Ako ove­riť svoj nápad pred­tým, ako minieš čo i len cent

Martina Horváthová / 20. mája 2016 / Business

Ak nie­ktorí tvoj nápad zly­hal, je to preto, že si nevy­rie­šil prob­lém dosta­točne veľ­kej sku­pine ľudí. Ako nikdy nezo­pa­ko­vať túto chybu? V prvom rade si treba uve­do­miť, že ove­ro­va­nie dopytu je oveľa dôle­ži­tej­šie ako fun­kcie, dizajn či cena pro­duktu. Bez toho aby si si pre­ve­ril trh, budeš mať pro­dukt, za ktorý ti nikto nebude chcieť zapla­tiť. A to vedie k totál­nemu vyho­re­niu.

Takže, tu je menší návod na to, ako si ove­riť nápad pred­tým, ako sa doň pus­tíš:

Krok 1 — Zapíš si prob­lém, nie kon­krétne rie­še­nia

Musíš byť schopný jasne sfor­mu­lo­vať prob­lém, s kto­rým sa ty alebo iní pra­vi­delne stre­tá­vajú. Zame­raj sa iba na prob­lém, rie­še­nie príde neskôr. Zapíš si všetky prob­lémy v jed­no­du­chých vetách. Postupne ho pome­nuj, no drž sa základ­nej myš­lienky a jed­no­du­chosti.

man-937665_1280

Krok 2 — Urči prvo­radý prob­lém

Je ľahké iden­ti­fi­ko­vať prob­lémy, sú predsa všade. To, čo treba hľa­dať je prvo­radý prob­lém. Je to ten naj­väčší a prav­de­po­dobne je to jeden z tých, ktorý majú tvoji zákaz­níci. Pre pred­stavu si dajme, že tvo­jím cie­ľo­vým kupu­jú­cim je maji­teľ malého pod­niku a rieši jeden z týchto prob­lé­mov: zvý­šiť pre­daj a výber pro­duk­tov, roz­be­hnúť mar­ke­ting, zvi­di­teľ­niť sa na sociál­nych sie­ťach a inves­to­vať do reklam­ných kam­paní,… Neboj sa do detailu pýtať. Tvoj zákaz­ník sa bude foku­so­vať na rie­še­nia jeho top 3 prob­lé­mov. Pokiaľ ich neiden­ti­fi­ku­ješ, je úplne jedno či máš ten nej­lepší pro­dukt, alebo tú naj­lep­šiu pod­poru. Nikdy neza­čí­naj pod­ni­kať pokiaľ nemáš cie­ľovú sku­pinu ľudí, ktorí budú ochotní za tvoje služby alebo pro­dukty zapla­tiť.

person-731479_1280

Krok 3 — Exis­tu­júce rie­še­nia

Vše­obecne pove­dané, chceš vyrie­šiť prob­lém, ktorý rie­šia už iné exis­tu­júce spo­loč­nosti. Aspoň jedna z nich je na tom dobre (zarába peniaze, majú nie­koľko ročné skú­se­nosti,…). V takomto prí­pade musí byť tvoje rie­še­nie ino­va­tívne a musíš sa odlí­šiť. Dávaj si však pozor, ak neexis­tuje žiadna firma, ktorá rieši tvoj prob­lém. Môže to znieť ako veľká výhoda, avšak v sku­toč­nosti to môže zna­me­nať, že nemáš cie­ľový trh alebo je pří­liš malý. Špe­ci­fic­kosť je dobrá a môžeš z nej ťažiť, ale musí byť vyvá­žená dosta­točne veľ­kým trhom.

Krok 4 — Zisti prob­lémy v exis­tu­jú­cich rie­še­niach

Daj svoj pro­dukt otes­to­vať ľuďom s prob­lé­mom, na ktorý máš rie­še­nie. Dajú ti to naj­cen­nej­šie – spätnú väzbu. Jed­no­značný prí­nos tvojho pro­duktu pocho­pia, keď sa dá porov­nať s tými ostat­nými. Potom doká­žeš sfor­mu­lo­vať dôvody, prečo je to tvoje rie­še­nie lep­šie ako u exis­tu­jú­cej kon­ku­ren­cie.

writing-828911_1280

Krok 5 – Cena

Ak máš kon­ku­ren­ciu, pozri sa ako sa im darí. Ako rýchlo rastú, či majú dosta­tok zákaz­ní­kov, či majú zisky, alebo či pri­jí­majú nových ľudí. Zna­mená to, že majú dobrý pro­dukt, za ktorý ľudia pla­tia, a to zna­mená že mali dosta­tok peňazí. Pri tes­to­vaní pro­duktu sa tiež môžeš pýtať, koľko by boli ochotní zapla­tiť a od toho sa odra­ziť. Takže ak budu­ješ niečo, čo vyrieši prob­lém veľ­kej sku­piny ľudí, stret­neš sa s troma typmi: tí, ktorí ti bez mihnu­tia oka zapla­tia, tí ktorí budú nie­kde uprod­stred, teda neut­rálni a tí čo ti nechcú neza­pla­tiť. Nie kaž­dému vyho­vieš.

Krok 6 — Plán

Za pred­po­kladu, že vyrie­šiš prvo­radý prob­lém a náj­deš dosta­tok ľudí, ktorí ti za tvoje rie­še­nie zapla­tia, máš svoje pub­li­kum. Tu sa môžeš začať veno­vať kon­krét­nym fun­kciám či dizajnu tvojho pro­duktu. Ľudia, ktorí o tvo­jom nápade vedia sa s veľ­kou prav­de­po­dob­nos­ťou stanú tvo­jimi zákaz­níkmi. A to si ešte nemi­nul veľké peniaze.

business-839788_1280

Ďal­šie kroky

Odtiaľto môžu tvoje kroky viesť k úspe­chu. Je to jed­no­du­ché, krok za kro­kom a rýchlo zis­tíš či to má šancu stať sa ras­tú­cim pod­ni­kom ešte pred­tým, ako začneš míňať peniaze. Zapa­mä­taj si však, že pro­dukt nerobí spo­loč­nosť ale jeho zákaz­níci, ktorí majú prob­lém a peniaze. Ty máš rie­še­nie. Veľa šťas­tia!

zdroj: medium.com, zdroj foto­gra­fií: pixabay.com

Pridať komentár (0)