Otes­to­val som slo­ven­ský Cul­Char­ge a tak­to to dopad­lo

Martin Bohunický / 2. mája 2016 / Tech a inovácie

Do rúk sa mi dostal pro­dukt, kto­rý vzni­kol cez najús­peš­nej­šiu slo­ven­skú cro­wd­fun­din­go­vú kam­paň vôbec. Naj­men­šia power­ban­ka na sve­te od Cul­char­ge vyzbie­ra­la $118,106, od pris­pie­va­te­ľov z viac ako 60 kra­jín sve­ta. Je ale naozaj taká dob­rá?

Na úvod pre tých, kto­rý Cul­Char­ge 3-in-1 Power­Bank nepoz­na­jú. Toto malič­ké zaria­de­nie ponú­ka power­ban­ku, dáto­vý kábel a nabí­ja­cí kábel v jed­nom. Do 38 gra­mov vážia­ce­ho tela cha­la­ni napcha­li kapa­ci­tu 1000 mAh, čo sta­čí na nabi­tie tak do 30 – 40%.

culcharge-startitup-3

Roz­prá­vať o výdr­ži bate­riek smart­fó­nov, to už by som bol ako zasek­nu­tý gra­mo­fón. Mno­hí, vrá­ta­ne mňa, sme si už zvyk­li na tra­dič­ný režim — ráno beriem tele­fón, do veče­ra sa vybi­je, v noci ho zapo­jím na nabí­jač­ku, ráno odpo­jím a idem odzno­va. Nie kaž­dý deň je však rov­na­ký. Sú také, keď zabi­jem hodi­nu tele­fo­no­va­ním, rie­še­ním pra­cov­ných vecí cez mobil, prí­pad­ne v časoch samo­ty, celý deň odpi­su­jem na Tin­de­ri. A sú také, keď mi tele­fón leží vo vač­ku a o ňom celý deň ani neviem. Pre­to sa člo­vek nie vždy mohol spo­ľa­hnúť na to, že baté­ria vydr­ží do kon­ca dňa. A čo keď prá­ve večer potre­bu­jem nie­čo dôle­ži­té? Prá­ve tu som videl pries­tor, tu som videl dôvod, pre­čo potre­bu­jem power­ban­ku.

Screen Shot 2016-04-19 at 12.08.13

No posled­né, čo chcem je vlá­čiť so sebou plat­ňu. Keď si potre­bu­jem zavo­lať, nech­cem držať pri uchu mobil, z kto­ré­ho visí ako keby dru­hý mobil. Chcem nie­čo kom­pakt­né, nie­čo, čo si síce člo­vek všim­ne, no nijak zvlášť ho to neroz­ho­dí. Nie­čo malé, čo str­čím do vač­ku, keď idem večer na pivo. V skrat­ke — nech­cem a nemám záu­jem o také power­ban­ky, aké všet­ci pozná­me.

Cul­Char­ge ma veľ­mi prí­jem­ne prek­va­pil. Ako dáto­vý a nabí­ja­cí kábel fun­go­val skve­le. Mal som tro­chu oba­vy, ako to bude vyze­rať, pokiaľ som chcel mať Cul­Char­ge nons­top na kľú­čoch. Našťas­tie je k nemu pri­ba­le­ný klip, nie kla­sic­ký krú­žok, pre­to je odo­pnu­tie zále­ži­tos­ťou sekun­dy. A to ani nebo­lo nut­né. Odvy­kol som si nosiť kábel a z tro­j­i­ce več­ne domo­ta­ných káb­lov od slú­cha­diel, nabí­jač­ky na Mac a káb­la na iPho­ne mi zosta­li už len dve. Cul­Char­ge som si však neza­ob­sta­ral pre­to, aby som si cez neho pri­pá­jal tele­fón, zau­jí­ma­la ma prá­ve power­ban­ka.

Screen Shot 2016-04-19 at 12.08.34

V rám­ci tes­to­va­nia som Cul­Char­ge pou­ží­val aj keď som nemu­sel. Koniec kon­cov tým, že som ho mal napo­je­ný na tele­fón celý pra­cov­ný deň som ho ani výraz­nej­šie nepot­re­bo­val. Až kým nám neza­chrá­nil krk. Bol to náš prvý event “Pit­chuj ako pán”, keď sme tes­to­va­li live stre­a­ming na Face­bo­oku. Ak si ho sle­do­val s nami, tak urči­te vieš, že sa vysie­la­nie v polo­vi­ci pre­ru­ši­lo — mobil vybi­tý. Nakrát­ko sme spa­ni­ká­ri­li, lebo na nabí­ja­nie nebol abso­lút­ne čas. Prá­ve vte­dy poslú­žil Cul­Char­ge pres­ne na to, na čo bol pod­ľa mňa aj stvo­re­ný. Zapo­ji­li sme nená­pad­né zaria­de­nie do mobi­lu a o nie­koľ­ko desia­tok sekúnd sme fiča­li ďalej.

Túto uži­toč­nú vecič­ku si môžeš kúpiť prá­ve TU.

Screen Shot 2016-04-19 at 12.08.22

Vieš, Cul­char­ge nie je zaria­de­nie, kto­ré by si si bral na cha­tu, keď máš byť 4 dni bez elek­tri­ky. Z mojej skú­se­nos­ti je to prá­ve zaria­de­nie, kto­ré ti môže zachrá­niť krk, keď tele­fón budeš potre­bo­vať naj­viac. Vďa­ka jeho roz­me­rom ťa nijak neob­me­dzu­je, môžeš ho mať so sebou neus­tá­le. Čas­to hovo­rí­me o tom, že na Slo­ven­sku nie je dosť hard­vé­ro­vých star­tu­pov. No môž­me byť radi, že ten­to menej zastú­pe­ný seg­ment repre­zen­tu­je prá­ve také­to kva­lit­né zaria­de­nie.

Pro­dukt je tiež veľ­mi zau­jí­ma­vý ako dar­če­ko­vý predmet/merchandise pre fir­my. Cul­Char­ge Power­Bank má veľ­mi pek­nú kra­bič­ku a je vhod­ný ako ide­ál­ny dar­ček, kto­rý je s firem­ným zákazníkom/obchodným par­tne­rom neus­tá­le na jeho kľú­čoch s logom Vašej fir­my. Cha­la­ni z Cul­Char­ge už uzat­vo­ri­li spo­lu­prá­ce s veľ­ký­mi znač­ka­mi ako napr. Slo­vak Tele­kom, ale­bo Dell. Samoz­rej­me, tie­to prak­tic­ké ino­va­tív­ne dar­če­ky môžu využiť aj men­šie a stred­né fir­my kedže mini­mál­ny odber je 100 ks. Môže­te zabud­nút na kla­sic­ké perá a kalen­dá­re, Cul­Char­ge 3-in-1 Power­Bank s Vaším logom je pré­mi­ový dar­ček, kto­rý budú vaši kli­en­ti mať neus­tá­le pri sebe a naozaj ho aj využi­jú.

Ver­zia pre Andro­id ťa vyj­de 29,99 EUR, ver­zia s Mfi licen­ci­ou pre iOS 35,99 EUR.

Zdroj foto­gra­fií: Indie­go­go

Pridať komentár (0)