Pavel Svi­tek: 5 naj­väč­ších fuc­kups, ktoré sme spra­vili v našom star­tupe

Pavel Svitek / 23. februára 2016 / Business

Ľudia sa ma často pýtajú, čo boli tie naj­väč­šie chyby, ktoré sme pri budo­vaní nášho star­tupu Loca­li­za­tion Guru dote­raz uro­bili. A keďže je to náš prvý pro­jekt s glo­bál­nymi ambí­ciami, verte mi, že tých chýb sme spra­vili cel­kom dosť.

Číslo 1 — Zasekli sme sa v bub­line star­tu­pov

Všade samé star­tupy. Ak si otvo­ríte zelo­voc na rohu ulice, je prav­de­po­dobné, že budete svoje malé pod­ni­ka­nie volať star­tup :-) Aj keď tieto dve veci sú sku­točne ďaleko od seba. Ale pove­dzme si pravdu, dnes je to rea­li­tou.

Ale nas­päť k nám: Vo feb­ru­ári minu­lého roku sa nám poda­rilo dostať do star­tup inku­bá­tora v Buda­pešti s náz­vom Digi­tal Fac­tory. Samotný inku­bačný prog­ram ako taký, bol dobrý; zakla­de­lia Digi­tal Fac­tory boli totiž skú­sení pod­ni­ka­te­lia, ktorí mali za sebou už poriadny exit.

Ale my sme boli namys­lené zadu­bené hlavy a nepo­čú­vali sme kopu vecí, ktoré nám radili, pre­tože sme si mys­leli, že vieme všetko naj­lep­šie. Nechápte ma v zlom, je veľmi dôle­žité, aby boli zakla­da­te­lia nových firiem seba­ve­domí, ale neme­nej dôle­žité je, aby doká­zali počú­vať a učiť sa. A budete sa musieť učiť sku­točne veľa.

Takže sa snažte zacho­vať aspoň štipku pokory a viac počú­vajte.

Startupová bublina

foto: wordpress.com

Číslo 2 — Sústre­dili sme sa na zís­ka­va­nie inves­tí­cií, nie na vytvá­ra­nie obratu od zákaz­ní­kov

Toto ste už určite nie­kde počuli či čítali, ale úprimne si mys­lím, že je to u nás sku­točne veľký prob­lém. Tak­mer všetky star­tupy, s kto­rými sa bavím sa pri­márne sústre­ďujú na zís­ka­nie exter­ného kapi­tálu.

Poviem vám, ako sme to zbab­rali my. Poda­rilo sa nám zís­kať inves­tí­ciu 30.000 EUR, keď sme sa dostali do inku­bač­ného prog­ramu v Buda­pešti. A áno, VŠETKY tie peniaze sme spá­lili v pod­state robe­ním ničoho. 

Síce sa nám poda­rilo spus­tiť prvú ver­ziu služby, ktorá mohla byť všet­kým mož­ným, len nie tým, čo trh sku­točne chcel. Na pro­dukte sme pra­co­vali 4 – 5 mesia­cov a po 2 mesia­coch skú­ša­nia na trhu sme ho pocho­vali. Bola to proste pohroma. 

Dôvod? .. slabý pries­kum trhu.

Po tomto bode sme sa roz­hodli obrá­tiť celý biz­nis model doslova hore nohami a posta­viť nové MVP tak jed­no­du­ché, ako to len pôjde. Toto bol jeden z prvých dob­rých kro­kov, ktoré sme dovtedy spra­vili .. konečne aspoň niečo :-)

Localization Guru

foto: Con­nect Cowor­king

Číslo 3 — Naj­skôr sme prog­ra­mo­vali, potom sme pre­dá­vali

Musím pove­dať, že toto bola pre mňa jedna z naj­dô­le­ži­tej­ších lek­cií minu­lého roka. Väč­šina z vás bude prav­de­po­dobne namie­tať, že naj­skôr musíte niečo vybu­do­vať, až potom to môžete ísť pre­dať. A nie naopak.

Ok, ja tomu roz­umiem .. tiež som si to mys­lel .. ale viete, aký mám nato teraz názor? …KRA­VINA

Momen­tálne roz­ši­ru­jeme svoje port­fó­lio o ďal­šie dopl­n­kové služby a samoz­rejme už mám milión nápa­dov, čo by sme mohli naprog­ra­mo­vať. Ale teraz tie služby naj­skôr pre­dá­vame (resp. aspoň pred­pre­dá­vame) a až potom budu­jeme.

