Pár dní po vydaní novinky Tra­vel od Sygicu sa zdá, že Google ide do pro­ti­ú­toku

Martin Bohunický / 30. apríla 2016 / Startupy

Sygic vydal plat­formu Tra­vel len pár dní dozadu a už sa zdá, že zo strany Google pri­chá­dza ťažká kon­ku­ren­cia.

Plat­forma Sygic Tra­vel posky­tuje naj­re­le­van­tnej­šie infor­má­cie a služby, aby člo­veku vedela pomôcť od prvot­nej dovo­len­ko­vej inšpi­rá­cie cez „zdvi­hnu­tie kotvy“ až po zdie­ľa­nie dovo­len­ko­vých zážit­kov. Pou­ží­va­te­lia môžu priamo pro­stred­níc­tvom apli­ká­cie usku­toč­niť pries­kum, naplá­no­vať si cestu a zare­zer­vo­vať všetko potrebné.

Apli­ká­cia umož­ňuje dokonca spra­co­vať platby. To znie a aj je super, avšak tím okolo Michala Štencla teraz musí veľmi pozorne sle­do­vať, ako zare­a­guje Google. Ten sa totiž podľa via­ce­rých infor­má­cií chystá pri­niesť veľmi podobnú službu Google Trips. Na tes­to­va­nie ju už údajne dostali vybraní pou­ží­va­te­lia.

screener_2016042821_35_04

foto: the­next­web

Apli­ká­cia Google by mala mať sku­točne veľmi podobnú fun­kci­ona­litu ako Sygic Tra­vel. Z tvo­jich mai­lov dokáže vytiah­nuť infor­má­cie o leten­kách, rezer­vá­ciách uby­to­va­nia a plá­noch, vďaka čomu ich pre­hľadne “stlačí” na jedno miesto. Tiež si môžeš stiah­nuť prí­ručky, ktoré Google k jed­not­li­vým mies­tam ponúka.

S Google Trips naprí­klad zis­tíš, ako sa dostať po pri­státí z letiska, zís­kaš pod­robné infor­má­cie o hro­mad­nej doprave, taxí­koch, ale dokonca aj zdie­ľa­ných jaz­dách a mož­nos­tiach pre­nájmu áut. Fun­kcia “Things to do” ti zase zobrazí popu­lárne miesta a akcie. Podľa por­tálu Android World si tu dokonca môžeš zare­zer­vo­vať stôl v reštau­rá­ciach a apli­ká­cia ťaží z tipov miest­nych pou­ží­va­te­ľov.

bf9c0e7d5a8bf1263c5f92cc64d9fc4b

foto: the­next­web

Google zatiaľ tieto infor­má­cie neko­men­tuje, no je skoro isté, že pra­cuje na nie­čom, čo má k ces­to­va­niu veľmi blízko. Či to bude práve Google Trips, to ukážu najb­liž­šie týždne.

zdroj: thenextweb.com, titulná foto: the­next­web

Pridať komentár (0)