Ovlá­dajte svoju Teslu cez Apple Watch!

Lukáš Gašparík jr. / 3. februára 2015 / Tech a inovácie

Čo by ste pove­dal na to, ak by ste mohli svoju Teslu ovlá­dať pomo­cou Apple Watch? Možno otázka nad­chá­dza­jú­cich mesia­cov, možno ďaleká budúc­nosť.

Síce sa nejedná ešte o žiadnu ostrú ver­ziu, keďže ani samotné Apple Watch nie sú ešte v pre­daji, ale už teraz ľudia vymýš­ľajú, ako tieto dva gad­gety pre­po­jiť. Kre­a­tívny tím deve­lo­pe­rov sa pokú­sil vytvo­riť kon­cept, ako by to mohlo vyze­rať, ak by ste mohli cez svoje Apple Watch ovlá­dať vašu Teslu. Pro­to­typ apli­ká­cie uka­zuje presné fun­kcie, mož­nosti nasta­vení, či rôzne šta­tis­tiky.

Deve­lo­peri z Eleks­Labs pou­žili na vývoj apli­ká­cie Apple Watch­Kit, ktorý umož­ňuje vývo­já­rom vytvá­rať apli­ká­cie tre­tích strán pre budúce Apple Watch. Jed­ným dychom však dodá­vajú, že mnohé func­kiu sú ešte obme­dzené, keďže nemôžu využí­vať akce­le­ro­me­ter či gyro­skop, čím by vedeli do hodi­niek imple­men­to­vať oveľa viac fun­kcií.

Spo­čiatku sa malo jed­nať iba o jed­no­du­chú apli­ká­ciu, pomo­cou kto­rej by mohol maji­teľ svoju Teslu zamknúť, odo­mknúť, zapnúť svetlá, sle­do­vať výkon či stav baté­rie. Avšak nezos­talo nako­niec iba základ­ných fun­kciách a cez Apple Watch je možné ovlá­dať oveľa viac.

Bez ohľadu na to, či sa toto pre­po­je­nie stane nie­kedy aj rea­li­tou, je to určite krok vpred a podľa môjho názoru aj jasná budúc­nosť, akou sa bude ube­rať auto­mo­bi­lový prie­my­sel.

Takže za mňa určite palec hore :)

zdroj: elekslabs.com

Pridať komentár (0)