Arika Sos­mana, soft­vé­ro­vého inži­niera. Po sérií otá­zok sa roz­ho­dol zadať M poriadne náročnú úlohu. Naj­skôr si vyžia­dal cestu z Cal Ave, Palo Alto do Velco, Cuper­tino. Jeho požia­dav­kou bolo, aby tam bol presne o 19:00 s tým, že má prázdnu nádrž a potre­buje natan­ko­vať. Takže si prosí upo­zor­ne­nie, kedy má opus­tiť prácu s tým, aby sti­hol natan­ko­vať a aby ho nezdr­žala pre­mávka. Aby to uro­bil kom­pli­ko­va­nej­šie, po prvej odpo­vedi M sa opra­vil. “Mys­lel som AMC Cuper­tino Squ­are 16 vo Vallco mall. Nie Velco.”

A AI odpo­ve­dalo.

Zau­jí­ma­vou vecou na odpo­vedi je, že Google Maps nebolo napí­sané veľ­kými pís­me­nami. Vyzerá to, ako keby to písal člo­vek, ktorý sa ponáhľa. Alebo táto odpo­veď. Mnoho nie­len mimo anglicky hovo­ria­cich, ale aj rode­ných native spe­a­ke­rov občas pochybí a miesto “It’s” napíše “its”. Ale aby to uro­bila AI? A to ešte nespo­mí­nam, že každá odpo­veď trvá M poriadne dlho. Aký roz­diel oproti spo­me­nu­tej kon­ku­ren­cii.

Potom sa Arik roz­ho­dol vyskú­šať ďal­šiu veľkú vec. Napí­sal M, že jeho auto je poka­zené. Či môže AI zavo­lať do jeho ser­visu a napí­sal do správy svoje číslo. Po chvíli začal zvo­niť tele­fón. V ňom to tro­chu zašu­melo a keď sa Arik ozval, druhá strana hovor zlo­žila.

O týž­deň to skú­sil znova. Posky­tol M číslo do svo­jej firmy a o chvíľu zazvo­nil mobil. Z hovoru sme sa nič moc nedoz­ve­deli, no posúď sám. Tento hlas určite patrí žene. Tak ako Face­book? Vytvo­ril si doko­nalú AI alebo si z nás robíš srandu? Ja mys­lím, že dôka­zov je dosť.

zdroj: medium.com 

Pridať komentár (0)