Pebble hodinky už dopl­nené o nové fun­kcie!

Šandi / 9. júna 2014 / Tech a inovácie

Smart­ho­dinky od spo­loč­nosti Pebble Tech­no­logy vyvo­lali taký záu­jem, že na Kicks­tar­teri vyzbie­rali pred dvoma rokmi od skoro 70 tisíc záu­jem­cov vyše 10 mili­ó­nov dolá­rov. Začiat­kom tohto roka uzrela svetlo sveta luxusná kovová ver­zia. Ak pat­ríte k spo­koj­ným maji­te­ľom, určite vás bude zau­jí­mať, aké novinky si autori pri­pra­vili pre nový fir­mware.

Ver­zia 2.2 umož­ňuje pre­ha­dzo­va­nie polo­žiek v hlav­nej ponuke. Pora­die vám teda bude vždy vyho­vo­vať. Za ďal­šie, pro­stred­níc­tvo hodi­niek už doká­žete zvý­šiť alebo zní­žiť úro­veň hla­si­tosti pre­hrá­va­nia hudby smart­fónu alebo tab­letu. Ak máte zaria­de­nie s iOS, budete najprv musieť aktu­ali­zo­vať prí­slušnú apli­ká­ciu, kto­rej posledná ver­zia sa obja­vila pred týžd­ňom.

Hudobné apli­ká­cie v hodin­kách už zobra­zujú prie­beh pre­hrá­va­nia hudby v zaria­dení s iOS. Ak pou­ží­vate budík, oce­níte, že vás budú vib­rá­cie upo­zor­ňo­vať namiesto jed­nej minúty až desať minút.

Okrem toho, apli­ká­cie pre iOSpo novom pod­po­rujú fun­kciu iBe­a­con, vďaka kto­rej sa dozviete, či sa tele­fón a hodinky nachá­dzajú vo vzá­jom­nej blíz­kosti. Ak ste ich nie­kde odlo­žili a hľa­dáte ich, sig­na­li­zá­cia vám pomôže. Aktu­ali­zá­cia bola čerstvo uve­rej­nená, preto sa môže stať, že na ňu ešte chvíľu budete čakať.

Pozríte si výborné promo na Android Wear.

Zdroj: pebble, neowin

Pridať komentár (0)