Pavel Svi­tek: 5 naj­väč­ších fuc­kups, kto­ré sme spra­vi­li v našom star­tu­pe

Pavel Svitek / 23. februára 2016 / Business

Ľudia sa ma čas­to pýta­jú, čo boli tie naj­väč­šie chy­by, kto­ré sme pri budo­va­ní náš­ho star­tu­pu Loca­li­za­ti­on Guru dote­raz uro­bi­li. A keď­že je to náš prvý pro­jekt s glo­bál­ny­mi ambí­cia­mi, ver­te mi, že tých chýb sme spra­vi­li cel­kom dosť.

Čís­lo 1 — Zasek­li sme sa v bub­li­ne star­tu­pov

Vša­de samé star­tu­py. Ak si otvo­rí­te zelo­voc na rohu uli­ce, je prav­de­po­dob­né, že bude­te svo­je malé pod­ni­ka­nie volať star­tup :-) Aj keď tie­to dve veci sú sku­toč­ne ďale­ko od seba. Ale pove­dz­me si prav­du, dnes je to rea­li­tou.

Ale nas­päť k nám: Vo feb­ru­ári minu­lé­ho roku sa nám poda­ri­lo dostať do star­tup inku­bá­to­ra v Buda­peš­ti s náz­vom Digi­tal Fac­to­ry. Samot­ný inku­bač­ný prog­ram ako taký, bol dob­rý; zakla­de­lia Digi­tal Fac­to­ry boli totiž skú­se­ní pod­ni­ka­te­lia, kto­rí mali za sebou už poriad­ny exit.

Ale my sme boli namys­le­né zadu­be­né hla­vy a nepo­čú­va­li sme kopu vecí, kto­ré nám radi­li, pre­to­že sme si mys­le­li, že vie­me všet­ko naj­lep­šie. Necháp­te ma v zlom, je veľ­mi dôle­ži­té, aby boli zakla­da­te­lia nových firiem seba­ve­do­mí, ale neme­nej dôle­ži­té je, aby doká­za­li počú­vať a učiť sa. A bude­te sa musieť učiť sku­toč­ne veľa.

Tak­že sa snaž­te zacho­vať aspoň štip­ku poko­ry a viac počú­vaj­te.

Startupová bublina

foto: wordpress.com

Čís­lo 2 — Sústre­di­li sme sa na zís­ka­va­nie inves­tí­cií, nie na vytvá­ra­nie obra­tu od zákaz­ní­kov

Toto ste už urči­te nie­kde poču­li či číta­li, ale úprim­ne si mys­lím, že je to u nás sku­toč­ne veľ­ký prob­lém. Tak­mer všet­ky star­tu­py, s kto­rý­mi sa bavím sa pri­már­ne sústre­ďu­jú na zís­ka­nie exter­né­ho kapi­tá­lu.

Poviem vám, ako sme to zbab­ra­li my. Poda­ri­lo sa nám zís­kať inves­tí­ciu 30.000 EUR, keď sme sa dosta­li do inku­bač­né­ho prog­ra­mu v Buda­peš­ti. A áno, VŠET­KY tie penia­ze sme spá­li­li v pod­sta­te robe­ním ničo­ho.

Síce sa nám poda­ri­lo spus­tiť prvú ver­ziu služ­by, kto­rá moh­la byť všet­kým mož­ným, len nie tým, čo trh sku­toč­ne chcel. Na pro­duk­te sme pra­co­va­li 4 – 5 mesia­cov a po 2 mesia­coch skú­ša­nia na trhu sme ho pocho­va­li. Bola to pros­te pohro­ma.

Dôvod? .. sla­bý pries­kum trhu.

Po tom­to bode sme sa roz­hod­li obrá­tiť celý biz­nis model doslo­va hore noha­mi a posta­viť nové MVP tak jed­no­du­ché, ako to len pôj­de. Toto bol jeden z prvých dob­rých kro­kov, kto­ré sme dovte­dy spra­vi­li .. koneč­ne aspoň nie­čo :-)

Localization Guru

foto: Con­nect Cowor­king

Čís­lo 3 — Naj­skôr sme prog­ra­mo­va­li, potom sme pre­dá­va­li

Musím pove­dať, že toto bola pre mňa jed­na z naj­dô­le­ži­tej­ších lek­cií minu­lé­ho roka. Väč­ši­na z vás bude prav­de­po­dob­ne namie­tať, že naj­skôr musí­te nie­čo vybu­do­vať, až potom to môže­te ísť pre­dať. A nie naopak.

Ok, ja tomu roz­umiem .. tiež som si to mys­lel .. ale vie­te, aký mám nato teraz názor? …KRA­VI­NA

Momen­tál­ne roz­ši­ru­je­me svo­je port­fó­lio o ďal­šie dopl­n­ko­vé služ­by a samoz­rej­me už mám mili­ón nápa­dov, čo by sme moh­li naprog­ra­mo­vať. Ale teraz tie služ­by naj­skôr pre­dá­va­me (resp. aspoň pred­pre­dá­va­me) a až potom budu­je­me.

