Pay­Pal chytá druhý dych

Kika Besedičová / 30. septembra 2014 / Tools a produktivita

Carl Icahn sa konečne doč­kal. Správna rada eBayu došla podľa ozná­me­nia k záveru, že odde­le­nie oboch spo­loč­ností bude naj­lep­šou ces­tou k ďal­šiemu rastu a tiež naj­lep­šie pros­peje akci­oná­rom.

Dôkladné stra­te­gické pre­skú­ma­nie uka­zuje, že udr­žia­vať eBay a Pay­Pal spolu po roku 2015 by bolo jed­no­značne menej výhodné pre oba pod­niky,” uvie­dol podľa agen­túry Reuters šéf eBay John Dona­hoe. Ten sa pri­tom dote­raz vzpie­ral odde­le­niu Pay­Palu, ktoré pre­sa­dzo­vali nie­ktorí inves­tori na čele s Car­lom Icah­nom.

V júni Pay­Pal opus­til jeho ria­di­teľ David Mar­cus. Do vede­nia diví­zie teraz spo­loč­nosť eBay vyme­no­vala dote­raj­šieho mana­žéra finanč­nej spo­loč­nosti Ame­ri­can Express Dana Schul­mana.

Nie­ktorí inves­tori sa dom­nie­vajú, že Pay­Pal by ako nezá­vislý pod­nik mohol mať väč­šie mož­nosti rastu, pre­tože by mohol pri­lá­kať ďal­ších inter­ne­to­vých obchod­ní­kov, ktorí kon­ku­rentmi eBayu. Pay­Pal by sa mal tiež pri­pra­viť na oča­ká­vaný veľký nástup kon­ku­renč­ného pla­tob­ného sys­tému Apple Pay, ktorý tech­no­lo­gický gigant Apple pred­sta­vil tento mesiac.

Zdroj: busi­nes­sin­si­der

Pridať komentár (0)