Pay­Pal chy­tá dru­hý dych

Kika Besedičová / 30. septembra 2014 / Lifehacking

Carl Icahn sa koneč­ne doč­kal. Správ­na rada eBa­yu doš­la pod­ľa ozná­me­nia k záve­ru, že odde­le­nie oboch spo­loč­nos­tí bude naj­lep­šou ces­tou k ďal­šie­mu ras­tu a tiež naj­lep­šie pros­pe­je akci­oná­rom.

Dôklad­né stra­te­gic­ké pre­skú­ma­nie uka­zu­je, že udr­žia­vať eBay a Pay­Pal spo­lu po roku 2015 by bolo jed­no­znač­ne menej výhod­né pre oba pod­ni­ky,” uvie­dol pod­ľa agen­tú­ry Reuters šéf eBay John Dona­hoe. Ten sa pri­tom dote­raz vzpie­ral odde­le­niu Pay­Pa­lu, kto­ré pre­sa­dzo­va­li nie­kto­rí inves­to­ri na čele s Car­lom Icah­nom.

V júni Pay­Pal opus­til jeho ria­di­teľ David Mar­cus. Do vede­nia diví­zie teraz spo­loč­nosť eBay vyme­no­va­la dote­raj­šie­ho mana­žé­ra finanč­nej spo­loč­nos­ti Ame­ri­can Express Dana Schul­mana.

Nie­kto­rí inves­to­ri sa dom­nie­va­jú, že Pay­Pal by ako nezá­vis­lý pod­nik mohol mať väč­šie mož­nos­ti ras­tu, pre­to­že by mohol pri­lá­kať ďal­ších inter­ne­to­vých obchod­ní­kov, kto­rí kon­ku­rent­mi eBa­yu. Pay­Pal by sa mal tiež pri­pra­viť na oča­ká­va­ný veľ­ký nástup kon­ku­renč­né­ho pla­tob­né­ho sys­té­mu App­le Pay, kto­rý tech­no­lo­gic­ký gigant App­le pred­sta­vil ten­to mesiac.

Zdroj: busi­nes­sin­si­der

Pridať komentár (0)