Pekne ule­tená vychy­távka v podobe mača­cích…

Kika Besedičová / 26. október 2014 / Tools a produktivita

Spo­loč­nosti Axent Wear zís­kala v cro­wd­fun­dingu už viac ako 800 tisíc dolá­rov na slú­chadlá, ktoré vyze­rajú ako mača­cie uši. Okrem toho, že dokáže pre­hrá­vať hudbu, nedo­káže Axent Wear dokopy nič. Je ale vyba­vený LED svet­lami, na výber majú zákaz­níci z mod­rej, čer­ve­nej, zele­nej a fia­lo­vej varianty. Ako klu­bový dopl­nok je to mega šupa, no tam to asi začína a končí. :)

Jeden pár vyjde na 150 dolá­rov. Z toho 115 dolá­rov je cena za samotná slú­cha­diel, zvyš­ných 35 dolá­rov zhl­tnú dane a poš­tovné. Za slú­chad­lami je tím dvoch absol­ven­tiek školy Uni­ver­sity of Cali­for­nia, Ber­ke­ley a ich pôvod­ným cie­ľom bolo vybrať 250 tisíc dolá­rov.

Ak by si snáď nie­kto nevyb­ral zo základ­nej ponuky, ponú­kajú štu­dentky z Axent Wear mož­nosť nechať si vyro­biť mača­cie slú­chadlá priamo na mieru. V takom prí­pade si ale pri­pravte 2 – 10 tisíc dolá­rov, pri­čom cena je závislá na tom ako náročné požia­davky vzne­siete. How cool, not? :)

Zdroj: start-up

Pridať komentár (0)