Osob­ný asis­tent Face­bo­ok M: Doko­na­lá AI ale­bo pod­vod?

Martin Bohunický / 12. novembra 2015 / Tech a inovácie

Face­bo­ok prá­ve spus­til beta ver­ziu vyma­ka­né­ho osob­né­ho asis­ten­ta zva­né­ho M.

M ponú­ka mož­nos­ti ďale­ko za akou­koľ­vek inou AI, akú poznáš. Siri? Vtip. Cor­ta­na? Pche. 

Kým títo asis­ten­ti majú čas­to prob­lém s poča­sím pre viac ako jed­nu loka­li­tu, M je taký vyma­ka­ný, že keď mu zadáš, aby ti vypo­čí­tal poča­sie počas tvo­jej ces­ty, pri­čom musí klásť dôraz na to, keby v kto­rom bode ces­ty budeš, on to spra­ví. Ešte ti aj vypo­čí­ta, kde ťa vyj­de naj­lac­nej­ší ben­zín a povie ti, kde by si sa mal zasta­viť na obed.

Je to prí­liš dob­ré, aby to bola prav­da? Je. Pre­to sa obja­vu­jú špe­ku­lá­cie, že M vôbec nie je robot, sú to ľudia.

Ako to doká­zať? Naj­väč­ší prob­lém toho celé­ho je, že naroz­diel od iných AI sa ťa M nesna­ží pre­sved­čiť, že je člo­ve­kom. Uve­do­mu­je si, že je AI. Keby si to uve­do­mo­val taký robot s dvo­ma zbra­ňa­mi v rukách, mali by sme sak­ra veľ­ký prob­lém. Poznáš Turin­gov test? AI sa sna­ží pre­sved­čiť ťa, že je člo­ve­kom. Dopo­siaľ sa to poda­ri­lo v jedi­nom prí­pa­de. Len­že M ten­to test spra­viť vôbec nech­ce. Tak­že potre­bu­je­me Anti-Turin­gov test, ak to tak môžem nazvať.

Keď sa naprí­klad opý­taš, či je M sku­toč­ná oso­ba ale­bo AI, odpo­vie, že AI, no tré­no­va­ný ľuď­mi.

Zau­jí­ma­vým dôka­zom je zis­te­nie Ari­ka Sos­ma­na, soft­vé­ro­vé­ho inži­nie­ra. Po sérií otá­zok sa roz­ho­dol zadať M poriad­ne nároč­nú úlo­hu. Naj­skôr si vyžia­dal ces­tu z Cal Ave, Palo Alto do Vel­co, Cuper­ti­no. Jeho požia­dav­kou bolo, aby tam bol pres­ne o 19:00 s tým, že má prázd­nu nádrž a potre­bu­je natan­ko­vať. Tak­že si pro­sí upo­zor­ne­nie, kedy má opus­tiť prá­cu s tým, aby sti­hol natan­ko­vať a aby ho nezdr­ža­la pre­máv­ka. Aby to uro­bil kom­pli­ko­va­nej­šie, po prvej odpo­ve­di M sa opra­vil. “Mys­lel som AMC Cuper­ti­no Squ­are 16 vo Vall­co mall. Nie Vel­co.”

A AI odpo­ve­da­lo.

Zau­jí­ma­vou vecou na odpo­ve­di je, že Goog­le Maps nebo­lo napí­sa­né veľ­ký­mi pís­me­na­mi. Vyze­rá to, ako keby to písal člo­vek, kto­rý sa ponáh­ľa. Ale­bo táto odpo­veď. Mno­ho nie­len mimo anglic­ky hovo­ria­cich, ale aj rode­ných nati­ve spe­a­ke­rov občas pochy­bí a mies­to “It’s” napí­še “its”. Ale aby to uro­bi­la AI? A to ešte nespo­mí­nam, že kaž­dá odpo­veď trvá M poriad­ne dlho. Aký roz­diel opro­ti spo­me­nu­tej kon­ku­ren­cii.

Potom sa Arik roz­ho­dol vyskú­šať ďal­šiu veľ­kú vec. Napí­sal M, že jeho auto je poka­ze­né. Či môže AI zavo­lať do jeho ser­vi­su a napí­sal do sprá­vy svo­je čís­lo. Po chví­li začal zvo­niť tele­fón. V ňom to tro­chu zašu­me­lo a keď sa Arik ozval, dru­há stra­na hovor zlo­ži­la.

O týž­deň to skú­sil zno­va. Posky­tol M čís­lo do svo­jej fir­my a o chví­ľu zazvo­nil mobil. Z hovo­ru sme sa nič moc nedoz­ve­de­li, no posúď sám. Ten­to hlas urči­te pat­rí žene. Tak ako Face­bo­ok? Vytvo­ril si doko­na­lú AI ale­bo si z nás robíš sran­du? Ja mys­lím, že dôka­zov je dosť.

zdroj: medium.com 

Pridať komentár (0)