Osob­ný nin­ja, čo po vás zhas­ne svet­lo

Daniela Vojíková / 9. apríla 2014 / Tech a inovácie

Nin­ja Blocks pre­fr­ča­li na Kicks­tar­te­ri oko­lo pôvod­né­ho cie­ľa 115 000 aus­trál­skych dolá­rov a vyzbie­ra­li až neuve­ri­teľ­ných 702 937 dolá­rov. Prí­sľub, že nená­pad­ný ale výkon­ný počí­tač pre­tvo­rí váš prí­by­tok na high-tech domác­nosť ako z Pia­te­ho ele­men­tu, má oči­vid­ne silu.

Pojem “inte­li­gent­né domy” sa sklo­ňu­je aj v našich kon­či­nách už neja­kú dobu a Nin­ja Blocks nie sú zďa­le­ka prví, kto­rí s tým­to nápa­dom priš­li. V porov­na­ní s kon­ku­ren­ci­ou sa však môžu pochvá­liť dôklad­nej­ším pre­pra­co­va­ním nie­len dizaj­nu, ale aj soft­vé­ru, kto­rý pri­ná­ša v prin­cí­pe neob­me­dze­né mož­nos­ti.

Prvým kom­po­nen­tom Nin­ja Sphe­re je hard­vér. Cen­trál­na jed­not­ka — Sphe­ra­mid, kto­rá je do detai­lu dizaj­no­vo pre­mys­le­ná, spra­co­vá­va pod­ne­ty z rôz­nych zdro­jov zís­ka­né komu­ni­ká­ci­ou cez Blu­e­to­oth, Zig­Bee ale­bo Wi-Fi. Tak­to doká­že sys­tém sle­do­vať širo­ké spek­trum zaria­de­ní od smart­fó­nov cez web-kame­ry až po tele­ví­zor so zabu­do­va­ným Wi-Fi.

Dob­rá sprá­va je, že sys­tém sa dá nasta­viť tak, aby vyho­vo­val kon­krét­nym požia­dav­kám vlast­ní­ka. Je to mož­né vďa­ka open sour­ce soft­vé­ru. Doká­že vás upo­zor­niť, ak naprí­klad zabud­ne­te vypnúť svet­lo ale­bo zazna­me­ná pohyb vašich cen­nos­tí, ako je naprí­klad šper­kov­ni­ca či lap­top. Sta­čí, ak na ne umiest­ni­te trac­ker. Kom­pa­ti­bil­ný je aj s Tile, o kto­rom sme už písa­li. Trac­ker môže­te pri­po­jiť aj na váš­ho štvor­no­hé­ho domá­ce­ho milá­či­ka, kto­ré­ho potom diaľ­ko­vo sle­du­je­te.

Sys­tém vám pošle noti­fi­ká­ciu a vy ako uží­va­teľ môže­te nasta­viť rôz­ne reak­cie na rôz­ne uda­los­ti, či už spus­te­nie alar­mu ale­bo vypnu­tie svet­la či spot­re­bi­ča. Sphe­ra­mid je dokon­ca schop­ná rea­go­vať na prí­ka­zy pohy­bom rúk. 

Ako som už spo­mí­na­la, Nin­ja Sphe­re využí­va open sour­ce soft­vér. To zna­me­ná, že kaž­dý doká­že nahliad­nuť do kódu a nájsť v ňom prí­pad­né chy­by či die­ry. Toto na jed­nej stra­ne môže vyvo­lať oba­vy z bez­peč­nos­ti, na dru­hej stra­ne však ponú­ka tak­mer neob­me­dze­né mož­nos­ti do budúc­nos­ti.

zdroj: ninjablocks.com a kickstarter.com

Pridať komentár (0)