Ovlá­daj­te svo­ju Tes­lu cez App­le Watch!

Lukáš Gašparík jr. / 3. februára 2015 / Tech a inovácie

Čo by ste pove­dal na to, ak by ste moh­li svo­ju Tes­lu ovlá­dať pomo­cou App­le Watch? Mož­no otáz­ka nad­chá­dza­jú­cich mesia­cov, mož­no ďale­ká budúc­nosť.

Síce sa nejed­ná ešte o žiad­nu ostrú ver­ziu, keď­že ani samot­né App­le Watch nie sú ešte v pre­da­ji, ale už teraz ľudia vymýš­ľa­jú, ako tie­to dva gad­ge­ty pre­po­jiť. Kre­a­tív­ny tím deve­lo­pe­rov sa pokú­sil vytvo­riť kon­cept, ako by to moh­lo vyze­rať, ak by ste moh­li cez svo­je App­le Watch ovlá­dať vašu Tes­lu. Pro­to­typ apli­ká­cie uka­zu­je pres­né fun­kcie, mož­nos­ti nasta­ve­ní, či rôz­ne šta­tis­ti­ky.

Deve­lo­pe­ri z Eleks­Labs pou­ži­li na vývoj apli­ká­cie App­le Watch­Kit, kto­rý umož­ňu­je vývo­já­rom vytvá­rať apli­ká­cie tre­tích strán pre budú­ce App­le Watch. Jed­ným dychom však dodá­va­jú, že mno­hé func­kiu sú ešte obme­dze­né, keď­že nemô­žu využí­vať akce­le­ro­me­ter či gyro­skop, čím by vede­li do hodi­niek imple­men­to­vať ove­ľa viac fun­kcií.

Spo­čiat­ku sa malo jed­nať iba o jed­no­du­chú apli­ká­ciu, pomo­cou kto­rej by mohol maji­teľ svo­ju Tes­lu zamknúť, odo­mknúť, zapnúť svet­lá, sle­do­vať výkon či stav baté­rie. Avšak nezos­ta­lo nako­niec iba základ­ných fun­kciách a cez App­le Watch je mož­né ovlá­dať ove­ľa viac.

Bez ohľa­du na to, či sa toto pre­po­je­nie sta­ne nie­ke­dy aj rea­li­tou, je to urči­te krok vpred a pod­ľa môj­ho názo­ru aj jas­ná budúc­nosť, akou sa bude ube­rať auto­mo­bi­lo­vý prie­my­sel.

Tak­že za mňa urči­te palec hore :)

zdroj: elekslabs.com

Pridať komentár (0)