Osobný ninja, čo po vás zhasne svetlo

Daniela Vojíková / 9. apríla 2014 / Tech a inovácie

Ninja Blocks pre­fr­čali na Kicks­tar­teri okolo pôvod­ného cieľa 115 000 aus­trál­skych dolá­rov a vyzbie­rali až neuve­ri­teľ­ných 702 937 dolá­rov. Prí­sľub, že nená­padný ale výkonný počí­tač pre­tvorí váš prí­by­tok na high-tech domác­nosť ako z Pia­teho ele­mentu, má oči­vidne silu.

Pojem “inte­li­gentné domy” sa sklo­ňuje aj v našich kon­či­nách už nejakú dobu a Ninja Blocks nie sú zďa­leka prví, ktorí s týmto nápa­dom prišli. V porov­naní s kon­ku­ren­ciou sa však môžu pochvá­liť dôklad­nej­ším pre­pra­co­va­ním nie­len dizajnu, ale aj soft­véru, ktorý pri­náša v prin­cípe neob­me­dzené mož­nosti.

Prvým kom­po­nen­tom Ninja Sphere je hard­vér. Cen­trálna jed­notka — Sphe­ra­mid, ktorá je do detailu dizaj­novo pre­mys­lená, spra­co­váva pod­nety z rôz­nych zdro­jov zís­kané komu­ni­ká­ciou cez Blu­e­to­oth, Zig­Bee alebo Wi-Fi. Takto dokáže sys­tém sle­do­vať široké spek­trum zaria­dení od smart­fó­nov cez web-kamery až po tele­ví­zor so zabu­do­va­ným Wi-Fi.

Dobrá správa je, že sys­tém sa dá nasta­viť tak, aby vyho­vo­val kon­krét­nym požia­dav­kám vlast­níka. Je to možné vďaka open source soft­véru. Dokáže vás upo­zor­niť, ak naprí­klad zabud­nete vypnúť svetlo alebo zazna­mená pohyb vašich cen­ností, ako je naprí­klad šper­kov­nica či lap­top. Stačí, ak na ne umiest­nite trac­ker. Kom­pa­ti­bilný je aj s Tile, o kto­rom sme už písali. Trac­ker môžete pri­po­jiť aj na vášho štvor­no­hého domá­ceho milá­čika, kto­rého potom diaľ­kovo sle­du­jete.

Sys­tém vám pošle noti­fi­ká­ciu a vy ako uží­va­teľ môžete nasta­viť rôzne reak­cie na rôzne uda­losti, či už spus­te­nie alarmu alebo vypnu­tie svetla či spot­re­biča. Sphe­ra­mid je dokonca schopná rea­go­vať na prí­kazy pohy­bom rúk. 

Ako som už spo­mí­nala, Ninja Sphere využíva open source soft­vér. To zna­mená, že každý dokáže nahliad­nuť do kódu a nájsť v ňom prí­padné chyby či diery. Toto na jed­nej strane môže vyvo­lať obavy z bez­peč­nosti, na dru­hej strane však ponúka tak­mer neob­me­dzené mož­nosti do budúc­nosti.

zdroj: ninjablocks.com a kickstarter.com

Pridať komentár (0)