Patenty Tesly pat­ria už všet­kým!

Šandi / 12. júna 2014 / Tech a inovácie

Už pár dní sa obja­vujú infor­má­cie, že Tesla, hlavný výrobca elek­tro­mo­bi­lov, pri­pra­vuje uvoľ­ne­nie nie­kto­rých paten­tov pre pod­poru áut na elek­trinu.

Špe­ku­lo­valo sa, že pred­me­tom uvoľ­ne­nia bude len nabí­ja­cia sta­nica, vďaka čomu by mohla Tesla zís­kať lep­šie pokry­tie bez vyna­lo­že­nia vlast­ných pros­tried­kov. Je to logické. Pred­stavte si situ­áciu, kedy by ste museli so svo­jim autom jaz­diť len k pumpe auto­mo­bilky, kde náj­dete uni­kátnu paten­to­vanú hadicu do nádrže. Takto dnes fun­gujú elek­tro­mo­bily, štan­dar­dov je veľmi málo.

Rea­lita uvoľ­ne­nia paten­tov je ale ešte odváž­nej­šia. Elon Musk v aktu­ál­nom prís­pevku na ofi­ciál­nom blogu ozná­mil uvoľ­ne­nie všet­kých paten­tov na tech­no­ló­giu elek­tro­mo­bi­lov.

Pôvodne sa obá­val, že veľkí výrob­co­via bez ochrany paten­tov zapla­via trh elek­tro­au­to­mo­bilmy, sku­toč­nosť je pre neho ale ešte hor­šia — autá spa­ľu­júce uhľo­vo­díky stále domi­nujú v pre­daji všet­kých áut. Tesla sa preto zavä­zuje neísť s nikým do sporu, kto sa roz­hodne využiť jej patenty na elek­tro­mo­bil. 

Musk cíti veľkú zod­po­ved­nosť a dúfa, že tento krok pomôže zme­niť auto­mo­bi­lový biz­nis. Hovorí, že jeho kon­ku­ren­ciou nie je ten malý zlo­mok ostat­ných elek­tro­mo­bi­lov, ale tá pre­važná väč­šina áut so spa­ľo­va­cími motormi. Tie by vraj mali skon­čiť. O pozí­ciu Tesly sa pri­tom nebojí.

Byť tech­no­lo­gic­kou špič­kou nestojí na paten­toch. Ako sa už v minu­losti nie­koľ­ko­krát uká­zalo, je to len malá ochrana proti odhod­la­nej kon­ku­ren­cii. Kľú­čová je snaha pri­lá­kať a moti­vo­vať naj­ta­len­to­va­nej­ších inži­nie­rov sveta. Sme pre­sved­čení, že filo­zo­fia open source apli­ko­vaná na naše patenty pozí­ciu Tesly skôr posilní,” hovorí Musk v ofi­ciál­nom ozná­mení. A zís­kava tým náš obdiv.

Kedy asi tak k podob­nému kroku pri­stú­pia soft­vé­rové​spo­loč­nosti, ktoré sa súdia kvôli pozí­ciám iko­niek v hlav­nom menu a podob­ným prko­ti­nám?

Pridať komentár (0)