Pay­Pal pred­sta­vuje budúc­nosť digi­tál­nych pla­tieb

Karol Stračár / 24. máj 2015 / Business

Pred plá­no­va­ným roz­de­le­ním s eBa­yom plá­nuje spo­loč­nosť Pay­Pal ďal­šie kroky, ktoré pod­nikne vo svete digi­tál­nych pla­tieb. Jed­ným z nich je roz­hod­nu­tie spus­tiť novú pla­tobnú fun­kciu, ktorá umožní kupu­jú­cim využiť službu zapla­tiť jed­ným kli­kom One Touch bez potreby Pay­Pal appky v ich tele­fóne.

Fun­guje to jed­no­du­cho: zákaz­ník pri voľbe platby len klikne na One Touch odkaz a ten ho pre­pojí priamo na login stránku Pay­Palu, čím síce odpa­dáva opod­stat­ne­nosť „One“ v názve, ale Pay­Pal hovorí, že pri prvej platbe bude možné ozna­čiť mož­nosť zostať nalo­go­vaný.

Pay­Pal dnes spra­cúva asi 12,5 mili­óna dolá­rov v plat­bách denne, ale jeho ciele sú vyš­šie. Ako hovorí CEO Pay­Pal Dan Schul­man „veríme, že naj­dô­le­ži­tejší trend v dneš­nom biz­nise je pre­po­je­nie online a kamen­ného pre­daja pro­stred­níc­tvom mobil­ných tech­no­ló­gií.“ Týmto sme­rom sa jeho spo­loč­nosť začala aktívne ube­rať už v roku 2012, keď spus­tili Pay­Pal Here, kto­rým umož­nili spra­cú­vať platby pre­daj­com v ich obcho­doch.

Cestu do sveta kamen­ných obcho­dov by Pay­Palu mohla uľah­čiť akvi­zí­cia peer-to-peer pla­tob­nej služby Venmo. Ich One Touch je v beta ver­zii dostupný pre sys­témy iOS a Android a nie­ktoré appky fun­gu­júce na Brain­tree ako Jane.com, Park­Whiz, Stub­Hub a iné. Finálna ver­zia Venmo One Touch by mala byť hotová v dru­hej polo­vici tohto roka.

Práve Venmo by mal pomôcť Pay­Palu v boji s obrov­skou kon­ku­ren­ciou v tejto oblasti ako Stripe, Squ­are alebo Apple Pay. Stačí sa len pozrieť na čísla: Pay­Pal regis­truje 162 mili­ó­nov uží­va­te­ľov, Apple ich má okolo 800 mili­ó­nov. Popu­la­rita Venmo je naj­sil­nej­šia u mla­dých ľudí, preto by jeho akvi­zí­ciou mohol Pay­Pal posil­niť najmä u nich. Venmo by sa zas mal postupne dostať týmto kro­kom do kamen­ných pre­dajní, čo sa však ešte v najb­liž­šej dobe neoča­káva.

Prob­lé­mom je mož­nosť kon­ku­ren­cie medzi týmito služ­bami. „Sme si toho vedomý“, hovorí Mike Vaug­han, gene­rálny mana­žér Venmo. Dôle­žité je uro­biť správne roz­hod­nu­tia v dizajne, teda ak zákaz­ník pou­žíva Venmo viac ako Pay­Pal, tak je nad­by­točné ponú­kať jeho One Touch. Naopak bez stia­hnu­tia Venmo appky by sa Venmo nemal zobra­ziť ani ako mož­nosť platby. Je to celé o pone­chaní voľby na zákaz­ní­kovi, ktorý svo­jím roz­ho­do­va­ním napo­vie pre­daj­covi, akú službu chce využí­vať.

zdroj: Ven­tu­re­Beat

Pridať komentár (0)