Ak sa toh­to bude­te držať, ušet­rí­te si kopu času a ener­gie budo­va­ním nie­čo­ho, čo nikto nech­ce.

tumblr_n1rr53o21A1tubinno1_1280-1024x682

foto: startupshk.com

Čís­lo 4 — Okam­ži­te vypad­ni­te zo Slo­ven­ska do zahra­ni­čia

Ak chce­te sku­toč­ne vybu­do­vať pro­jekt s glo­bál­ny­mi ambí­cia­mi, vaša lokál­na men­ta­li­ta vám v tom nepo­mô­že.

Musím pove­dať, že v tom­to bode sme až taký fuc­kup nespra­vi­li — po zača­tí pro­jek­tu išiel hneď jeden co-foun­der bývať do Rakús­ka na cca. 4 mesia­ce. Potom sa nám poda­ri­lo dostať do spo­mí­na­né­ho inku­bač­né­ho prog­ra­mu v Buda­peš­ti, kde sme strá­vi­li ďal­šie 3 mesia­ce. A nako­niec sme mali vopred dohod­nu­tú spo­lu­prá­cu s ďal­ším inves­to­rom, za kto­rou sme sa mali pre­sťa­ho­vať do Pra­hy.

Bolo dosť zau­jí­ma­vé sle­do­vať roz­diel men­ta­li­ty ľudí, kto­rí býva­jú len pár sto­viek kilo­met­rov od seba. (Bra­ti­sla­va — Vie­deň, 70km; Bra­ti­sla­va — Buda­pešť, 200km; Bra­ti­sla­va — Pra­ha, 300km).

Zdvih­ni­te zadky a choď­te do zahra­ni­čia, roz­prá­vaj­te sa s ľuď­mi z iných kra­jín, kto­rí majú iný štýl mys­le­nia či vyzná­va­jú iné nábo­žen­stvo. Úprim­ne si mys­lím, že toto vám môže jedi­ne pomôcť.

San Francisco

foto: cloudfront.net

Čís­lo 5 — Čím viac peňa­zí máte na účte, tým menej sa bude­te sústre­diť na ich zará­ba­nie

Tak­mer sme skra­cho­va­li .. dva­krát!

Prvý krát pred tým, ako sme sa dosta­li do inku­bač­né­ho prog­ra­mu (na účte mal Sla­vo celých 200 EUR, ja o čosi viac..) a dru­hý krát, keď sme spá­li­li všet­ky (ľah­ko zaro­be­né) penia­ze z toh­to prog­ra­mu.

Keď sa to sta­lo, vši­mol som si na nás zau­jí­ma­vý vzor sprá­va­nia. Keď sme mali na účte tých 30.000 EUR, tak sme sa sústre­di­li na akti­vi­ty, kto­ré nám nepri­ná­ša­li žiad­ne penia­ze — cho­di­li sme na star­tup kon­fe­ren­cie, “networ­ko­va­li” sme pri pive a robi­li sme veci ako ban­ne­ry, redi­zaj­no­va­li sme web a podob­né hlú­pos­ti.

Ale v momen­te, keď sme už mali dosť málo peňa­zí na účte (posled­ných 1000 EUR), koneč­ne sme boli donú­te­ní pre­mýš­ľať, ako penia­ze zaro­biť. Naše moz­gy zra­zu zača­li chŕliť rôz­ne nápa­dy.

Ja som naprí­klad začal jaz­diť na UBER, roz­mýš­ľa­li sme nad zalo­že­ním e-sho­pu na báze drops­hip­ping a ďal­šie cra­zy nápa­dy, kto­ré rad­šej ani nej­dem meno­vať :-)

Našťas­tie, okrem tých­to cra­zy nápa­dov sa nám aj poda­ri­lo dostať s pro­jek­tom na správ­nu koľaj a zača­li sme koneč­ne zará­bať penia­ze. Od toho momen­tu dote­raz úspeš­ne boots­tra­pu­je­me (roz­ví­ja­me fir­mu zo zaro­be­ných peňa­zí bez exter­nej inves­tí­cie) a stá­le ras­tie­me.

Špe­ciál­na poznám­ka pre slo­ven­ské star­tu­py:

Na Slo­ven­sku sa stá­le osla­vu­je zís­ka­nie inves­tí­cie, nie reál­ne zará­ba­nie peňa­zí. Vykaš­li­te sa na exter­ný kapi­tál, málo z vás ho sku­toč­ne potre­bu­je. Vie­te, čo je prvá vec, kto­rú vám povie foun­der po prvom exi­te? “Boots­tra­puj­te tak dlho, ako je to len mož­né a ide­ál­ne vybu­duj­te fir­mu bez inves­to­ra.”

Zdroj: Ten­to člá­nok bol uve­rej­ne­ný aj na medium.com, zdroj titul­nej foto­gra­fie: Loca­li­za­ti­on Guru

Pridať komentár (0)