Pebb­le hodin­ky už dopl­ne­né o nové fun­kcie!

Šandi / 9. júna 2014 / Tech a inovácie

Smart­ho­din­ky od spo­loč­nos­ti Pebb­le Tech­no­lo­gy vyvo­la­li taký záu­jem, že na Kicks­tar­te­ri vyzbie­ra­li pred dvo­ma rok­mi od sko­ro 70 tisíc záu­jem­cov vyše 10 mili­ó­nov dolá­rov. Začiat­kom toh­to roka uzre­la svet­lo sve­ta luxus­ná kovo­vá ver­zia. Ak pat­rí­te k spo­koj­ným maji­te­ľom, urči­te vás bude zau­jí­mať, aké novin­ky si auto­ri pri­pra­vi­li pre nový fir­mwa­re.

Ver­zia 2.2 umož­ňu­je pre­ha­dzo­va­nie polo­žiek v hlav­nej ponu­ke. Pora­die vám teda bude vždy vyho­vo­vať. Za ďal­šie, pro­stred­níc­tvo hodi­niek už doká­že­te zvý­šiť ale­bo zní­žiť úro­veň hla­si­tos­ti pre­hrá­va­nia hud­by smart­fó­nu ale­bo tab­le­tu. Ak máte zaria­de­nie s iOS, bude­te najprv musieť aktu­ali­zo­vať prí­sluš­nú apli­ká­ciu, kto­rej posled­ná ver­zia sa obja­vi­la pred týžd­ňom.

Hudob­né apli­ká­cie v hodin­kách už zobra­zu­jú prie­beh pre­hrá­va­nia hud­by v zaria­de­ní s iOS. Ak pou­ží­va­te budík, oce­ní­te, že vás budú vib­rá­cie upo­zor­ňo­vať namies­to jed­nej minú­ty až desať minút.

Okrem toho, apli­ká­cie pre iOSpo novom pod­po­ru­jú fun­kciu iBe­a­con, vďa­ka kto­rej sa dozvie­te, či sa tele­fón a hodin­ky nachá­dza­jú vo vzá­jom­nej blíz­kos­ti. Ak ste ich nie­kde odlo­ži­li a hľa­dá­te ich, sig­na­li­zá­cia vám pomô­že. Aktu­ali­zá­cia bola čerstvo uve­rej­ne­ná, pre­to sa môže stať, že na ňu ešte chví­ľu bude­te čakať.

Pozrí­te si výbor­né pro­mo na Andro­id Wear.

Zdroj: pebb­le, neowin

Pridať komentár (0)