Otes­to­val som slo­ven­ský Cul­Charge a takto to dopadlo

Martin Bohunický / 2. mája 2016 / Tech a inovácie

Do rúk sa mi dostal pro­dukt, ktorý vzni­kol cez najús­peš­nej­šiu slo­ven­skú cro­wd­fun­din­govú kam­paň vôbec. Naj­men­šia power­banka na svete od Cul­charge vyzbie­rala $118,106, od pris­pie­va­te­ľov z viac ako 60 kra­jín sveta. Je ale naozaj taká dobrá?

Na úvod pre tých, ktorý Cul­Charge 3-in-1 Power­Bank nepoz­najú. Toto maličké zaria­de­nie ponúka power­banku, dátový kábel a nabí­jací kábel v jed­nom. Do 38 gra­mov vážia­ceho tela cha­lani napchali kapa­citu 1000 mAh, čo stačí na nabi­tie tak do 30 – 40%.

culcharge-startitup-3

Roz­prá­vať o výdrži bate­riek smart­fó­nov, to už by som bol ako zasek­nutý gra­mo­fón. Mnohí, vrá­tane mňa, sme si už zvykli na tra­dičný režim — ráno beriem tele­fón, do večera sa vybije, v noci ho zapo­jím na nabí­jačku, ráno odpo­jím a idem odznova. Nie každý deň je však rov­naký. Sú také, keď zabi­jem hodinu tele­fo­no­va­ním, rie­še­ním pra­cov­ných vecí cez mobil, prí­padne v časoch samoty, celý deň odpi­su­jem na Tin­deri. A sú také, keď mi tele­fón leží vo vačku a o ňom celý deň ani neviem. Preto sa člo­vek nie vždy mohol spo­ľa­hnúť na to, že baté­ria vydrží do konca dňa. A čo keď práve večer potre­bu­jem niečo dôle­žité? Práve tu som videl pries­tor, tu som videl dôvod, prečo potre­bu­jem power­banku.

Screen Shot 2016-04-19 at 12.08.13

No posledné, čo chcem je vlá­čiť so sebou platňu. Keď si potre­bu­jem zavo­lať, nech­cem držať pri uchu mobil, z kto­rého visí ako keby druhý mobil. Chcem niečo kom­paktné, niečo, čo si síce člo­vek všimne, no nijak zvlášť ho to neroz­hodí. Niečo malé, čo str­čím do vačku, keď idem večer na pivo. V skratke — nech­cem a nemám záu­jem o také power­banky, aké všetci poznáme.

Cul­Charge ma veľmi prí­jemne prek­va­pil. Ako dátový a nabí­jací kábel fun­go­val skvele. Mal som tro­chu obavy, ako to bude vyze­rať, pokiaľ som chcel mať Cul­Charge nons­top na kľú­čoch. Našťas­tie je k nemu pri­ba­lený klip, nie kla­sický krú­žok, preto je odo­pnu­tie zále­ži­tos­ťou sekundy. A to ani nebolo nutné. Odvy­kol som si nosiť kábel a z tro­j­ice večne domo­ta­ných káb­lov od slú­cha­diel, nabí­jačky na Mac a kábla na iPhone mi zostali už len dve. Cul­Charge som si však neza­ob­sta­ral preto, aby som si cez neho pri­pá­jal tele­fón, zau­jí­mala ma práve power­banka.

Screen Shot 2016-04-19 at 12.08.34

V rámci tes­to­va­nia som Cul­Charge pou­ží­val aj keď som nemu­sel. Koniec kon­cov tým, že som ho mal napo­jený na tele­fón celý pra­covný deň som ho ani výraz­nej­šie nepot­re­bo­val. Až kým nám neza­chrá­nil krk. Bol to náš prvý event “Pit­chuj ako pán”, keď sme tes­to­vali live stre­a­ming na Face­bo­oku. Ak si ho sle­do­val s nami, tak určite vieš, že sa vysie­la­nie v polo­vici pre­ru­šilo — mobil vybitý. Nakrátko sme spa­ni­ká­rili, lebo na nabí­ja­nie nebol abso­lútne čas. Práve vtedy poslú­žil Cul­Charge presne na to, na čo bol podľa mňa aj stvo­rený. Zapo­jili sme nená­padné zaria­de­nie do mobilu a o nie­koľko desia­tok sekúnd sme fičali ďalej.

Túto uži­točnú vecičku si môžeš kúpiť práve TU.

Screen Shot 2016-04-19 at 12.08.22

Vieš, Cul­charge nie je zaria­de­nie, ktoré by si si bral na chatu, keď máš byť 4 dni bez elek­triky. Z mojej skú­se­nosti je to práve zaria­de­nie, ktoré ti môže zachrá­niť krk, keď tele­fón budeš potre­bo­vať naj­viac. Vďaka jeho roz­me­rom ťa nijak neob­me­dzuje, môžeš ho mať so sebou neus­tále. Často hovo­ríme o tom, že na Slo­ven­sku nie je dosť hard­vé­ro­vých star­tu­pov. No môžme byť radi, že tento menej zastú­pený seg­ment repre­zen­tuje práve takéto kva­litné zaria­de­nie.

Pro­dukt je tiež veľmi zau­jí­mavý ako dar­če­kový predmet/merchandise pre firmy. Cul­Charge Power­Bank má veľmi peknú kra­bičku a je vhodný ako ide­álny dar­ček, ktorý je s firem­ným zákazníkom/obchodným par­tne­rom neus­tále na jeho kľú­čoch s logom Vašej firmy. Cha­lani z Cul­Charge už uzat­vo­rili spo­lu­práce s veľ­kými znač­kami ako napr. Slo­vak Tele­kom, alebo Dell. Samoz­rejme, tieto prak­tické ino­va­tívne dar­čeky môžu využiť aj men­šie a stredné firmy kedže mini­málny odber je 100 ks. Môžete zabud­nút na kla­sické perá a kalen­dáre, Cul­Charge 3-in-1 Power­Bank s Vaším logom je pré­mi­ový dar­ček, ktorý budú vaši kli­enti mať neus­tále pri sebe a naozaj ho aj využijú.

Ver­zia pre Android ťa vyjde 29,99 EUR, ver­zia s Mfi licen­ciou pre iOS 35,99 EUR.

Zdroj foto­gra­fií: Indie­gogo

Pridať komentár (0)