Ak sa tohto budete držať, ušet­ríte si kopu času a ener­gie budo­va­ním nie­čoho, čo nikto nechce.

tumblr_n1rr53o21A1tubinno1_1280-1024x682

foto: startupshk.com

Číslo 4 — Okam­žite vypad­nite zo Slo­ven­ska do zahra­ni­čia

Ak chcete sku­točne vybu­do­vať pro­jekt s glo­bál­nymi ambí­ciami, vaša lokálna men­ta­lita vám v tom nepo­môže.

Musím pove­dať, že v tomto bode sme až taký fuc­kup nespra­vili — po začatí pro­jektu išiel hneď jeden co-foun­der bývať do Rakúska na cca. 4 mesiace. Potom sa nám poda­rilo dostať do spo­mí­na­ného inku­bač­ného prog­ramu v Buda­pešti, kde sme strá­vili ďal­šie 3 mesiace. A nako­niec sme mali vopred dohod­nutú spo­lu­prácu s ďal­ším inves­to­rom, za kto­rou sme sa mali pre­sťa­ho­vať do Prahy.

Bolo dosť zau­jí­mavé sle­do­vať roz­diel men­ta­lity ľudí, ktorí bývajú len pár sto­viek kilo­met­rov od seba. (Bra­ti­slava — Vie­deň, 70km; Bra­ti­slava — Buda­pešť, 200km; Bra­ti­slava — Praha, 300km).

Zdvih­nite zadky a choďte do zahra­ni­čia, roz­prá­vajte sa s ľuďmi z iných kra­jín, ktorí majú iný štýl mys­le­nia či vyzná­vajú iné nábo­žen­stvo. Úprimne si mys­lím, že toto vám môže jedine pomôcť.

San Francisco

foto: cloudfront.net

Číslo 5 — Čím viac peňazí máte na účte, tým menej sa budete sústre­diť na ich zará­ba­nie

Tak­mer sme skra­cho­vali .. dva­krát!

Prvý krát pred tým, ako sme sa dostali do inku­bač­ného prog­ramu (na účte mal Slavo celých 200 EUR, ja o čosi viac..) a druhý krát, keď sme spá­lili všetky (ľahko zaro­bené) peniaze z tohto prog­ramu.

Keď sa to stalo, vši­mol som si na nás zau­jí­mavý vzor sprá­va­nia. Keď sme mali na účte tých 30.000 EUR, tak sme sa sústre­dili na akti­vity, ktoré nám nepri­ná­šali žiadne peniaze — cho­dili sme na star­tup kon­fe­ren­cie, “networ­ko­vali” sme pri pive a robili sme veci ako ban­nery, redi­zaj­no­vali sme web a podobné hlú­posti.

Ale v momente, keď sme už mali dosť málo peňazí na účte (posled­ných 1000 EUR), konečne sme boli donú­tení pre­mýš­ľať, ako peniaze zaro­biť. Naše mozgy zrazu začali chŕliť rôzne nápady.

Ja som naprí­klad začal jaz­diť na UBER, roz­mýš­ľali sme nad zalo­že­ním e-shopu na báze drops­hip­ping a ďal­šie crazy nápady, ktoré rad­šej ani nej­dem meno­vať :-)

Našťas­tie, okrem týchto crazy nápa­dov sa nám aj poda­rilo dostať s pro­jek­tom na správnu koľaj a začali sme konečne zará­bať peniaze. Od toho momentu dote­raz úspešne boots­tra­pu­jeme (roz­ví­jame firmu zo zaro­be­ných peňazí bez exter­nej inves­tí­cie) a stále ras­tieme.

Špe­ciálna poznámka pre slo­ven­ské star­tupy:

Na Slo­ven­sku sa stále osla­vuje zís­ka­nie inves­tí­cie, nie reálne zará­ba­nie peňazí. Vykaš­lite sa na externý kapi­tál, málo z vás ho sku­točne potre­buje. Viete, čo je prvá vec, ktorú vám povie foun­der po prvom exite? “Boots­tra­pujte tak dlho, ako je to len možné a ide­álne vybu­dujte firmu bez inves­tora.”

Zdroj: Tento člá­nok bol uve­rej­nený aj na medium.com, zdroj titul­nej foto­gra­fie: Loca­li­za­tion Guru

Pridať komentár (0)